Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Rigorosní otázky ke zkoušce z anatomie

Pracoviště funkční anatomie 2. LF UK

 1. Svaly předloktí, inervace, funkce
  Žaludek a bursa omentalis
  Arteria illiaca externa a arteria femoralis
  Mesencephalon, nervus ophtalmicus (III), nervus trochlearis (IV), nervus abudcens (VI)
 2. Svaly stehna, inervace a funkce; trigonum femorale
  Tenké střevo, mesenterium
  Vena azygos, kavokavální anastomózy
  Krční mícha, plexus cervicalis
 3. Articulatio genus, fossa poplitea
  Tlusté střevo, pravé a levé srůstové pole
  Klinicky významné větve arteria maxillaris
  Limbický systém
 4. Svaly pleteně horní končetiny, inervace a funkce; ramenní kloub
  Pharynx
  Vena portae, portokavální anastomózy (funkční význam)
  Hrudní mícha, hrudní sympatikus
 5. Inspirační svaly, kloubní spojení žeber, mechanika dýchání
  Larynx a trachea, koniotomie, tracheotomie (anatomické předpoklady)
  Vena cava inferior, kavokavální anastomózy (funkční význam)
  Prodloužená mícha, Varolův most, nervus glossopharyngeus (IX)
 6. Trigonum colli anterior, chirurgický přístup ke štítné žláze
  Ledvina, pánvička, ureter
  Arteria carotis interna, klinicky významné větve
  Prevertebrální sympatická ganglia a plexy
 7. Svaly pletence dolní končetiny, inervace a funkce; kyčelní kloub
  Převodní systém srdeční a jeho funkční význam
  Děloha (fixace a syntopie)
  Přehled korových a kmenových motorických drah
 8. Svaly bérce, inervace a funkce; articulation talocruralis
  Bursa omentalis, ligamentum hepatoduodenale
  Nervus ischiadicus
  Anatomický podklad hypotalamohypofyseálních regulací
 9. Svaly předloktí, jejich inervace a funkce, karpální tunel
  Pleura, pleurální dutina, pneumothorax
  Klinicky významné větve a subclavia (skalenový syndrom)
  Bazální ganglia a jejich zapojení
 10. Svaly a fasciální prostory ruky, vaginae synoviales flexorum et extensorum
  Varle a mužské pohlavní cesty
  Cévní zásobení žaludku, duodena a pankreatu
  Zraková dráha, zraková korová pole
 11. Svaly stehna, inervace a funkce
  Ovarium
  Hlavní kmeny lymfatických cév
  Cavum tympani
 12. Bránice a mechanika dýchání
  Ledvina, syntopie, průtok krve ledvinou
  Nervus medianus, nervus ulnaris
  Glandula thyroidea, glandulae parathyroideae
 13. Spojení na pánvi roviny a rozměry pánevní
  Extrahepatální žlučové cesty
  Vena cava superior, kavokavální anastomózy a jejich funkční význam
  Bazální ganglia (stavba, spoje, funkční význam)
 14. Regio brachii; loketní kloub
  Poloha projekce srdce, inervace a cévní zásobení srdeční stěny
  Arteria carotis externa, klinicky významné větve
  Funkční systémy motorických drah
 15. Spojení na páteři, kraniovertebrální spojení
  Játra, stavba, uložení a krevní oběh
  Nervus radialis, nervus axillaris
  Pyramidová dráha
 16. Stavba přední stěny břišní (anatomické předpoklady mediální a transrektální laparotomie)
  SLinné žlázy a jejich inervace
  Aorta abdominalis
  Mozkové komory a cirkulace mozkomíšního moku
 17. Klouby nohy, nožní klenba
  Jazyk tvrdé patro
  Viscerální větve břišní aorty, klinicky významné anastomózy
  Bublus oculi (stavba, cévní zásobení, inervace)
 18. Svalové pánevní dno (diaphragma pelvis et urogenitale)
  Pancreas (stavba, syntopie, cévní zásobení)
  Vena jugularis interna
  Vertebromedulární topografie (sensitivní a motorické kořenové okrsky, areae radiculares viscerales)
 19. Horní a dolní jazylkové svaly, musculu scaleni, fissura scalenorum, prevertebrální svaly
  Srdeční dutiny a chlopně, stavba srdeční stěny
  Nervus vagus (X)
  Gladnula suprarenalis, paraganglia
 20. Svalstvo hrudníku a jeho funkce
  Zevní nos, nosní dutina, sinus nasales
  Vena azygos, portokavální anastomózy, sluchová a vestibulární dráha
 21. Regio et canalis inguinalis (inguinální hernie)
  Plíce, plicní segmenty
  Žíly horní a dolní končetiny
  Meatus acusticus externus, membrana tympani
 22. Klouby ruky
  Ductus deferens, vesiculae seminales, prostata
  Arteria iliaca externa et interna
  Čichová a chuťová dráha, nervus olfactorius (I)
 23. Obecná stavba kloubů; kloub čelistní
  Penis
