Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Seznam doporučené (i nedoporučené) literatury ke studiu lékařské biologie na UK 2.LF

Eduard Kočárek

 

Předložený soupis má sloužit studentům UK 2.lékařské fakulty k orientaci ve složitém labyrintu učebních textů, kterých bylo dosud vydáno poměrně velké množství. Hned z počátku je třeba upozornit, že genetika, jež tvoří základ výuky lékařské biologie v 1.-2. ročníku a klinické genetiky v 5.ročníku, je obor, který je velmi obsažný a navíc se rychle rozvíjí. Z tohoto hlediska není možné najít a snad ani sepsat jedinou univerzální knihu, která by plně pokrývala všechny zkouškové požadavky. Je třeba počítat s tím, že znalosti ke zkoušce je třeba získat z více zdrojů, jejichž nedílnou součástí by měly být poznatky z přednášek, doplněné o informace z několika doporučených skript. Na druhé straně není uvedený výčet publikací nezbytným povinným souborem knih, z nichž by bylo nutno všechny znát, přečíst a jejich obsah si zapamatovat. Seznam publikací by měl studenty především informovat o současné nabídce odborné literatury v oblasti genetiky a příbuzných oborů. Podle tématického zařazení a možného využití při výuce jsem se pokusil informační zdroje rozdělit do několika skupin. Podtržením je v první skupině označeno 5 skript, která pokládám za nadmíru vhodná k přípravě na závěrečnou zkoušku. Ostatní literární prameny mají spíše doplňující charakter a záleží na samotných studentech, zda si podle svých možností, potřeb nebo zájmu některý z nich vyberou.

V závěrečném sloupci si dovoluji poznamenat svůj osobní názor na každou z uvedených publikací. Hodlám tím nezávazně předložit kolegům studentům svoji radu, kterou však nelze pokládat za jedinou správnou. Naopak, budu vděčen každému, kdo mi sdělí své osobní zkušenosti s využitím příslušných literárních pramenů, popř. mě informuje o jiných učebních textech, které se v soupisu neobjevily. Seznam bude pravidelně aktualizován a pokud k tomu přispějí i kolegové z řad studentů, bude to jen dobré. Prosím, aby i mé kritické výhrady, které se v posledním sloupci občas objevují, nebyly chápány jako snaha o zostouzení díla, popř. osobní msta jeho autorům, ale pouze jako úvaha nad možností využití příslušné publikace k přípravě na zkoušku z biologie na UK 2.LF. Publikace, kterou nelze využít k přípravě na zkoušku, ještě nemusí být nutně publikací nekvalitní. Často jde o poctivě zpracované a po odborné stránce velmi hodnotné zdroje, které však svým tématickým výběrem nebo rozsahem probíraného učiva nejsou v souladu se zkouškovými požadavky.

as. RNDr. Eduard KOČÁREK, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky
TPÚ Plzeňská 130/221
Praha 5 – Motol

tel. 257210345 – linka 251 (přes spojovatelnu)

e-mail: eduard.kocarek@lfmotol.cuni.cz


Základní učebnice a monografie

Autoři

Název

Vydal

Subjektivní komentář E.Kočárka

Alberts B. a kol.

Základy buněčné biologie – Úvod do molekulární biologie buňky

(překlad z anglického originálu Essential Cell Biology)

Espero Publishing, Ústí nad Labem, 1998

často zbožňovaná „bible“ molekulárních biologů, text obsahuje brilantní výklad základů molekulární a buněčné biologie (včetně nádherných obrázků a instruktivních schémat), avšak navzdory rozsahu tu posluchač nenajde všechny poznatky potřebné ke zkoušce z biologie (chybí formální a populační genetika, imunogenetika a další obory), naopak jiné pasáže lze využít spíš při zkoušce z chemie nebo histologie; kniha je dosud běžně k dostání (i v Motole), ovšem její cena je demotivující

Ferák V., Sršeň Š.

Genetika človeka

(text ve slovenštině)

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1981

učebnice je sice staršího data vydání, avšak obsahuje mnoho dodnes použitelných poznatků (zejména z obecné a populační genetiky a zčásti i cytogenetiky)

Goetz P. a kol.

