Anatomický latinsko-český minislovník II

Obecná anatomie
osteologianauka o kostech
apophysiskostní výrůstek
canalis nutriciuspokračování for. nutric. kompaktou
cartilago epiphysialisepifysová (růstová) chrupavka
cavitas medullaris (cavum medullarte)dutina dřeňová
diaphysisstřední úsek dlouhé kosti
epiphysissamostatně osifikující konec dlouhé kosti
fascies articulariskloubní plocha
foramen nutriciumotvor v kosti pro vstup cévy
linea epiphysalishranice mezi epifysou a diafysou
medulla ossium flavažlutá kostní dřeň
medulla ossium rubračervená kostní dřeň
metaphysiskonečný úsek diafysy, přilehlý k epifyse a zásobený větvemi epifysových cév
os brevekrátká kost
os irregularekost nepravidelného tvaru
os longumdlouhá kost
os planumplochá kost
os pneumaticumkost s dutinou vystlanou sliznicí a vyplněnou vzduchem
punctum ossificationisosifikační střed, jádro
punctum ossificationis prim./sec.osifikační střed, jádro - primární/sekundární
substantia compactahutná kostní tkáň
substantia corticalistenká povrchová kompakta
substantia spongiosa (trabecularis)houbovitá kostní trámčina
synostosiskostěný srůst dvou kostí
arthrologianauka o spojení kostí
articulatio (junctura) cartilagineachrupavčité spojení
articulatio (junctura) fibrosaspojení dvou kostí vazivem
articulatio (junctura) synovialiskloubní spojení kostí
articulatio bicondylariskulovitý nebo elipsoidní kloub se dvěma hlavicemi na jedné kosti, který má omezenou rotaci kolem své krátké osy
articulatio compositakloubní spojení více kostí
articulatio ellipsoidea (condylaris)styčné plochy jsou úseky elipsoidu
articulatio ovoidaliskloub vejčitý
articulatio planakloub plochý s rovnými styčnými plochami
articulatio sellarissedlový kloub
articulatio simplexkloubní spojení dvou kostí
articulatio sphaeroidea (cotylica)kloub kulovitý
articulatio trochoideakloub kolový
aticulationes (juncture ossium)spojení kostí
capsula articularispouzdro kloubní
cartilago articularischrupavka kloubní
cavitas articularis (cavum articulare)dutina kloubní
cementumcement kořene zubu se zakotvenými sharpeyovými vlákny periodontia
desmodontiumperiodontální vazivo
discus articulariskloubní destička
ginglymuskloub válcový (šarnýrový)
gomphosis (articulatio dentoalveolaris)vklíněný spolu s aparátem spojujícím kořen zubu se stěnou alveolu
labrum articularekloubní lem z vazivové chrupavky, zvětšující jamku kloubní
ligamentavazy
ligamenta capsulariazesilující vazy ve vrstvě pouzdra kloubního
ligg. extracapsulariavazy zesilující kloubní pouzdro na zevní straně
ligg. intracapsulariavazy uložené uvnitř kloubního pouzdra
membrana fibrosa (stratum fibrosum)zevní vrstva kloubního pouzdra z vláknitého vaziva
membrana synovialis (stratum synoviale)vnitřní vrstva kloubního pouzdra vylučující kloubní maz
meniscus articularispoloměsíčitá kloubní destička
os alveolare (aveoli)kost alveolu, kam pronikají sharpeyova vlákna periodontia
periodontiumozubice. tkáně a útvary fixující zub do čelisti
periodontium insertionissystémy fixačních vazivových vláken periodontia
periodontium protectoris (gingiva)dáseň kryjící štěrbinu mezi zubem a alveolem
plica synovialissynoviální kloubní řasa
schyndilesisdruh sutury v místě vsazení kostní hrany do žlábku druhé kosti
suturakostní šev
sutura planašev hladký
sutura serratašev pilovitý (zubovitý)
sutura squamosašev šupinový
symphysisspojení kostí chrupavkou vazivovou
syndesmosisspojení kostí vazivem
synchondrosischrupavčité spojení kostí
synoviakloubní maz
villi synovialessynoviální klky
myologianauka o svalech
aponeurosisšlacha do plochy rozestřená
arcus tendineusšlašitý oblouk
bursa synovialistíhový váček vyplněný synovií
bursa synovialis subcutaneatíhový váček uložený v podkoží
bursa synovialis subfascialistíhový váček uložený pod fascií
bursa synovialis submuscularis tíhový váček uložený pod svalem
