Musculi - svaly

Všechno co jste kdy chtěli (nebo snad radši nechtěli) vědět o svalech a báli jste se zeptat…

Nebo aspoň to málo, co tu je…


Svaly zúčastněné na dýchání

Primární inspirační svaly
 • mm. intercostales externi
 • diaphragma
Auxilární inspirační svaly
 • mm. scaleni
 • mm. suprahyoidei
 • mm. infrahyoidei
 • m. sternocleidomastoideus
 • mm. pectorales
 • m. serratus anterior
 • m. serratus posterior superior
 • m. latissimus dorsi (při abdukci paže)
Primární exspirační svaly
 • mm. intercostales interni
 • mm. intercostales intimi
 • mm. transversus thoracis
Auxilární exspirační svaly
 • mm. abdominis
 • m. erector spinae
 • m. serratus posterior inferior
 • m. quadratus lumborum

Musculi membri superioris -- Anatomické třídění svalů

SkupinaLokalizaceSvaly
spinohumerálnízádové svalym. trapezius, m. latissimus dorsi, mm. rhomboidei, m. levator scapulae
torakohumerálníhrudní svalym. pectoralis major et minor, m. subclavius, m. serratus anterior
ramenní a lopatkové svalylopatková krajinam. deltoideus, m. supraspinatus et infraspinatus, m. teres major et minor, m. subscapularis
svaly paževentrální strana pažem. biceps brachii, m. brachialis, m. coracobrachialis
dorsální strana pažem. triceps brachii, m. anconaeus
svaly předloktíventrální strana předloktím. pronator teres, mm. flerox carpi radialis et ulnaris, m. palmaris longus, m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. flexor pollicis longus, m. pronator quadratus
laterální strana předloktím. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. supinator
dorzální strana předloktím. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor carpi ulnaris, m. abductor pollicis longus, m. extensor pollicis longus et brevis, m. extensor indicis
svaly rukysvaly palce (thenar)m. abductor pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. adductor pollicis
střední prostormm. interossei palmares et dorsales, mm. lumricales
svaly malíku (hypothenar)m. palmaris brevis, m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis, m. opponens digiti minimi

Musculi membri superioris -- Kineziologické třídění svalů

Funkční skupinaSvaly
mm. cinguli superiorism. trapezius, mm. rhomboidei, m. levatos scapulae, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. serratus anterior
mm. articulatonis humerim. pectoralis major, m. latissimus dorsi, m. deltoideus, m. teres major et minor, m. supraspinatus et infraspinatus, m. subscapularis, m. coracobrachialis
mm. articulationis cubitim. biceps brachii et m. brachialis, m. brachioradialis, m. triceps brachii, m. anconaeus, m. supinator, mm. extensroi carpi radiales, m. pronator teres, m. pronator quadratus
mm. articulationis manusm. flexor carpi radialis et ulnaris, m. palmaris longus, m. extensor carpi ulnaris, m. extensor carpi radialis longus et brevis
mm. articulationis digitorum manusdlouhém. flexor digitorum superficialis et profundus, m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor indicis
krátkémm.lumbricales, mm. interossei palmares et dorsales
mm. pollicisdlouhém. flexor pollicis longus, m. extensor pollicis longus et brevis, m. abductor pollicis longus
krátkém. abductor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. flexorpollicis brevis, m. adductor pollicis brevis
mm. digiti minimim. palmaris brevis, m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis, m. opponens digiti minimi

Musculi membri inferioris -- Anatomické třídění svalů

SkupinaLokalizaceSvaly
kyyčelní svalykyčelní jáma, vnější strana lopaty kyčelní kostim. iliopsoas, mm. glutaei, m. tensor fasciae latae, m. piriformis, mm. gemelli, m. obturatorius internus, m. quadratus femoris
svaly stehnaventrální strana stehnam. quadriceps femoris, m. sartorius
mediální strana stehnam. pectineus, m. adductor longus, magnus et brevis, m. gracilis, m. obturatiorius externus
dorzální strana stehnam. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus
svaly bérceventrální strana bércem. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor hallucis longus
laterální strana bércemm. peronaei
dorzální strana bércem. triceps surae, m. plantaris, m. popliteus, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus
svaly nohydorzální strana (hřbet) nohym. extensor digitorum brevis, m. extensor hallucis brevis
svaly palce (palcového prostoru)m. adductor hallucis, m. flexor hallucis brevis, m. abductor hallucis
svaly středního prostoru nohym. flexor digitorum brevis, m. quadratus plantae, mm. interossei, mm. lumbricales
svalty malíku (malíkového prostoru)m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis

Musculi membri inferioris -- Kineziologické třídění svalů

Funkční skupinaSvaly
mm. coxaevnitřní kyčelní svalym. iliopsoas, m. psoas minor
zevní kyčelní svalymm. glutaei, pelvitrochanterické svaly
svaly vnitřní strany stehnam. pectineus, m. adductor longus, brevis et magnus, m. gracilis, m. obturatorius externus
mm. articulationis genusm. sartorius, m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. popliteus, m. gastrocnemius
mm. artciulationis pedism. tibialis anterior, m. triceps surae, m. plantaris, m. tibialis posterior, mm. peronaei
mm. articulationis digitorum pedisdlouhé svaly prstům. extensor digitorum longus, m. flexor digitorum longus (m. quadratus plantae)
krátké svaly prstům. extensor digitorum brevis, mm. lumbricales, mm. interossei, m. flexor digitorum brevis
mm. hallucisdlouhé svaly palcem. extensor hallucis longus, m. flexor hallucis longus
krátké svaly palcem. extensor hallucis brevis, m. abductor hallucis, m. adductor hallucis, m. flexor hallucis brevis
mm. digiti minimim. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis


Inervace svalů ruky

Nervus medianus
Nervus ulnaris
Nervus radialis

Určitě by tohle spousta lidí následující věci uvítala kompletní… ;-) Ale bohužel, nemám čas. Radši si to píšu po papírech, třeba to někdy (po zkoušce? ;-) hodím do počítače, nevím. Momentálně mi přijde rychlejší vypisovat si to na papír. Ale třeba tu někdo něco zajímavého najde… ;-)

Přehled svalů

Origo / Insertio / Funkce / Inervace

Musculi capitis

Musculi faciales

Svaly lebeční klenby

m. epicranius
 • jako přilba
 • galea aponeurotica spojuje masité části po obvodu, srostlá s kůží, na lebce celkem volně - pohyby
  • m. occipitofrontalis (čelo, týl)
   • venter occipitalis - linea nuchae superior, proc. mastoideus, táhne galeu dozadu
   • venter frontalis - glabela, horní okraj očnice, táhne čelo vzhůru (pozornost, hrůza), horizontální vrásky, může zdvihat víčko při obrně n. III, inervujícím m. levator palpebrae superioris
   • galea aponeurotica
  • m. temporoparietalis (na boku lebky) od vnitřní strany boltce, galea aponeurotica ve výši linea temporalis superior, posun boltce vzhůru, vpřed a vzad, n. facialis
m. procerus
 • úzký, plochý sval na kořeni nosu
 • kořen nosu, kůže nad glabelou, stahuje kůži čela, tvoří příčnou vrásku nad kořenem nosu, n. facialis

Svaly oční štěrbiny

m. orbicularis oculi
 • plochý kruhový sval, n. facialis
 • pars orbitalis - kolem vchodu do očnice, přední raménko lig. palpebrale mediale, pars nasalis ossis frontalis, po obrkoužení orbity splývají horní a dolní snopce, radiální vrásky při zevním očním koutku
 • pars palpebralis - víčka, společně s pars orbitalis, lig. palpebrae laterale (dva oddělené oblouky), uzavírá oční štěrbinu
 • pars lacrimalis - lig. palpebrale mediale, crista lacrimalis posterior, zadní stěna slzního váčku, horní a dolní víčko, v tarzálních ploténkách, roztahuje slzný vak, nasává slzy
n. corrugator supercilii
 • pod čelním svalem, nad suturou frontomaxillaris, proráží čelní sval, kůže střední části obočí, táhne obočí mediokaudálně, tvoří tak svislé rýhy nad nosmím kořenem (zamračenost, bolest), n. facialis

Svaly zevního nosu

m. nasalis
 • drobný sval, zakrytý zčásti m. orbicularis oris, nad jugulum alveolare špičáku a řezáku (přední plocha maxilly), dorzální aponeuróza nosu, kůže nosu, nosní septum, zužuje nosní dírky, táhne nosní chrupavky dolů, n. facialis

Svaly ústní štěrbiny

m. orbicularis oris
 • oba rty, okolní svaly (m. buccinator), přední plochačelistí, v koutcích se nespojuje, modiolus (lat. od koutku), uzavírá ústní štěrbinu, tlačí rty k zubům, vtahování rtů (centrální část), protruze (marginální část), n. facialis