Kapitoly z lékařské biologie I.

skriptum UK 2.LF, H&H, Praha, 1993

základní studijní materiál k přípravě na zkoušku z biologie na UK 2.LF, obsahuje podrobně zpracované pasáže z molekulární biologie, imunogenetiky a populační genetiky; závěrečná kapitola věnovaná ekologii již není příliš aktuální

Goetz P. a kol.

Vybrané kapitoly z lékařské biologie II.

skriptum UK 2.LF, Karolinum, Praha, 2002

základní studijní materiál k přípravě na zkoušku z biologie na UK 2.LF, obsahuje přehledně zpracované recentní poznatky z molekulární biologie (v tomto směru jde v zásadě o aktualizaci předchozích skript „Kapitoly z LB I.“), výklad buněčné signalizace, buněčného cyklu a metabolických vad

Kapras J. a kol.

Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I.

skriptum UK 1.LF,

Karolinum, Praha, 1996

vhodné i pro přípravu na zkoušku z biologie na 2.LF, text obsahuje základní poznatky z cytogenetiky, imunogenetiky, karcinogeneze, výklad molekulárně biologické podstaty některých onemocnění a informuje o právních a etických problémech klinické genetiky

Kapras J., Kohoutová M.

Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III.

skriptum UK 1.LF, Karolinum, Praha, 1999

vhodné pro přípravu ke zkoušce z biologie i na UK 2.LF, pozor na zbytečně podrobné zpracování některých pasáží

kolektiv

Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách

Skriptum UK 1.LF, Karolinum, Praha, 1997

pro studenty, kterým středoškolští vyučující zatajili základy genetiky, vhodná úvodní učebnice (dobře zpracovány základy mendelovské genetiky, populační genetiky a cytogenetiky); pro závěrečnou zkoušku v magisterském studiu je však třeba počítat s širším rozsahem požadovaných znalostí

Nečas O. a kol.

Obecná biologie pro lékařské fakulty

3.vydání, H&H, Jinočany, 2000

často doporučovaná učebnice pro studenty lékařských fakult, avšak v poměru k ceně a rozsahu nepříliš informačně bohatá, do nového vydání se již nepodařilo vtělit mnohé recentní poznatky, jejichž znalost se u zkoušek na UK 2.LF předpokládá, a naopak velká pozornost je věnována příliš všeobecně a teoreticky zaměřeným tématům, která se nezkoušejí vůbec; pro počáteční orientaci ve studiu lze studentům doporučit části věnované molekulární a obecné genetice, dobře je zpracována také evoluce; koupě celé knihy je však zbytečnou investicí

Soukupová M., Soukup F.

Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II.

skriptum UK 1.LF, Karolinum, Praha, 1998

vhodné i pro přípravu na zkoušku z biologie na 2.LF, text obsahuje velmi podrobný výklad buněčné signalizace a buněčného cyklu, dále přehled základů molekulární, obecné a populační genetiky; problémem je poněkud nevyvážený rozsah jednotlivých kapitol (některé jsou až příliš podrobné, jiné obsahují pouze základní informace)

Štark O. a kol.

Obecná genetika pro mediky (2.díly)

skriptum FVL (1.LF) UK, SPN, Praha, 1972

skriptum, kterého jsou doposud plné lékařské knihovny, mnohé údaje jsou však již zastaralé nebo neodpovídají současnému pojetí výuky (a tedy i požadavkům ke zkoušce)

Zvárová J., Mazura I

Stochastická genetika

Karolinum, Praha, 2001

mnoho matematiky a málo genetiky; úvodní text o patologii lidského genomu však může být svoji stručností a přehledností dobrým vodítkem pro studenty

 

Učebnice k přípravě na praktika, semináře a písemné testy

Autoři

Název

Vydal

Subjektivní komentář E.Kočárka

Bubnová E. a kol.

Praktická cvičení z lékařské chemie a molekulární biologie

Karolinum, Praha, 1998

pro výuku biologie na UK 2.LF nepotřebné, zajímavé snad spíše pro chemiky

Hejtmánek M. a kol.