bursa synovialis subtendineatíhový váček uložený pod šlachou
caputhlava svalu
endomysiumvazivo uvnitř svalu, dříve též označované jako perimysium internum
fasciapovázka. vazivo obalující více svalů
intersectio tendineašlachová příčka ve svalu
ligamentum vaginalezesilující pruh šlachové pochvy
mesotendineumzávěs šlachy
musculussval
musculus articularissval upínající se do kloubního pouzdra
musculus bipennatusdvojzpeřený sval
musculus cruciatussval křížovitý (zkřížený)
musculus cutaneuskožní sval
musculus fusiformissval vřetenovitého tvaru
musculus multipennatusmnohozpeřený sval
musculus orbiculariskruhovitý sval
musculus quadratussval čtverhranný
musculus skeletikosterní sval
musculus sphinctersvěrač
musculus triangularissval trojhranný
musculus unipennatusjednozpeřený sval
perimysiumvazivo obklopující sval
peritendineumvazivo obklopující šlachu
tendošlacha
trochlea muscularisvazivové poutko, kde mění sval svůj směr
vagina fibrosa tendinis (stratum fibrosum vaginae tendinis)vazivová pochva šlachy
vagina synovialis tendinis (stratum synoviale vaginae tendinis)synoviální pochva šlachy
vagina tendinisšlachová pochva
venterbříško svalové
Názvy, jimiž se označuje poloha a směr v částech těla
anteriorpřední
apicalisvrcholový
basaliszákladní či spodinový, na spodině se nacházející
caudalisdolní (směrem k dolnímu konci páteře)
centralisústřední, centrální
coronalisvěnčitý
cranialishorní (směrem k lebce)
dexterpravý
distalisuložený, směřující od trupu
dorsalisuložený vzadu nebo směřující dozadu
externuszevní, vnější
fibularissměr ke kosti lýtkové (lateralis)
frontalisstojící v rovině čelní
horizontalisvodorovný
inferiordolní
intermediusuložený mezi dvěma útvary nebo polohami
internusvnitřní
lateralisvnější, zevní, boční
longitudialispodélný
medialispřivrácený ke střední rovině
medianusuložený ve střední rovině
mediusstřední
occipitalistýlní, směrem k týlu (k záhlaví)
palmaris (volaris)uložený, směřující do dlaně
peripheralisperiferní, obvodový
plantarisuložený, směřující do chodidla
posteriorzadní
profundushluboký
proximalisuložený, směřující blíže k trupu
radialissměr ke kosti vřetení (lateralis)
rostralisna hlavě - přední nebo směrem do předu (užívá se hlavně v CNS)
sagittalispředozadní - rovnoběžný s mediální rovinou
sinisterlevý
superficialispovrchový
superiorhorní
tibialissměr ke kosti holenní (medialis)
transversalispříčný vzhledem k podélné ose těla
transversuspříčný (vzhledem k popisované části)
ulnarissměr ke kosti loketní (medialis)
ventralisuložený vpředu nebo směřující dopředu
verticalissvislý
Somatologie
caputhlava
apex nasinosní hrot
auriculaušní boltec
aurisucho
bucca (mala)tvář
bulbus oculioční koule
cavitas (cavum) orisústní dutina
craniumlebka
dorsum nasinosní hřbet
faciesobličej
fauceshrdlo
fronsčelo
labium inferiusdolní ret
labium superiushorní ret
linguajazyk
mentumbrada
nasusnos
occiputtýl, záhlavý
oculusoko
osústa
palpebra inferiordolní víčko
palpebra superiorhorní víčko
philtrumstřední žlábek horního rtu
rima orisústní štěrbina
rima palpebrarumvíčková štěrbina
sinciputpřední polovina hlavy
sulcus infrapalpebralisrýha pod dolním víčkem
sulcus mentolabialisrýha bradortová
sulcus nasolabialisrýha nosortová
superciliumobočí
temporaspánky
vertextemeno
collumkrk
cervixkrk, šíje
larynxhrtan
nuchašíje
oesophagusjícen
pharynxhltan
prominentia laryngeaohryzek
tracheaprůdušnice
truncustrup
abdomenbřicho
canalis vertebraliskanál páteřní
cavitas (cavum) pelvisdutina pánevní
cavitas (cavum) thoracisdutina hrudní
cavitas (regio) abdominalis (abdominis) (cavum abdominis)dutina břišní
columna vertebralispáteř
coxakyčel
crena anirýha řitní
dorsumzáda
fossa epigastricavkleslina mezi oblouky žeberními
inguenslabina, tříslo
latusbok trupu mezi žebry a hřebenem kosti kyčelní
linea semilunarisšlašitá část m. transv. abd. mezi jeho svalovousložkou a okrajem m. rectus abd.
