Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Neurovědy

 1. Akční potenciál, jeho vznik a iontové mechanismy
 2. Synaptické potenciály
 3. Druhy gliových buněk a jejich funkce
 4. Astrocyty a jejich funkce
 5. Iontová homeostáza v nervové tkáni
 6. Iontově-selektivní mikroelektrody, jejich příprava a užití
 7. Intra- a extracelulární záznamy biopotenciálů
 8. Inhibiční mediátory a synapse
 9. Excitační mediátory a synapse
 10. Glutamátové receptory
 11. Substance P
 12. Extracelulární matrix a její význam
 13. Velikost a geometrie extracelulárního prostoru během fyziologických a patologických stavů
 14. Měření diofúzních parametrů v nervové tkáni
 15. Metoda terčíkového zámku - princip a využití
 16. Tkáňové řezy, jejich příprava a využití
 17. Jaká znáte specifická imunohistochemická barvení pro neurony a gliové buňky?
 18. Co je to GFAP? Jaký je jeho význam?
 19. Astrogliosa, výskyt a význam
 20. Mají gliové buňky iontové kanály, receptory a akční potenciály?
 21. Mají gliové buňky synapse a receptory pro některé mediátory?
 22. Alzheimerova choroba
 23. Stárnutí CNS a patologické změny během stárnutí
 24. Mechanismus ukládání paměťových stop a učení
 25. Regenerace periferního nervu
 26. Parkinsonova choroba
 27. Roztroušená sklerosa mozko-míšní
 28. Způsoby komunikace neuronů s gliovými buňkami
 29. Co je to difúzní anisotropie
 30. Neurotoxicita glutamátu - mechanismus a význam
 31. Význam základního výzkumu a nutnost experimentální práce na laboratorních zvířatech
 32. Kožní receptory
 33. Sensorické receptory
 34. Posttetanická potenciace a její význam
 35. Synapse a synaptické potenciály
 36. Energetický metabolismus v CNS
 37. Princip klinických elektrofyziologických metod a jejich využití
 38. Princip NMR a její využití
 39. Přehled aferentních spojů mozečku
 40. Eferentní spoje mozečkových jader
 41. Popište zapojení v okruhu bazálních ganglií (okruh Nauta-Mehler)
 42. Pyramidová dráha, začátek, průběh, zakončení a funkce
 43. Vysvětlete poruchy motoriky při poškození striata
 44. Lemniskální systém
 45. Dráhy bolesti
 46. Zraková dráha
 47. Sluchová dráha
 48. Cholinergní systém mozku
 49. Dopaminergní systém mozku
 50. Kterými metodikami je možno znázornit průběh a zakončení axonu
 51. Zapojení limbické korové oblasti
 52. Primární motorická a premotorické korové oblasti (lokalizace, zapojení, funkce)
 53. Přehled hlavních thalamických jader a jejich zapojení
 54. Hypothalamo-hypofyzární systém
 55. Korová, řečová centra - lokalizace, funkce
 56. Základní principy imunocytochemických metodik
 57. Fyzikální podstata výpočetní tomografie (CT) a magnetické rezonance (MR)
 58. Prostory páteřního kanálu a příčiny stenos páteřního kanálu
 59. Funkční systémy motorických míšních drah
 60. Cévní zásobení míchy
 61. Intrakraniální prostory a typy intrakraniálních krvácení
 62. Stavba Willisova arteriálního okruhu
 63. Arteria cerebri media, průběh a korová oblast, kterou zásobuje
 64. Popište uložení dermatomů C5, C7, C8, L4, L5, S1 a S2
 65. Sinus cavernosus a struktury v něm obsažené
 66. Topografické vztahy hypofýzy

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)