Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Základy lékařské psychologie a lékařská etika

Lékařská etika

 1. Základní pojmy a jejich vztahy: etika; etika a filosofie; etika a právo; etika a lékařská etika; vznik lékařské etiky jako oboru.
 2. Základní pojmy a jejich vztahy: etika a morálka; svědomí; alibismus jako profesionální strategie. Cynismus.
 3. Ontogeneze psychiky (individuáoní vývoj, resp. zrání) jako předpoklad morálního chování a etického rozhodování; morálka heteronomní a autonomní.
 4. Základní principy lékařské etiky: princip nonmaleficence; princip beneficence; princip spravedlnosti.
 5. Základní principy lékařské etiky: princip autonomie; informovaný souhlas a jeho podmínky; lékažské paternalismus.
 6. Etické rozhodování; mravní dilema; bezprecedentní probémová situace, zejm. situace volby terapuetického postupu.
 7. Kdy se lékař angažuje svou odborností a kdy svou osobností; lékař-průvodce, epxert, servisní technik, byrokrat aj.
 8. Depersonalizace (odosobnění) jako jatrogenní poškození a jako defekt profesionality.
 9. Lidský život jako příběh; nejčastější eticky relevatní situace v lékařské praxi.
 10. Germinální etika; etické problémy antikoncepce, sterilizace, asistované reprodukce; smysl rodičovství a jeho ignorance.
 11. Germinální etika: abortus arteficialis; problémy ukončení těhotenství, pro a proti.
 12. Etická problematika experimentu; experiment výzkumný, terapuetický.
 13. Etická problmetika genové manipulace. Oprávněnost zásahu do genomu rostliny, zvířete, člověka. Klonování.
 14. Etická problematika transplantace; postavení dárce a příjemce.
 15. Etická problematika alokace; vodítka mikroalokačního a makroalokačního rozhodování.
 16. Terminální etika; smrt a různá pojetí jejího významu v lidském životě. Pietní vztah k zemřelým.
 17. Terminální etika; sdělení diagnózy inkurabilní resp. infaustní choroby.
 18. Terminální etika; člověk tváří v tvář přibližující se smrti.
 19. Terminální etika; eutanázie, pro a proti; "non resuscitare".
 20. Etika týmové spolupráce; mezikolegiální vztahy.
 21. Lékař jako občan: jako identifikační vzor a jako (mikro)politický aktér.
 22. Lékař jako občan: jako svědek a obhájce marginalizovaných (=lidí "na okraji").

Úvod do lékařské psychologie

 1. Lékařská psychologie - předmět, psychologie lékařských oborů, bio-psychosociální model lékařství (integrativní model).
 2. Psychologie nemoci - průvodní psychické projevy nemoci (úzkost, deprese, regrese, stud, vina), nemoc jako subjektivní prožitek, akutní nemoc a chronická nemoc.
 3. Psychosomatické lékařství - celostní lékařství a pojetí pacienta, zdraví a individualita.
 4. Školy a směry psychosomatiky.
 5. Praktické aspekty psychosomatiky: nemoc jako vyřešení vnitřního psychického konfliktu, reparace nartcistického traumatu, vyřešení problému viny, primární a sekundární zisky z nemoci.
 6. Komunikace mezi lékařem a pacientem (naslouchání a informování, překladatelská úloha lékaře, dohody mezi lékařem a pacientem, shoda mezi lékařem a pacientem.
 7. Vztah mezi lékařem a pacientem - léčitelská funkce vztahu, struktura vztahu, modely vztahu.
 8. Přenos v lékařské praxi a jeho využití, protipřenos.
 9. Psychiské projevy pacienta v ordinaci (pozornost, myšlení, paměť, vliv "špatné zprávy" na psychiku pacienta).
 10. Determinanty spokojenosti a nespokojenosti pacientů.
 11. Psychoterapeutické nástroje v lékařské praxi (sugesce, naslouchání, empatický postoj, výklad a objasňování).
 12. Placebový efekt a jeho využití v lékařské praxi.
 13. Lékařská prostředí (čekárna, nemocnice, operační sál, nemocniční pokoj) a jejich vliv na psychiku.
 14. Předoperační psychologická příprava.
 15. Dítě jako pacient. Starší pacienti.
 16. Lékař jako pacient (problém převrácených rolí).
 17. Lékař, pacient a třetí strana (zdrav. pojišťovny, rodiny pacientů, nadřízení lékaře).

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)