Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Lékařská informatika

(Témata ke zkoušce, 1. a 2. ročník)

Obecná informatika
 1. Teorie informace
 2. Typy škál lékařských dat a variabilita dat
 3. Normálnost dat
 4. Struktura a typy databází
 5. Zpracování dat
 6. Lékařský pojem a termín, definice
 7. Klasifikační systémy
 8. Neurčitá informace
 9. Hodnocení vyšetření - populační charakteristiky, kritéria vlastností testu
 10. Hodnocení vyšetření - účinnost, stanovení mezí testu, interpretace komplexního vyšetření
 11. Rozhodovací procesy - základní pojmy, metoda minimaxu
 12. Bayesova metoda
 13. Teorie grafů
 14. Znalostní systémy
 15. Komunikace s počítačem - rozeznávání textu a řeči
 16. Komunikace s počítačem - rozeznávání významu sdělení
 17. Typy observačních studií, tvorba souborů
 18. Typy experimentálních studií
 19. Hodnocení výsledků klinického výzkumu
Informační systémy
 1. Klinická část nemocničního informačního systému
 2. Nelůžková oddělení, administrativní a provozní část NIS
 3. Volba IS a dodavatele, etapy zavádění
 4. IS praktického lékaře
 5. Ochrana zdravotnických dat
 6. Primární informační prameny
 7. Články v časopisech
 8. Sekundární informační prameny
 9. Elektronické báze bibliografických dat
 10. Knihovny a knihovnické služby
Statistika a biokybernetika
 1. Grafická prezentace kategorických dat
 2. Grafická prezentace numerických dat
 3. Popis numerických dat pomocí číselných ukazatelů
 4. Populace, náhodný výběr
 5. Diskrétní pravděpodobnost rozložení
 6. Normální (Gaussovo) rozdělení
 7. Intervaly spolehlivosti
 8. Testování hypotéz
 9. Parametrické testy hypotéz
 10. Neparametrické testy hypotéz
 11. Korelační koeficient a test jeho významnosti, zdánlivé korelace
 12. Parciální koeficient korelace, Spearmanův korelační koeficient
 13. Regresní analýza - základní východiska
 14. Časové řady
 15. Mnohorozměrné metody
 16. Shluková analýza
 17. Volba statistického testu
 18. Publikace statistického výzkumu
 19. Dynamické systémy - vymezení, řízení
 20. Simulace a modelování - vymezení, kompartmentové modely
Hardware, software, sítě
 1. Skříň počítače, procesor, karty, V/V rozhraní
 2. Vnitřní a vnější paměti počítače
 3. Vstupní zařízení a monitor
 4. Tiskárny
 5. MS Windows
 6. Softwarové prostředky
 7. Lokální počítačové sítě
 8. Služby internetu
 9. World Wide Web
 10. Vyhledávací služby

Poznámka: Zeleně podbarvená témata můžete nalézt v prozatímních textech, jež by měli být k dispozici v rozmnožovně na děkanátu 2. LF, případně na ÚLI či v knihovně. Zbytek témat naleznete v učebnici Lékařská informatika od pana docenta Pavla Kasala, která je k dispozici v knihovně.


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)