Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Biofyzika

(Témata ke zkoušce)
 1. Základní zákon radioaktivního rozpadu, poločasy
 2. Přirozené a umělé zdroje ionizujícího záření
 3. Interakce záření γ s hmotou
 4. Mechanizmy absorpce záření X a γ v organizmu
 5. Interakce záření α a β s hmotou
 6. Biologické účinky záření
 7. Radiologické jednotky
 8. Detektory ionizujícího záření v medicíně
 9. Scintilační detektory
 10. Vliv geometrického uspořádání na výsledky detekce ionizujícího záření
 11. Význam absorpce ionizujícího záření při diagnostice a terapii
 12. Gama spektrometrie - význam v medicíně
 13. Monitorování radiační úrovně životního prostředí
 14. Osobní dozimetrie ionizujícího záření
 15. Mechanika plynů - tlak, proudění, rozpustnost
 16. Mechanika dýchání
 17. Ventilace plic, odpory dýchacích cest a plic
 18. Difúze plynů přes alveokapilární membránu
 19. Transport O2 a CO2 mezi plícemi a tkáněmi
 20. Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity, Reynoldsovo číslo
 21. Viskozita kapalin a krve
 22. Faktory ovlivňující viskozitu, metody měření
 23. Osmóza, osmoticky tlak, onkotický tlak
 24. Výměna vody mezi kapilárou a extravazálním prostředím
 25. Proudění krve cévami, vliv viskozity a stavu cév
 26. Metody měření krevního tlaku
 27. Vliv tělesné práce na vitální funkce člověka
 28. Struktura biologických membrán
 29. Difúze v kapalinách a plynech, Fickův zákon
 30. Pasivní a aktivní transport přes membránu
 31. Vznik klidového membránového potenciálu
 32. Akční potenciál, jeho měření
 33. EKG - princip, EKG svody, Einthovenův trojúhelník, el. srdeční osa
 34. Jednotky používané ve fyziologické akustice
 35. Stavba a funkce ucha
 36. Biofyzika slyšení
 37. Sluchové pole
 38. Vyšetřovací metody sluchu
 39. Zrakový analyzátor
 40. Oko jako optická soustava
 41. Optické vady oka, korekce očních vad
 42. Biofyzika vidění, akomodace
 43. Metody vyšetření refrakce oka, zraková ostrost, barvocit, zorné pole
 44. Měření osvětlení
 45. Polarizace světla
 46. Polarimetrie
 47. Optická soustava mikroskopu
 48. Atmosferický tlak, jeho měření a vliv na organismus
 49. Kesonová nemoc, dekomprese, hyperbarická komora
 50. Měření kožní teploty, termografie
 51. Typy teploměrů obecně
 52. Lékařské teploměry
 53. Vlhkost vzduchu, měření, přístroje, vliv na organismus
 54. Mikroklima, tepelná pohoda organismu
 55. Regulace tělesné teploty
 56. Ultrafialové záření, zdroje a jeho biologické účinky
 57. Infračervené záření, zdroje a jeho biologické účinky
 58. Zdroje viditelného světla, principy, výhody a nevýhody
 59. Zdroje stejnosměrného a střídavého proudu
 60. Účinky elektrického proudu na organismus
 61. Léčebné využití elektrického proudu
 62. Chronaxia a reobáze
 63. Ultrazvukové vyšetřovací metody
 64. Ultrazvuk - B-scan, princip a užití
 65. Ultrazvuk - M-scan, princip a užití
 66. Dopplerovská sonografie
 67. Šíření ultrazvuku v organismu
 68. Účinky ultrazvuku na organismus
 69. Možná rizika sonografického vyšetření
 70. Vznik RTG záření, rentgenka
 71. Interakce RTG záření s hmotou
 72. Filtrace a homogenita RTG záření, tvrdé a měkké záření
 73. Vznik RTG obrazu
 74. Princip RTG počítačové tomografie
 75. Magnetická rezonance, princip
 76. Rizika a kontraindikace CT a MR
 77. Porovnání zobrazovacích metod (princip a rozlišovací schopnost)
 78. Statistika - základní charakteristiky souboru, výpočty
 79. Statistika - aritmetický průměr, modus, medián
 80. Statistika - Gaussovo a Poissonovo rozdělení, rozdíly, využití
 81. Statistika - chyby
 82. Laser - charakteristika, princip
 83. Laser - v medicíně nejčastěji používané typy
 84. Laser - klinické využití

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)