Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Lékařská chemie 2002/2003

(Témata ke zkoušce)

A

 1. Vlastnosti prvků vyplývající z postavení v periodickém systému prvků
 2. Základní typy vazeb v chemických sloučeninách (iontové, kovalentní, koordinační, kovové, nevazebné interakce)
 3. Disperzní soustavy, děje na membráně, dialýza a hemodialýza
 4. Osmóza, osmotický tlak. Biologický význam Na a K.
 5. Způsoby vyjadřování koncentrace látek, ředění roztoků.
 6. elektrolyty a elektrolytický disociace.
 7. Hydrolýza solí. Latinské názvosloví solí.
 8. Bronstedova teorie kyselin a zásad. Latinské názvosloví anorganických kyselin.
 9. Inontový součin vody, pH a pH tělesných tekutin.
 10. Disociace kyselin a zásad a výpočet jejich pH.
 11. Pufry a jejich význam v biologii a medicíně.
 12. Vodík a jeho sloučeniny. Význam vody v organismu.
 13. Oxidačně redukční děje v anorganických systémech. Obecné vlastnosti a význam Cu, Mn, Zn, Fe.
 14. Oxidačně redukční reakce organických sloučenin.
 15. Rychlost chemické reakce. Chemická rovnováha.
 16. Zásady latinského názvosloví prvků a jejich sloučenin
 17. Organické a anorganické sloučeniny halogenů, biologický význam.
 18. Mechanismy toxického působení prvků a jejich sloučenin.
 19. Významné anorg. jedy a škodliviny ( vliv množství, chem. struktury a fyz. vlastností na toxicitu)
 20. Biogenní prvky - makro, mikro a stopové.
 21. Role jednotlivých prvků v lidském organismu
 22. Principy laboratorních metodik

B

 1. Konstituce, konformace, konfigurace.
 2. Izomerie
 3. Vazby v organických sloučeninách ( jednoduché, násobné, hybridizace...)
 4. Alifatické uhlovodíky nasycené a nenasycené, reakce a význam
 5. Acyklické a aromatické uhlovodíky, popište rozdíly.
 6. Aromatické uhlovodíky - názvosloví, základní reakce, použití.
 7. Alkoholy, fenoly, ethery - charakteristika, reakce funkční skupiny, vlastnosti, význam...
 8. Aldehydy a ketony - reakce funkčních skupin, názvosloví, biologický význam, použití.
 9. Důležité organ. kyseliny ( mono, di, trikarboxylové), reakce, význam, latinské názvosloví.
 10. Funkční deriváty alif. a aromat. karbox. kyselin-názvosloví, reakce, vlastnosti, použití.
 11. Substituční deriváty karbox. kyselin-názvosloví, reakce, biolog. významné sloučeniny.
 12. Dusík - obecná charakteristika, biolog. významné sloučeniny.
 13. Deriváty kyseliny uhličité a jejich výsky a biolog. význam.
 14. Heterocyklické sloučeniny - definice a rozdelení.
 15. Biologicky významné heterocyklické sloučeniny.
 16. Kyslík - obecná charakteristika, biologický význam.
 17. Síra - obecná charakteristika, org. sloučeniny a jejich biolog. význam.
 18. Fosfor - obecná charakteristika, org. sloučeniny a jejich biolog. význam.
 19. Deriváty pyrrolu a jejich úloha v organismu.
 20. Biologicky významné deriváty purinu a pyrimidinu.
 21. Organické sloučeniny obsahující dusík.
 22. Organiské sloučeniny obsahující kyslík.

C

 1. Sacharidy - charakteristické reakce funkčních skupin.
 2. Důležité polysacharidy - struktura a biologický význam.
 3. Důležité disacharidy - struktura a biologický význam.
 4. Lipidy, struktura a biolog. význam.
 5. Nasycené a nenasycené mastné kyseliny a jejich biolog. význam.
 6. Triacylglyceroly - struktura a biolog. význam.
 7. Fosfolipidy a terpeny - struktura a biolog. význam.
 8. Cholesterol a jeho deriváty.
 9. Sfingolipidy a vosky - struktura a biolog. význam.
 10. Lipoproteiny - struktura jednotl. komponent a jejich biolog. význam.
 11. Biologické redoxní děje a funkce koenzymů.
 12. Aminokyseliny a jejich význam pro živé systémy.
 13. Fyzikální a chemické vlastnosti aminokyselin a peptidová vazba.
 14. Struktura bílkovin.
 15. Vztah mezi strukturou a vlastnostmi bílkovinných molekul.
 16. Rozdělení bílkovin dle rozpustnosti. Chování bílkovin v roztocích.
 17. Význam bílkovin pro živé systémy.
 18. Biologický význam lipidů, sacharidů a proteinů.
 19. Chemická struktura nukleových kyselin.
 20. Chemické prvky důležité pro medicínu.
 21. Důležité monosacharidy, struktura a biolog. význam.

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)