Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Pelvis (pánev)

Roviny a rozměry pánevní:

 • Aditus pelvis (apertura pelvis superior) - pánevní vchod
  • promontorium, lineae terminales, horní okraj symfýzy
  • diameter recta (conjugata anatomica): 11 cm (promontorium, horní okraj symfýzy)
  • diameter transversa: 13 cm (lineae terminales)
  • diameter obliqua: 12 cm
   • dextra (prima): art. sacroiliaca dx., eminentia iliopubica sin.
   • sinistra (secunda): art. sacroiliaca sin., eminentia iliopubica dx.)
 • Amplitudo pelvis - pánevní šíře
  • rovina proložená rozhraním S2 a S3, středem acetabula a středem symfýzy
  • diameter recta: 12,5 cm
  • diameter transversa: 12,5 cm
  • diameter obliqua dx. et sin.: 13,5 cm (incisura ischiadica major, sulcus obruratorius; nejširší rozměr pánevní)
 • Angustia pelvis - pánevní úžina
  • kaudální konec kosti křížové, okraj spina ischiadica a dolní okraj symfýzy; nejužší místo
  • diameter recta: 11,5 cm (největší rozměr úžiny)
 • Exitus pelvis (apertura pelvis inferior) - pánevní východ
  • konec kostrče, tubera ischiadica, dolní okraj symfýzy
  • dva k sobě skloněné trojúhelníky, základny = přímka skrz tubera ischiadica:
   • trigonum urogenitale (ventrálně)
   • trigonum anale (dorsálně)
  • diameter recta: 9-9,5 cm (při porodu tlak hlavičky ohne kostrč - 11-11,5 cm)
  • diameter transversa: 11 cm (mezi tubera ischiadica)
 • Conjugata obstetricia (vera) - 10,5 cm - porodnický přímý průměr pánevního vchodu - od promontoria k nejvíce vyčnívajícímu místu symfýzy
 • Conjugata diagonalis - 12,5-3 (o 1,5-2 cm delší než conjugata obstetricia) - od promontoria k dolnímu okraji smyfýzy (lig. arcuatum); jediný přímo měřitelný rozměr

Zevní rozměry pánevní:

 • Distantia bispinalis - 26 cm (spinae iliacae anteriores superiores)
 • Distantia bicristalis - 29 cm (největší vzdálenost mezi cristae iliacae)
 • Distantia bitrochanterica - 31 cm (zevní plochy velkých trochanterů)
 • Conjugata externa (diameter Baudelocquei) - 20 cm (min. 18 cm) (od trnu L5 k hornímu okraji symfýzy)

Sklon pánve:

 • Inclinatio pelvis normalis - 60° - apertura pelvis superior k horizontále
 • Inclinatio coxae - 40° - spojnice spina iliaca posterior superior a horního okraje symfýzy k horizontále

Pohlavní rozdíly pánve:

Mužská pánev
 • apertura pelvis sup. má srdcovitý tvar (vyčnívající promontorium)
 • symphisis pubica - 5 cm
 • angulus pubicus
 • crista phalica zakřivená
 • vzdálenost ze středu fossa acetabuli k hornímu okraji facies symphisialis je stejná jako k dolnímu okraji tuber ischiadicum
 • foramen obturatum spíše vejčité
Ženská pánev
 • apertura pelvis sup. má oválný tvar
 • symphisis pubica - 4,5 cm
 • arcus pubicus
 • všechny transverzální rozměry jsou větší
 • crista phalica rovnější, dolní rameno stydké kosti je užší
 • vzdálenost ze středu fossa acetabuli k hornímu okraji facies symphisialis je větší než k dolnímu okraji tuber ischiadicum
 • incisura ischiadica major je širší a mělčí, vykrojení je pravidelnější
 • kostrč je kratší a pohyblivější (v synchondróze odklonitelná dozadu)
 • foramen obturatum nižší a zaobleně trojhranné
 • incisura ischiadica minor širší a mělčí
 • alae ossis ilii více rozevřeny

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)