Praktická cvičení z biologie

skriptum LF UP v Olomouci, VUP, Olomouc 1999

náplň praktika na LF UP je jiná než na UK 2.LF, některé úlohy a stručné výkladové pasáže však mohou být dobrou inspirací k přípravě na praktika a příslušné písemné testy

Hněvkovský P. a kol.

Praktikum z lékařské biologie a genetiky

skriptum UK 1.LF, Karolinum, Praha, 1991

chybí klíč s výsledky jednotlivých úloh, nejsou uvedeny ani modelové úkoly, na nichž by byl vysvětlen způsob řešení; skripta nelze doporučit k přípravě na semináře

Kapras J. a kol.

Kontrolní otázky – biologie a lékařská genetika

Triton, Praha, 1999

malý ale velmi obsažný soubor testových otázek z lékařské biologie pokrývající téměř celou tématickou šíři probíraného učiva (s výjimkou ekologie a imunogenetiky); v závěru je uveden seznam správných výsledků, takže publikaci lze doporučit i k samostudiu a k přípravě na testy plné záludných otázek; určitým nedostatkem publikace jsou některá nejasná zadání, která připouštějí rozdílný výklad a často i více správných odpovědí, než je uvedeno v závěrečném klíči

Klusoňová H., Nečasová M.

Obecná biologie v otázkách a odpovědích

skriptum pro FarmFUK v Hradci Králové, Karolinum, Praha, 1999

zajímavý přehled dotěrných otázek (zejména z genetiky) včetně klíče k řešení jednotlivých úloh, zdá se vhodné i pro studenty medicíny, zejména pro přípravu na praktika, ke koupi také v prodejně Karolina v Celetné

Kočová M., Nováková M.

Vybrané úkoly ke cvičením z genetiky

skriptum PřFUK, Karolinum, Praha, 1997

ačkoliv jde o učební text pro přírodovědce, jsou zde zastoupeny i úlohy s klinickogenetickou tématikou a v závěru jsou navíc uvedeny výsledky většiny úkolů; dobrá pomůcka k přípravě na praktikum, zejména v prvním (v omezené míře i ve druhém) semestru

Kotlas J. a kol.

Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky

skriptum UK 1.LF, Karolinum, Praha, 2000

obsáhlý soubor všech možných příkladů z genetiky (některé úkoly, zejména z obecné a populační genetiky, posloužily jako inspirace k přípravě cvičení na UK 2.LF), bohužel chybí klíč s výsledky jednotlivých úloh a nejsou uvedeny ani modelové úkoly, na nichž by byl vysvětlen způsob řešení; z tohoto důvodu nelze skripta doporučit k samostudiu a přípravě na semináře

Reischig J.

Obecná genetika – praktická cvičení

skriptum UK LF Plzeň, Karolinum, Praha, 1998

dobrá pomůcka zejména pro studenty, kteří si v počátku studia nejsou v oboru genetiky zcela jistí; přehledně zpracovaný soubor úloh s výkladem základních pojmů a vyřešenými modelovými příklady, vhodné zejména pro přípravu na praktika v prvním semestru.

Reischig J.

Genetická praktika

skriptum UK LF Plzeň, Karolinum, Praha, 1994

obsahově v zásadě shodné se skripty Reischig J.: Obecná genetika – praktická cvičení; jen název je z neznámých důvodů jiný

Reischig J. a kol.

Obecná biologie – praktická cvičení

skriptum UK LF Plzeň, Karolinum, Praha, 1997

skripta jsou pojata jako pracovní sešit a vycházejí z odlišného plánu výuky biologie, než jaký je praktikován na 2.LF; pro studenty naší fakulty však mohou být zajímavé kapitoly věnované práci s vědeckou literaturou, mitotickému dělení a tkáňovým kulturám i některá instruktivní schémata a obrázky v jiných částech textu

 

Cytogenetika

Autoři

Název

Vydal

Subjektivní komentář E.Kočárka

Michalová K.

