Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Lékařská chemie

(Témata ke zkoušce)

A

 1. Vlastnosti prvků vyplývající z postavení v periodickém systému prvků.
 2. Základní typy vazeb v chemických sloučeninách.
 3. Koloidní soustavy. Dialýza a hemodialýza.
 4. Osmóza, osmotický tlak. Biologický význam Na a K.
 5. Způsoby vyjadřování koncentrace látek. Ředění roztoků.
 6. Elektrolyty a elektrolytická disociace.
 7. Hydrolýza solí. Latinské názvosloví solí.
 8. Brønstedova teorie kyselin a zásad. Latinské názvosloví anorganických kyselin.
 9. Iontový součin vody a pH.
 10. Disociace kyselin a zásad a výpočet jejich pH.
 11. Pufry a jejich význam pro biologii a medicínu.
 12. Vodík a jeho sloučeniny. Význam vody pro organismus.
 13. Oxidačně redukční děje v anorganických systémech. Obecné vlastnosti a biologický význam Cu, Mn, Zn a Fe.
 14. Oxidační a redukční reakce organických sloučenin.
 15. Rychlost chemické reakce. Chemická rovnováha.
 16. Zásady latinského názvosloví prvků a jejich anorganických sloučenin.
 17. Organické a anorganické sloučeniny halogenů, biologický význam.
 18. Mechanismy toxického působení prvků a jejich sloučenin.
 19. Vliv fyzikálně-chemických vlastností na toxicitu prvků a jejich sloučenin.
 20. Biogenní prvky: makro-, mikro-, a stopové prvky.

B

 1. Vysvětlete pojmy: konstituce, konformace, konfigurace.
 2. Izomerie.
 3. Vazby v organických sloučeninách.
 4. Alifatické uhlovodíky nasycené a nenasycené, reakce a význam.
 5. Alicyklické a aromatické uhlovodíky; popište rozdíly.
 6. Aromatické uhlovodíky - názvosloví, základní reakce, použití.
 7. Alkoholy, fenoly, ethery - charakteristika, reakce funkční skupiny, obecné vlastnosti, biologický význam, použití.
 8. Aldehydy a ketony - reakce funkčních skupin, názvosloví, biologický význam, použití.
 9. Důležité organické kyseliny (mono-, di- a tri- karboxylové); jejich reakce a význam a latinské názvosloví.
 10. Funkční deriváty alifatických a aromatických karboxylových kyselin - názvosloví, reakce, vlastnosti, použití.
 11. Substituční deriváty karboxylových kyselin - názvosloví, obecné reakce, biologicky významné sloučeniny.
 12. Dusík - obecná charakteristika, organické sloučeniny dusíku, biologický význam.
 13. Deriváty kyseliny uhličité, jejich výskyt a biologický význam.
 14. Heterocyklické sloučeniny - definice, rozdělení.
 15. Dusíkaté heterocykly - třídění, názvosloví, vlastnosti a biologicky významné sloučeniny.
 16. Kyslík - obecná charakteristika, biologický význam. Kyslíkaté heterocykly - biologicky významné sloučeniny.
 17. Síra - obecná charakteristika, organické sloučeniny síry a jejich biologický význam.
 18. Fosfor - obecná charakteristika, orgranické sloučeniny, biologický význam.
 19. Deriváty pyrrolu a jejich výskyt v organismu.
 20. Biologicky významné deriváty purinu a pyrimidinu.

C

 1. Sacharidy - struktura a biologický význam.
 2. Důležité polysacharidy - struktura a biologický význam.
 3. Důležité disacharidy - struktura a biologický význam.
 4. Peptidová a glykosidová vazba.
 5. Lipidy, struktura a biologický význam.
 6. Nasycené a nenasycené mastné kyseliny a jejich biologický význam.
 7. Triacylglyceroly - struktura a biologický význam.
 8. Fosfolipidy a terpeny - struktura a biologický význam.
 9. Cholesterol a jeho deriváty.
 10. Sfingolipidy a vosky - struktura a biologický význam.
 11. Lipoproteiny - struktura a biologický význam.
 12. Biologické oxidačně-redukční reakce - zdroj energie.
 13. Aminokyseliny a jejich význam pro živé systémy.
 14. Fyzikální a chemické vlastnosti aminokyselin.
 15. Struktura bílkovin.
 16. Vztah mezi strukturou a vlastnostmi bílkovinných molekul.
 17. Rozdělení bílkovin podle rozpustnosti. Chování bílkovin v roztocích.
 18. Význam bílkovin pro živé systémy.
 19. BIologický význam lipidů, sacharidů a proteinů.
 20. Kombinatorická chemie.

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)