Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Fyziologie

(Témata ke zkoušce, přesná formulace se může u zkoušky mírně lišit)
 1. Elektrické projevy buňky
 2. Mechanismus vzniku akčního potenciálu
 3. Distribuce iontů na buněčné membráně, její příčiny
 4. Formy transportu látek přes buněčnou membránu
 5. Kompartmenty tělesných tekutin, jejich ontogeneza
 6. Složení extracelulární tekutiny, mechanisny udržování jeho stálosti
 7. Měření objemu kompartmentů tělesných tekutin
 8. Složení intracelulární tekutiny, mechanismy udržování jeho stálosti
 9. Akční potenciál srdeční buňky, mechanismus vzniku
 10. Šíření akčního potenciálu v srdeční svalovině
 11. Vznik rytmicity srdečních stahů
 12. Normální křivka EKG
 13. Metody snímání EKG
 14. Srdeční frekvence a její regulace
 15. Kontrakce srdečního svalového vlákna. Srovnání s kosterním svalem
 16. Vztah excitace a kontrakce v srdečním svalu
 17. Mechanismy regulace srdeční kontraktility (homeometrická, heterometrická)
 18. Význam diastolického tlaku v srdeční komoře pro sílu srdeční kontrakce
 19. Faktory ovlivňující velikost systolického objemu
 20. Srdeční cyklus, funkce chlopní
 21. Isometrická a isotonická fáze srdeční kontrakce
 22. Změny objemu srdečních komor při srdeční kontrakci
 23. Srdeční ozvy
 24. Minutový výdej srdeční. Regulace
 25. Minutový výdej srdeční. Metody měření
 26. Vztah mezi tlakem a průtokem krve
 27. Kapacita krevního řečiště
 28. Funkční anatomie krevního řečiště
 29. Faktory určující hodnotu arteriálního krevního tlaku. Střední arteriální krevní tlak
 30. Metody měření arteriálního krevního tlaku
 31. Regulace arteriálního krevního tlaku
 32. Mechanismy dlouhodobého udržování stálosti hodnoty krevního tlaku, význam ledvin
 33. Vztah mezi objemem a kapacitou cév
 34. Periferní cévní odpor
 35. Nervová regulace periferního cévního odporu
 36. Chemická regulace periferního cévního odporu
 37. Vztah mezi regionálním průtokem krve a spotřebou kyslíku
 38. Koronární průtok krve
 39. Zvláštnosti metabolismu srdečního svalu
 40. Oběhové změny při tělesné zátěži
 41. Tvorba tkáňového moku
 42. Regionální zvláštnosti v tvorbě tkáňového moku
 43. Proud krve v žilách. Vliv polohy těla na hemodynamiku
 44. Lymfatická cirkulace
 45. Plicní objemy a kapacity
 46. Metody měření plicních objemů a kapacit
 47. Složení alveolárního vzduchu
 48. Alveolární ventilace. Typy mrtvého prostoru v plicích
 49. Vliv velikosti mrtvého prostoru na složení alveolárního vzduchu a arteriální krve
 50. Mechanismus vdechu a výdechu, dechové svaly
 51. Faktory určující plicní poddajnost. Metody měření plicní poddajnosti
 52. Faktory určující odpor plic
 53. Dechová práce
 54. Faktory určující rovnoměrnost plicní ventilace
 55. Transport O2 a CO2 přes alveolokapilární membránu
 56. Měření transportu plynů přes alveolokapilární membránu
 57. Mechanismus a faktory určující transport O2 a CO2 mezi atmosférou a periferními tkáněni
 58. Dissociační křivka hemoglobinu
 59. Faktory určující kyslíkovou kapacitu krve
 60. Změny transportu kyslíku při tělesné námaze
 61. Faktory určující tvar disociařní křivky hemoglobinu
 62. Transport kysličníku uhličitého krví
 63. Chemické mechanismy regulace dýchání
 64. Funkce karotických tělísek
 65. Nervová regulace dýchání
 66. Obranné dýchací reflexy
 67. Venózní příměs