  Tepny horní končetiny
  Thalamus, capsula interna (topografie drah)
 24. Kyčelní kloub, articulatio sacroiliaca
  Duodenum, členění, topografické vztahy
  Tepny dolní končetiny
  Medulla spinalis, míšní kořeny, schéma míšního nervu
 25. Regio cubiti, loketní kloub
  Jícen
  Cévy a nervy srdeční
  Sensitivní míšní dráhy
 26. Krční fascie, infrahyoidní svaly
  Rectum
  Nervus ischiadicus
  Mozeček
 27. Horní a dolní zánártní kloub
  Močový měchýř, prostata
  Nervus facialis (VII)
  Obaly mozku a míchy, cévní zásobení míchy
 28. Lacuna vasorum et musculorum, hernia femoralis
  Larynx
  Nervus ischiadicus
  Cavum tympani, tuba auditiva
 29. Žvýkací a mimické svaly
  Testis et epididymis, scrotum
  Aorta acendens, arcus aortae, aorta thoracica
  Monoaminový a cholinergní systém mozku
 30. Obecná stavba svalu
  Bursa omentalis
  Lymfatické cévy a uzliny mléčné žlázy, plic a jícnu
  Aferentní spoje mozečku
 31. Regio antebrachii anterior
  Lien
  Tepny a žíly mozku
  Nervus trigeminus (V; první a druhá větev)
 32. Svaly nohy, inervace a funkce
  Děloha a tuba uterina, plica lata uteri
  Plicní oběh; cévní zásobení intraperitoneálních orgánů
  Průřez míchou a struktura šedé míšní hmoty
 33. Regio a fossa axillaris
  Vzorce chrupu, chrup jako celek, fixační aparát zubu, prořezávání zubů
  Plexus lumbalis
  Formatio reticularis
 34. Topografie páteřního kanálu, anatomický podklad lumbální punkce
  Stavba a topogafická anatomie pochvy a děložního krčku
  Odtok lymfy z dutiny ústní, faryngu a laryngu (Waldeyerův mízní okruh)
  Funkční korové oblasti
 35. Regio cruris anterior et posterior (nakreslit průřez a na něm svaly, inervaci, cévní zásobení)
  Peritoneální dutina a jejíc členění
  Mízní cévy a uzliny hlavy a krku
  Sakrální mícha a sakrální parasympatikus
 36. Lebka novorozence
  Mléčná žláza, cévní zásobení a inervace prsu, lymfatická drenáž a topografie prsu
  Víčka, conjunctiva, slzný aparát
  Hypofyzární portální oběh
 37. Trigonum caroticum, trigonum submandibulare
  Mediastinum
  Obecná stavba a zapojení míšního nervu
  IV. mozková komora, jádra hlavových nervů
 38. Kolenní kloub
  Urethra masculina et feminina (anatomický podklad katetrizace)
  Lymfatické cévy a uzliny horní a dolní končetiny
  Nervus accessorius (XI), nervus hypoglossus (XII)
 39. Měkké pokrývky lební, regio frontalis (svaly, popis kůžem sensitivní inervace, fontanelly, pohlavní rozdíly lebky, obočí, etc.)
  Ovarium a tuba uterina
  Vena portae
  Nervus trigeminus (V; druhá a třetí větev)
 40. Regio umbilicalis, vagina musculi rectorum abdominales
  Srdce (popis dutin, průtok krve pre- a postnatálně)
  Nervi thoracici a schéma míšního nervu
  Komisurální a asociační spoje
 41. Svaly předloktí (inervace a funkce)
  Larynx (anatomické předpoklady koniotomie a tracheotomie)
  Cévní zásobení orgánů v pars inframesocolica a cavi peritonei
  Lumbální mícha a plexus lumbalis
 42. Regio facialis
  Mechanika plic při dýchání, projekce pleury
  Sensitivní inervace dolní končetiny
  Dráhy pupulárního reflexu
 43. Regio deltoidea (svaly, vztahy, zásobení, bursy)
  Ledviny
  Žíly lební, sinus durae matris, venae cerebri
  Sakrální mícha a pelxus sacralis
 44. Krční fascie, suprahyoidní svaly
  Pharynx
  Arteria vertebralis
  Eferentní spoje mozečku
 45. Trigonum colli laterale
  Topogroafie pars supramesocolica cavi peritonei
  Lymfatický odtok a regionální uzliny dělohy, pochvy a vaječníku
  Kraniální parasympatikus
 46. Horní a dolní zánártní kloub
  Topografie orgánů ženské pánve
  Plexus brachialis
  Přehled sensitivních drah
 47. Zádové svaly (inervace a funkce)
  Topografie orgánů mužské pánve
  Arteria coeliace a její větve
  Labyrinthus osseus et membranaceus, nervus vestibulocochlearis (VIII)
 48. Svaly ruky (inervace a funkce)
  Ženské zevní pohlavní orgány
  Cévní zásobení mozku
  Diencephalon
 49. Okohybné svaly a topografie orbity
  Tlusté střevo, appednix vermiformis
  Vena cava inferior
  Pyramidová dráha
 50. Obecná stavba a růst kosti
  Plíce
  Arteria iliaca interna
  Truncus sympaticus

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)