lumbusbedro, zadní strana trupu mezi žebry a hřebenem kosti kyčelní
mammaprs
mons pubispahorek stydký
nates (clunes)hýždě
papilla mammaria (mammae)bradavka prsní
pectushruť
pelvispánev
regio analiskrajina řitní
regio perinealiskrajina hrázová
regio urogenitalispřední oddíl krajiny hrázové
thoraxhrudník
truncustrup
umbilicuspupek
membrum superiushorní končetina
acromionnadpažek
antebrachiumpředloktí
axillajáma podpažní
brachiumpaže
cubitusloket
curpuszápěstí (krajina zápěstních kostí)
digiti manusprsty ruky
digitus anularis (dig. quartus)prsteník
digitus medius (dig. tertius)prostředník
digitus minimus (dig. quintus)malík
dorsum manushřbet ruky
facies anteriorpřední plocha
facies digitales dorsaleshřbetní strany prstů
facies digitales laterales (radiales)k palci přivrácené boční strany prstů
facies digitales mediales (ulnares)k malíku přivrácené boční strany prstů
facies digitales palmaresdlaňové strany prstů
facies lateraliszevní plocha
facies medialisvnitřní plocha
facies posteriorzadní plocha
hypothenarval malíkový
index (digitus secundus)ukazovák
manusruka
margo lateralis (radialis)okraj předloktí na palcové straně
margo medialis (ulnaris)okraj předloktí na malíkové straně
metacarpuszáprstí (krajina kostí záprstních)
palma manusdlaň
plica axillaris anteriorpřadní řasa axilární
plica axillaris posteriorzadní řasa axilární
pollex (digitus primus)palec
sulcus bicipitalis lateralislaterální podélná rýha na povrchu paže
sulcus bicipitalis medialismediální podélná rýha na povrchu paže
thenarval palcový
membrum inferiusdolní končetina
arcus pedis longitudinalispodélná klenba nožní
arcus pedis transversalispříčná klenba nožní
calxpata
crusbérec
digiti pedisprsty nohy
digitus minimus (digitus quintus)malík
digitus secundus, tertius, quartusdruhý, třetí a čtvrtý prst nohy
dorsum pedishřbet nohy
facies anteriorpřední plocha
facies digitales dorsaleshřbetní plochy prstů
facies digitales laterales fibulárně hledící boční strany prstů
facies digitales mediales tibiálně hledící boční strany prstů
facies digitales plantareschodidlové plochy prstů
facies lateralis (fibularis)zevní, vnější plocha
facies medialis (tibialis)vnitřní plocha
facies posteriorzadní plocha
femurstehno
genukoleno
hallux (digitus primus)palec nohy
malleolus lateraliszevní kotník
malleolus medialisvnitřní kotník
margo lateralis (fibularis) pediszevní okraj nohy
margo madialis (tibialis) pedisvnitřní okraj nohy
membrum inferiusdolní končetina
metatarsusnárt
pars lateraliszevní část
pars medialisvnitřní část
patellačéška
pesnoha
plantaploska nohy, chodidlo
popleszákolení (zákolenní krajina)
sulcus glutaealis (glutaeus)rýha hýžďová
suralýtko
tarsuszánártí