Musculi masticatores

Musculi suboccipitales

Fasciae capitis

Musculi colli

Musculi thoracis

Musculi abdominis

Musculi dorsi

Musculi membri superioris

Diaphragma pelvis et diaphragma urogenitale

Musculi membri inferioris

Svaly

Sval(y)Začátek (origo)Úpon (insertio)InvervaceFunkce

Musculi membri superioris

Svaly pletence

m. deltoideusspina scapulae, acromion, claviculatuberositas deltoidea humerin. axillaris (C5 a C6)zevní a vnitřní rotace, abdukce, předpažení, zapažení., fixace ramenního kloubu

Na stránce se pracuje. Už hezky dlouho. Teda spíš ne... V podstatě jde o to, dostat následující svaly pěkně tam nahoru, doplnit tam názvy skupin a takové ty další věci, jako začátek, úpon, funkce a inervace. Nebojte se, už to mám od jednoho člověka docela pěkne zpracované, takže to nemusím lovit z Čiháka - a proto by to tedy nemělo zabrat už tolik času. I když - stejně se budu snažit ty údaje ověřovat (ve Feneisovi). Tohle je tady proto, abyste alespoň viděli, jak nějak by to mohlo vypadat… ;-) Kdyby se našli dobrovolníci, kteří by na tomhle chtěli dělat, nechť se ozvou. Vstoupili by do dějin (nebo aspoň paměti těch dalších mediků, co přjdou po nás). A někdy by jim třeba někdo postavil i pomníček… ;-)))

m. trapezius    
m. latissimus dorsi    
m. levator scapulae    
m. rhomboideus major    
m. rhomboideus minor    
m. pectoralis major    
m. pectoralis minot    
m. subclavius    
m. serratus anterior    
m. subscapularis    
m. supraspinatus    
m. infraspinatus    
m. teres major    
m. teres minor    
m. biceps brachii    
m. coracobrachialis    
m. brachialis    
m. pronator teres    
m. flexor carpi radialis    
m. palmaris longus    
m. flexor carpi ulnaris    
m. flexor digitorum superficialis    
m. flexor digitorum profundus    
m. flexor pollicis longus    
m. pronator quadratus    
m. brachioradialis    
m. extensor carpi radialis longus    
m. extensro carpi radialis brevis    
m. extensor digitorum    
m. extensor digiti minimi    
m. extensor carpi ulnaris    
m. anconaeus    
m. supinator    
m. abductor pollicis longus    
m. extensor pollicis brevis    
m. extensor pollicis longus    
m. extensor indicis    
m. abductor pollicis brevis    
m. flexor pollicis brevis    
m. opponens pollicis    
m. adductor pollicis    
mm. lumbricales (4)    
mm. interossei dorsales (4)    
mm. interossei palmares (3)    
m. palmaris brevis    
m. abductor digiti minimi    
m. flexor digiti minimi    
m. opponens digiti minimi    

Musculi membri inferioris

m. psoas major    
m. psoas minor    
m. illiacus    
m. glutaeus maximus    
m. glutaeus medius    
m. glutaeus minimus    
m. piriformis    
m. obturatorius internus    
m. gemellus superior    
m. gemellus inferior    
m. quadratus femoris    
m. obturatorius externus    
m. tensor fasciae latae    
m. sartorius    
m. quadriceps femoris    
m. rectus femoris    
m. vastus lateralis    
m. vastus medialis    
m. vastus intermedialis    
m. gracilis    
m. pectineus    
m. adductor longus    
m. adductor brevis    
m. adductor magnus    
m. biceps femoris    
m. semitendinosus    
m. semimembranosus    
m. tibialis anterior    
m. extensor hallucis longus    
m. extensor digitorum longus    
m. peronaeus tertius    
m. peronaeus longus    
m. peronaeus brevis    
m. gastrocnemius    
m. soleus    
m. plantaris    
m. popliteus    
m. flexor hallucis longus    
m. flexor digitorum longus    
m. tibialis posterior    
m. extensor digitorum brevis    
m. extensor hallucis brevis    
m. abductor hallucis    
m. flexor digitorum brevis    
m. abductor digiti minimi    
m. quadratus plantare    
mm. lumbricales (4)    
m. flexor hallucis brevis    
m. adductor hallucis    
m. flexor digiti minimi    
mm. interossei dorsales (4)    
mm. interossei plantares (3)