Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Biochemie

(Témata ke zkoušce)

A - Obecné aspekty

 1. Enzymy (kinetika, mechanismus účinku, regulace aktivity, isoenzymy...)
 2. Proteoglykany a glykoproteiny
 3. Minerální látky a stopové prvky a jejich vztah k metabolismu
 4. Biochemické složení membrán (lipidové a proteinové složení)
 5. Biochemická charakterizace účinku hormonů a receptorů (obecné aspekty a charakterizace, zpětná vazba, parakrinní, autokrinní a endokrinní apod.)
 6. Biochemicky významné cukry a lipidy
 7. Nenasycené mastné kyseliny, eikosanoidy
 8. Žlučové kyseliny
 9. Biochemická charakterizace jednotlivých lipoproteinových frakcí
 10. Kontraktilní a regulační proteiny myofibrilly
 11. Kolagen a elastin
 12. Bílkoviny plasmy
 13. Chemické složení moči
 14. Komplementový systém (aktivace a funkce systému, klasická a alternativní cesta)
 15. Vitaminy rozpustné ve vodě
 16. Vitaminy rozpustné v tucích
 17. Metabolické organely buňky (mitochondrie, peroxisomy, Golgi aparát, lysozomy)
 18. Principy immunologických metodických postupů
 19. Základní biochemické metodiky (isolace a preparace buněčných organel, centrifugace - základní principy), biochemická remodelace orgánů
 20. Biochemická charakteristika jaterní buňky (aktivita enzymů, typy bilirubinu apod.)
 21. Biochemická charakteristika poškozeného myokardu
 22. Biochemie synaptického přenosu
 23. Aminokyseliny jako prekursory důležitých mediátorů
 24. Struktura a funkce nukleových kyselin
 25. Biochemické složení jádra a ribosomů
 26. Aminokyseliny jako mediátory (glutamát, glycin, aspartát)

B - Metabolismus

 1. Metabolismus purinových a pyrimidinových nukleotidů
 2. Cyklus kyseliny citronové
 3. Pentosový cyklus
 4. Glykolysa
 5. Metabolismus glykogenu, Cori cyklus
 6. Oxidativní fosforylace
 7. Biosyntesa mastných kyselin
 8. Degradace mastných kyselin, ketolátky
 9. Biosyntesa močoviny
 10. Porfyriny a žlučové pigmenty - syntéza a degradace
 11. Mechanismus proteosyntesy
 12. Katabolismus proteinů
 13. Biologická oxidace, oxidoreduktasy (oxidasy, oxigenasy, dehydrogenasy, hydroperoxydasy)
 14. Biochemie kosti, remodelace a markery, hormony ovlivňující Ca metabolismus
 15. Volné radikály a jejich úloha při patologických dějích
 16. Biochemie srážení krve, fibrinolysa
 17. Role NO
 18. Biochemická funkce krve (transport kyslíku a živin, Hb, 2,3 DPG, krevní skupiny)
 19. Metabolismus xenobiotik
 20. Citrátový cyklus a vztah k metabolismu dalších substrátů
 21. Hormony, které mají intracelulární messengery (mechanismus AC - systému, úloha vápníku/calmodulinu, fosfolipasa C-PI metabolismus).
 22. Metabolismus aminokyselin (deaminace, transaminace, metabolismus kostry AK - základní principy...)
 23. Glukoneogenese
 24. Biochemie steroidních hormonů (cholesterol, pohlavní hormony, glukokortikoidy, mineralokortikoidy)
 25. Metabolismus a transport cholesterolu
 26. Hormonální regulace

C - Biochemie orgánů

 1. Biochemie jater (ústřední role v metabolismu tuků, cukrů a bílkovin, exkreční a syntetická úloha)
 2. Biochemie trávení (trávení cukrů, tuků a bílkovin, portální oběh, transport živin ve střevě, konečné produkty - stolice)
 3. Metabolismus nervů a mozku (složení, zdroje energie, specifické aminokyseliny)
 4. Acidobasická rovnováha (principy regulace pH krve a moči)
 5. Alkalosa a acidosa (metabolická a respirační)
 6. Složení a funkce tělních tekutin
 7. Biochemické aspekty výživy
 8. Metabolismus tukové tkáně (hnědý a bílý tuk, tvorba tuku z netukových látek)
 9. Biochemie vidění
 10. Biochemie plic
 11. Molekulární aspekty kontraktility
 12. Využívání energetických zdrojů různými orgány při hladovění
 13. Metabolismus srdečního svalu
 14. Metabolická aktivita ledvin
 15. Odpověď organismu na stress
 16. Interakce metabolických dějů v mitochondriálních kompartmentech
 17. Hormony hypofysy, hypothalamu a thyroidní hormony
 18. Integrace metabolismu v organismu
 19. Metabolismus lipoproteinových komplexů
 20. Regulace glykémie, glukoneogenesa, transport glukosy do buňky
 21. Základní principy metabolismu fosfolipidů a sfingolipidů (plasmalogeny, kardiolipin, fosfolipasy, sfingomyelin, glykosfingolipidy, plicní surfaktant)
 22. Biochemie extracellulární matrix
 23. Konverse aminokyselin na specializované produkty (na př. úloha glycinu, tryptofanu, tyrosin, fenylalanin, melaniny, kreatinin, kreatin apod.)
 24. Transportní mechanismy v buňce (pasivní a aktivní transport, transport glukosy, Na/K ATPasa, Ca/Na výměna)
 25. Centrální úloha insulinu a glukagonu v metabolických dějích
 26. Fyziologické a patologické součásti moči

Zdroj: http://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/2_otazky.htm


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)