 68. Příčiny nerovnoměrnosti plicní ventilace a perfúze u zdravého člověka
 69. Funkční význam hypoxické plicní vazokonstrikce
 70. Funkční zvláštnosti plicního oběhu
 71. Ontogeneza plicní hemodynamiky
 72. Regulace plicních periferních cév
 73. Mechanické faktory ovlivňující plicní cévy
 74. Faktory určující rovnoměrnost perfuse plicních cév
 75. Akutní hypoxie
 76. Chronická hypoxie
 77. Fysiologické účinky pobytu na vysokých horách
 78. Přehled funkcí ledvin
 79. Vztah mezi morfologií a funkcí nefronu
 80. Průtok krve ledvinou. Regulace, vztah ke glomerulární filtraci.
 81. Průtok krve ledvinou. Měření.
 82. Faktory určující glomerulární filtraci
 83. Měření velikosti glomerulární filtrace
 84. Tubulární reabsorbce glukózy
 85. Formy tubulární reabsorbce
 86. Tubulární sekrece
 87. Měření tubulárního transportu.
 88. Transport sodíku a vody v proximálním tubulu
 89. Transport sodíku a vody v Henleho kličce
 90. Transportní systémy distálního tubulu
 91. Renin-angiotensin-aldosteronový systém
 92. Vylučování draslíku v ledvinách
 93. Vylučování fosfátů a kalcia v ledvinách
 94. Renální vylučování močoviny
 95. Tvorba koncentrované a zředěné moči
 96. Faktory určující vylučování vody
 97. Přehled typů nárazníkových systémů
 98. Funkční důsledky acidózy
 99. Funkční důsledky alkalózy
 100. Mechanismy renální regulace acidobasické rovnováhy
 101. Renální transport bikarbonátu. Funkční význam.
 102. Metabolismus amoniaku v ledvinných tubulech. Funkční význam.
 103. Mechanismus kontrakce vlákna kosterního svalu
 104. Spojení excitace a kontrakce v kosterním svalu
 105. Energetický metabolismus kontrakce kosterního svalu
 106. Regulace tonu kosterního svalu
 107. Mechanismus volní kontrakce kosterního svalu
 108. Červené krvinky. Tvorba, funkce, ontogenetický vývoj
 109. Krevní skupiny
 110. Regulace tvorby červených krvinek
 111. Tvorba a funkce granulocytů
 112. Tvorba a funkce lymfocytů a monocytů
 113. Funkce krevních destiček
 114. Složení krevní plasmy. Krevní sérum.
 115. Přehled mechanismů hemostázy
 116. Hemokoagulace
 117. Faktory inhibující srážení krve
 118. Mechanismy polykání potravy
 119. Typy motility žaludku, její regulace
 120. Typy motility tenkého střeva a její regulace
 121. Motilita tlustého střeva
 122. Defekace
 123. Zvracení
 124. Funkce a mechanismus tvorby slin a jeho regulace
 125. Mechanismus sekrece žaludeční šťávy a jeho regulace
 126. Typy žaludeční sekrece
 127. Trávení v žaludku
 128. Mechanismy a regulace sekrece pankreatické šťávy
 129. Sekrece žluči. Složky žluči, mechanismy sekrece a jejich regulace
 130. Význam žluči pro trávení
 131. Regulace motility žlučového měchýře
 132. Duodenální sekrece
 133. Mechanismus sekrece a regulace sekrece střevní šťávy
 134. Trávení a resorpce cukrů
 135. Trávení a resorpce bílkovin
 136. Trávení a resorpce tuků
 137. Vstřebávání vody a elektrolytů v trávicím traktu
 138. Vstřebávání vápníku ve střevě
 139. Vstřebávání železa v trávícím traktu
 140. Energetický metabolismus při tělesné námaze
 141. Faktory určující basální metabolismus. Měření basálního metabolismu
 142. Mechanismy pocitu hladu
 143. Potřeba energetických substrátů u člověka
 144. Potřeba bílkovin v potravě člověka. Vývojové aspekty
 145. Faktory ovlivňující basální metabolickou spotřebu u novorozence
 146. Podíl metabolismu cukrů na energetické spotřebě organismu