Úvod do lidské cytogenetiky

IDVPZ, Brno, 1999

dobrý přehled starších i moderních cytogenetických metod včetně klinických aspektů; vhodné jako doplňující učební text zejména pro 5.ročník (Klinická genetika) a také pro hlubší zájemce o genetiku a onkologii

 

Cytogenetická problematika je obsažena v mnoha dalších publikacích citovaných mezi základními učebnicemi (např. Kapras 1996, viz výše) nebo v rámci klinické genetiky (např. Sršeň, Sršňová 2000, Thompson, Thompsonová 1988, viz níže). O molekulárně cytogenetických metodách přehledně pojednává také zvláštní kapitola ve skriptu Mazura a kol. (2001) – viz níže (molekulární biologie).

 

Molekulární biologie

Autoři

Název

Vydal

Subjektivní komentář E.Kočárka

Brdička R.

Lidský genom na rozhraní tisíciletí

Grada, Praha 2001

netradičně zpracovaná moderní publikace na vysoké odborné úrovni, vhodná nejen pro hlubší zájemce o molekulární biologii, zajímavé jsou četné odkazy k internetovým informačním zdrojům

Korabečná M.

Aplikace molekulární genetiky v klinické praxi

skriptum LFUK Plzeň, Karolinum, Praha, 1999

stručný a docela přehledný výčet molekulárně biologických metod významných v medicíně

Křemen J. a kol.

Techniky molekulární biologie a jejich využití v medicíně

Skriptum UK 1.LF, Karolinum, Praha, 1998

pěkně zpracovaný, obsažný přehled všech molekulárně biologických metod významných pro medicínu, jen některé pasáže jsou pro mediky možná až příliš podrobné; vhodné jako doplňující materiál k přípravě ke zkoušce z biologie

Mazura I. a kol.

Speciální metody molekulární biologie

skriptum PřFUK, Karolinum, Praha, 2001

poměrně stručný a docela srozumitelný přehled všech významných molekulárně biologických metod

Raclavský V.

Úvod do základních metod molekulární genetiky

skriptum LF UP v Olomouci, VUP, Olomouc 1999

krátké a přehledné, dobrý základ pro studium molekulárně genetických metod, bohužel k sehnání pouze v Olomouci

Rosypal S.

Úvod do molekulární biologie 1.-3.díl + dodatek

2.vydání, vlastním nákladem autora, Brno, 1997

vyčerpávající a velmi zasvěcený výklad základů molekulární biologie, je však třeba počítat s tím, že mnohé pasáže jsou (navzdory tvrzení autora, že jde pouze o „úvod“) velmi podrobné a pro účely základního kurzu na 2.LF redundantní; pro studenty lékařství však může být zajímavý zejména dodatek a 3.díl obsahující údaje o onkogenech, tumor supresorových genech, virech a molekulárně genetické podstatě některých onemocnění

Rosypal S.

Terminologie molekulární biologie

vlastním nákladem autora, Brno, 2001

publikace abecedně shrnuje všechny významné pojmy z molekulární biologie a uvádí ke každému anglický překlad a stručnou definici; vhodné jako pomocný materiál pro přípravu na zkoušku z biologie

Vondrejs V., Storchová V.

Genové inženýrství I.

skriptum PřFUK, Karolinum, Praha, 1997

vhodné pro zájemce o molekulární biologii; pro medika, který pouze potřebuje zvládnout zkoušku a testy z biologie, je zde však velké množství zbytečných podrobností a redundantních informací

Kolář Z.

Úvod do molekulární patologie a onkologie

skriptum LF UP, VUP, Olomouc, 1998

stručné a přehledné zpracování informací o základních molekulárněbiologických vyšetřovacích metodách použivaných v medicíně, závěr skript věnován onkogenům a apoptóze; škoda, že tématika karcinogeneze je probrána jen zčásti, takže text působí jako nedokončený fragment a neposkytuje komplexní pohled na tuto problematiku

 

Klinická genetika (zejména pro V.ročník)

Autoři

Název

Vydal

Subjektivní komentář E.Kočárka

Bryšová V. a kol.

