Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Biofyzika 2002/2003

(Témata ke zkoušce)
 1. Typy radioaktivních přeměn, poločasy.
 2. Základní poznatky o stavbě atomu.
 3. Přirozené a umělé zdroje ionizujícího záření.
 4. Interakce elektromagnetického záření hmotou.
 5. Interakce přímo ionizujícího záření s látkou.
 6. Biologické účinky ionizujícího záření.
 7. Veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační obraně.
 8. Detektory ionizujícího záření.
 9. Plynové detektory.
 10. Vliv goniometrického uspořádání na výsledky detekce ionizujícího záření.
 11. Význam absorpce ionizujícího záření při diagnostice a terapii.
 12. Gama-spektrometrie - význam v medicíně.
 13. Monitorování radiační úrovně životního prostředí.
 14. Principy ochrany před radioaktivním zářením.
 15. Mechanika plynů - tlak, proudění, rozpustnost.
 16. Mechanika dýchání.
 17. Ventilace plic, odpory dýchacích cest a plic.
 18. Difúze plynů přes alveolokapilární membránu.
 19. Transport kyslíku a oxidu uhličitého mezi plícemi a tkáněmi.
 20. Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity, Reynoldsovo číslo.
 21. Viskozita kapalin, krve.
 22. Faktory ovlivňující viskozitu, metody měření.
 23. Osmóza, osmotický tlak, onkotický tlak.
 24. Výměna vody mezi kapilárou a extravazálním prostředím.
 25. Proudění krve cévami, vliv viskozity a stavu cév.
 26. Metody měření krevního tlaku.
 27. Vliv tělesné práce na vitální funkce člověka.
 28. Struktura biologických membrán.
 29. Difúze v kapalinách a plynech, Fickův zákon.
 30. Pasivní a aktivní transport přes membránu.
 31. Vznik klidového membránového potenciálu.
 32. Akční potenciál a jeho měření.
 33. EKG - princip, EKG svody, Einthoverův trojúhelník, elektrická osa srdce.
 34. Jednotky používané ve fyziologické akustice.
 35. Stavba a funkce ucha.
 36. Biofyzika slyšení.
 37. Sluchové pole.
 38. Vyšetřovací metody sluchu.
 39. Zrakový analyzátor.
 40. Oko jako optická soustava.
 41. Optické vady oka, korekce očních vad.
 42. Biofyzika vidění, akomodace.
 43. Metody vyšetření refrakce oka, zraková ostrost, barvocit, zorné pole.
 44. Měření osvětlení.
 45. Polarizace světla.
 46. Polarimetrie.
 47. Optická soustava mikroskopu, typy mikroskopů.
 48. Atmosférický tlak, jeho měření a vliv na organismus.
 49. Kesonová nemoc, dekomprese, hyperbarická komora.
 50. Měření kožní teploty, termografie.
 51. Typy teploměrů obecně.
 52. Lékařské teploměry.
 53. Vlhkost vzduchu, měření, přístroje, vliv na organismus.
 54. Mikroklima, tepelná pohoda organismu.
 55. Regulace tělesné teploty.
 56. Ultrafialové záření, zdroje a jeho biologické účinky.
 57. Infračervené záření, zdroje a jeho biologické účinky.
 58. Zdroje viditelného světla, principy, výhody a nevýhody.
 59. Zdroje stejnosměrného a střídavého proudu.
 60. Účinky el. proudu na organismus.
 61. Léčebné využítí elektrického proudu.
 62. Chronaxie a reobáze.
 63. Ultrazvukové vyšetřovací metody.
 64. Ultrazvuk - B-scan, princip a užití.
 65. Ultrazvuk - A-scan, princip a užití.
 66. Dopplerovská sonografie.
 67. Šíření ultrazvuku v organismu, chování na rozhraní.
 68. Možná rizika sonografického vyšetření.
 69. Vznik RTG záření, rentgenka.
 70. Interakce RTG záření s hmotou.
 71. Filtrace a homogenita RTG záření, tvrdé a měkké záření.
 72. Vznik RTG obrazu.
 73. Princip RTG počítačové tomografie.
 74. Magnetická resonance, princip.
 75. Rizika a kontraindikace CT a MR.
 76. Porovnání zobrazovacích metod ( princip a rozlišovací schopnost).
 77. Laser - charakteristika a vlastnosti paprsku.
 78. Laser - typy používané v medicíně, zásady bezpečnosti práce.
 79. Laser - klinické využití.
 80. Interakce laserového paprsku s tkání.
 81. Vnitřní energie, struktura látek v různých skupenstvích.
 82. Termodynamický systém, stavové veličiny, teplo, práce, vnitřní energie.
 83. Předávání tepla vedením, prouděním, zářením.
 84. První věta termodynamická, reakční teplo při chemických reakcích.
 85. Entalpie, slučovací tepla látek.
 86. Druhá věta termodynamická.
 87. Entropie a druhá věta termodynamická.

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)