 147. Mechanismy aerobní a anaerobní glykolýzy
 148. Metabolické využití lipidů. Hodnocení tukového metabolismu
 149. Vitamin A
 150. Vitaminy skupiny B
 151. Vitamin C
 152. Vitamin D. Význam pro vývoj kostního systému
 153. Fysiologický efekt hlavních nezbytných minerálů
 154. Typy buněčné sekrece regulačních látek
 155. Transport hormonů krví
 156. Buněčné receptory hormonů
 157. Mechanismy působení hormonů
 158. Regulace sekrece hormonů
 159. Typy zpětné vazby v regulaci hormonální sekrece
 160. Endokrinní funkce hypothalamo-hypofysárního systému
 161. Hormóny adenohypofýzy. Význam hormonů adenohypofýzy pro vývoj jedince
 162. Hormóny neurohypofýzy
 163. Funkce středního laloku hypofýzy
 164. Hormonální funkce štítné žlázy
 165. Mechanismus účinku hormonů štítné žlázy
 166. Kalcitropní hormony
 167. Funkce glukokortikoidů
 168. Regulace sekrece glukokortikoidů
 169. Funkce mineralokortikoidů
 170. Význam systému renin - angiotensin - aldosteron pro regulaci krevního oběhu
 171. Funkce dřeně nadledvin
 172. Mechanismus účinku katecholaminů
 173. Endokrinní funkce varlat
 174. Endokrinní funkce ovarií
 175. Endokrinní funkce placenty
 176. Hormonální regulace menstruačního cyklu
 177. Hormonální změny v těhotenství
 178. Regulační mechanismy porodu
 179. Funkční faktory olivňující vývoj plodu
 180. Funkční změny u novorozence bezprostředně po narození
 181. Hemodynamické změny při narození
 182. Mechanismy prvního vdechu
 183. Metabolické účinky inzulínu
 184. Funkce glukagonu
 185. Hormonální regulace metabolismu glukózy
 186. Hormonální regulace gastrointestinálního traktu
 187. Typy a funkce metabolitů kyseliny arachidonové
 188. Funkce atriálního natriuretického peptidu
 189. Regulační funkce endoteliálních buněk
 190. Plasmatické růstové faktory
 191. Ontogenetický vývoj hemodynamiky systémové cirkulace
 192. Funkce neuronu a glie
 193. Funkční morfologie neuronu
 194. Synaptické a receptorové potenciály
 195. Vodivost a typologie nervových vláken
 196. Synapse - stavba a typy
 197. Synaptický přenos
 198. Neurotransmitery a neuromodulátory
 199. Synaptické receptory - typy
 200. Hematoencefalická bariéra
 201. Vývoj a principy funkce CNS
 202. Gama-systém
 203. Reflex a nereflexní činnost CNS
 204. Dělení reflexů
 205. Funkce míchy
 206. Motorické funkce mozkové kůry
 207. Bazální ganglia
 208. Mozeček
 209. Regulační mechanismy postoje a rovnováhy
 210. Obecné principy vegetativních regulací
 211. Sympatikus
 212. Parasympatikus
 213. Funkce hypothalamu
 214. Funkce thalamu
 215. EEG a vyvolané potenciály
 216. Retikulární formace
 217. Spánek a bdění
 218. Bolest
 219. Modulační systémy
 220. Limbický systém
 221. Motivace, emoce
 222. Procedurální a deklarativní paměť
 223. Asociační a neasociační paměť
 224. Dělení paměti podle trvání
 225. Funkce frontální kůry
 226. Brocovo a Wernickovo centrum řeči
 227. Pyramidový a extrapyramidový systém
 228. Mechanismy útlumu
 229. Mediátorové systémy
 230. Oko jako optický aparát
 231. Funkce sítnice
 232. Mechanismy sluchu
 233. Funkce středního ucha
 234. Funkce vnitřního ucha
 235. Vestibulární aparát a nystagmus
 236. Funkce středního mozku
 237. Funkce prodloužené míchy
 238. Čich
 239. Chuť
 240. Somatosensorický systém

Zdroj: http://dec51.lf2.cuni.cz/~hampl-v/cesky/uceni/otazky.htm


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)