Základy klinické genetiky pro studující 4.ročníku lékařské fakulty

skriptum MU LF Brno, Vydavatelství Masarykovy university, Brno, 1995

svojí stručností oblíbená učebnice zejména pro přípravu ke zkoušce z klinické genetiky v 5.ročníku, avšak lze ji dobře využít i v rámci základního kurzu lékařské biologie; vzhledem k roku vydání je třeba počítat s tím, že některé údaje bude třeba doplnit nebo mírně přehodnotit, což však neubírá na dobré didaktické kvalitě textu; v Praze je učebnice bohužel zcela k nesehnání

Hájek Z., Kulovaný E., Macek M.

Základy prenatální diagnostiky

Grada, Praha, 2000

odborně fundovaný přehled prenatálně diagnostických metod, vhodné jako doplňující studijní text pro 5.ročník (předmět Klinická genetika) i pro zájemce o související obory (gynekologie, porodnictví, neonatologie)

Kapras J. a kol.

Zdravotnické aktuality 92/227 – Pokroky v lékařské genetice

Ministerstvo zdravotnictví ČR – Avicenum, Praha, 1997

stručný přehled některých důležitých poznatků z lékařské genetiky, ovšem vzhledem k datu vydání již nejde o horké aktuality, jak je uvedeno v titulu knihy; vhodné zejména pro V.ročník (předmět klinická genetika); svého času byla publikace k dostání v obchodech s levnými knihami

Sršeň Š., Sršňová K.

Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata

(text ve slovenštině)

Osveta, Martin, 2000

již třetí vydání velmi populární učebnice doporučované zejména studentům v 5.ročníku, možno však použít i jako doplňkový studijní materiál pro přípravu ke zkoušce z lék. biologie ve 2.ročníku, lze ji zapůjčit v lékařských knihovnách

Thompson J., Thompsonová M.

Klinická genetika

(slovenský překlad z anglického originálu „Genetics in Medicine“)

Osveta, Martin (Slovensko), 1988

dosud oblíbená „bible“ většiny klinických genetiků, motolské nevyjímaje, navzdory dřívějšímu ročníku vydání dobrý přehled mendelistické a populační genetiky včetně matematických metod, které dost často dělají potíže u závěrečné zkoušky; bohužel k sehnání pouze v antikvariátech a lékařských knihovnách (pár výtisků by mělo být i v Motole); nyní se připravuje vydání českého překladu nové aktualizované verze této učebnice

Wiedemann H.-R., Kunze K.J.

Atlas klinických syndromů pro kliniku a praxi (český překlad z německého originálu „Atlas der klinischen Syndromen für Klinik und Praxis“)

Osveta, Martin, 1996

obrovitá „bichle“, podrobný přehled všech možných syndromů a malformací, včetně uvedení předpokládaného způsobu dědičnosti a způsobu léčby, bohatý grafický doprovod, poněkud obsažnější než obdobná publikace od Žižky (1994); vhodná jako doplňující studijní publikace pro 4. ročník (volitelný předmět Genetické poradenství) a 5.ročník (předmět Klinická genetika) a postgraduanty, rozsah a cena publikace však vylučují širší použití pro běžné studium

Žižka J.

Diagnostika syndromů a malformací

Galén, Praha, 1994

další „bichle“, velmi detailní přehled všech možných syndromů a malformací, včetně uvedení předpokládaného způsobu dědičnosti, bohatý grafický doprovod; vhodné jako doplňující studijní publikace pro 4. ročník (volitelný předmět Genetické poradenství) a 5.ročník (předmět Klinická genetika) a postgraduanty, rozsah a cena publikace však vylučují její širší použití pro běžné studium

 

Ekologie a evoluce

Autoři

Název

Vydal

Subjektivní komentář E.Kočárka

Flegr J.

Mechanismy mikroevoluce

Karolinum, Praha, 1998

netradičně pojatý pohled na evoluční procesy vycházející z moderních genetických a molekulárně biologických poznatků, pro mediky zajímavé zejména kapitoly o evoluci parazitických organismů a pasáže o teorii sobeckých genů; dobrý rozšiřující učební text pro všechny přemýšlivé studenty

Hajn V.

Ekologie člověka

skriptum UP PřF Olomouc, Universita Palackého, Olomouc, 1999

poměrně rozsáhlý přehled informací, které se týkají ekologie člověka od všeobecně ekologických poznatků přes medicínské problémy až k evolučním aspektům, které jsou zde přehledně a moderně zpracovány

Klein O., Bencko V.

Ekologie člověka

skriptum UK 1.LF, Karolinum, Praha, 1997

zajímavě a poněkud netradičně pojaté skriptum obsahující velké množství informací včetně přehledu metod testování genotoxicity (což bývá občas kámen úrazu při zkouškách z biologie) a stručného návodu k práci s informačními zdroji, problémem je někdy až příliš subjektivní přístup autorů k jednotlivým tématům, emotivní až rétorické vstupy a nesourodý výběr probíraných poznatků, přesto jde o jeden z nejlepších současných přehledů lékařské ekologie

Sádlo J., Storch D.

Biologie krajiny – biotopy České republiky

Vesmír, Praha, 2000

stručný, moderně pojatý přehled poznatků o základních biotopech České republiky, dobrý rozšiřující učební text pro zájemce o ekologii

Storch D., Mihulka S.

Úvod do současné ekologie

Portál, Praha, 2000

stručný, moderně pojatý, zajímavě zpracovaný brilantní přehled současných ekologických poznatků bez zbytečných balastních informací, kterými mnohé učebnice ekologie doslova hýří, dobrý rozšiřující učební text pro zájemce o ekologii

Zelenka J., Štejfa J.

Environmentální a ekologický slovník vybraných pojmů

skriptum VŠP v Hradci Králové, Gaudeamus, Hradec Králové, 2000

obsažný slovník všech významnějších ekologických pojmů včetně upozornění na některé zajímavé internetové zdroje věnované ekologii a environmentalistice

 

Rozšiřující a populárně naučné publikace

Autoři

Název

Vydal

Subjektivní komentář E.Kočárka

Bodmer W., McKie R.

Kniha člověka (Překlad z anglického originálu „The Book of Man“)

Columbus, Praha, 1997

čtivý, populárně pojatý přehled historie moderní biologie včetně nástinu některých aktuálních problémů genetiky člověka (mapování genů, molekulárně biologické metody, molekulární aspekty evoluce atd.); občas k sehnání v obchodech s levnými knihami

Hatina J., Sykes B.

Lékařská genetika – problémy a přístupy

Academia, Praha, 1999

zajímavě pojatý text s mnoha užitečnými informacemi, avšak poněkud nesourodě koncipovaný (jednotlivá témata jsou probírána v různém rozsahu), vhodné jako doplňující studijní text

Šmarda J.

Člověk v proudu dědičnosti

Grada, Praha

populárně pojatý výklad základů genetiky, který může být dobrým úvodem do studia lékařské biologie

 

Publikace z ostatních vědních oborů, které lze využít i při přípravě ke zkoušce z biologie

Autoři

Název

Vydal

Subjektivní komentář E.Kočárka

Bednář M. a kol.

Lékařská mikrobiologie

Marvil, Praha, 1996

dobrý přehled všech poznatků důležitých ke zkoušce z mikrobiologie (3. ročník), pro zkoušku z biologie zajímavé pasáže věnované genetice bakterií, obecné virologii a parazitologii

Hořejší V., Bartůňková J.

Základy imunologie

Triton, Praha, 1998

velmi pěkný, stručný, ale přitom výstižný přehled imunologických poznatků, vhodný pro zkoušku z imunologie ve 3.ročníku i jako rozšiřující učební text pro zkoušku z biologie (pro přípravu k zkušebním otázkám zaměřeným na imunologii a imunogenetiku)

Moore K.L., Persaud T.V.N.

Zrození člověka (Embryologie s klinickým zaměřením)

ISV, Praha, 2002

excelentní učebnice embryologie obsahuje rovněž dobře zpracované pasáže o geneticky podmíněných vrozených vývojových vadách (včetně chromozomálních aberací)

Stejskal J.

Obecná patologie v poznámkách

(2.upravené vydání)

H&H, Jinočany, 2001

stručný heslovitě zpracovaný přehled poznatků z patologie, pro biologii jsou zajímavé pasáže věnované onkologii (základní principy karcinogeneze) a geneticky podmíněným onemocněním


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)