Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zobrazovací metody

 1. Diagnostické zobrazovací metody - principy a historie
 2. RTG přístroj, rentgenka, interakce RTG záření
 3. Radiografie a statické RDG metody
 4. Fluoroskopie a dynamické RDG metody, princip zesílení RDG obrazu
 5. RTG obraz, principy a interpretace
 6. Principy konvenční tomografie
 7. Rizika RTG vyšetření, principy ochrany proti radiaci
 8. Digitální obraz, digitální radiografie, digitální subtrakční angiografie
 9. RTG kontrastní látky, reakce na jejich podání a jejich toxicita
 10. Angiografie - konvenční, DSA, Seldingerova technika, indikace
 11. Zobrazení cév - CT, MR, duplexní sonografie, indikace
 12. Hlavní indikace k songrafickému vyšetření břišní a pánevní oblasti
 13. Zobrazovací metody podle původu zdroje signálu
 14. CT - principy a indikace
 15. MR - principy a indikace
 16. RDG vyšetřování skeletu, indikace
 17. Vývoj kosti, kostní věk
 18. RDG vyšetření onemocnění skeletu
 19. RDG vyšetření zlomenin a dislokací
 20. Zánětlivá onemocnění kostí
 21. Kostní nádory - rtg znaky, dg. algoritmus zobrazování
 22. RDG vyšetření kloubů, artrografie - rtg znaky artritidy, osteoartróz
 23. RDG vyšetření lebky, interpretace obrazu, dg. algoritmus zobrazování
 24. Zobrazovací metody v neurologii
 25. Zobrazovací metody v traumatologii
 26. Hyper a hypodenzní leze mozku, známky expanze
 27. Zobrazení páteře a páteřního kanálu - metody, dg. algoritmus zobrazování
 28. RDG obraz hrudníku - metody, obraz, typy změn transparence
 29. Normální obraz hrudníku na prostém snímku, projekce standardní popis
 30. RTG obraz zánětlivých onemocnění plic - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 31. RTG obraz bronchiálních onemocnění - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 32. RTG obraz pleurálních lézí - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 33. Karcinom plic - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 34. Tuberkulóza, pneumokonióza, plicní fibróza - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 35. Zvýšená transparence plicního parenchymu - diferenciální diagnóza, dg. algoritmus zobrazování
 36. Trauma hrudníku - plicního parenchymu, mediastina, stěny hrudní
 37. Expanzívní procesy mediastina - diferenciální diagnóza, rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 38. RDG vyšetření srdce - diferenciální diagnóza změn tvaru a velikosti
 39. Získané srdeční chlopňové vady - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 40. Vrozené malformace srdce a plic - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 41. Obstrukce a perforace GI-traktu - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 42. Kontrastní vyšetření horního GI-traktu - indikace, typy morfologických změn
 43. Kontrastní vyšetření dolního GI-traktu - indikace, typy morfologických změn
 44. RDG vyšetření žlučníku a biliárního traktu - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 45. RDG vyšetření pankreatu - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 46. Zobrazení ledvin, ureterů a močového měchýře
 47. Urolithiáza - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 48. Zobrazovací metody v gynekologii a porodnictví
 49. Vrozené malformace anorektální a urogenitální - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 50. Zobrazení měkkých tkání - rtg obraz, dg. algoritmus zobrazování
 51. Základní techniky intervenční radiologie
 52. Standardní postup při popisu nálezů (RTG, CT, US, MR)

Nukleární medicína

A

 1. Detekce ionizujícího záření – interakce s hmotou – detektory ionizujícího záření – stínění, elektronická vyhodnocovací aparatura
 2. Radioaktivní přeměna - alfa, beta-, beta+,záchyt elektronu
 3. Základní veličiny a jednotky v NM - aktivita, dávka, dávkový ekvivalent, Efektivní dávkový ekvivalent
 4. Měřící přístroje in vivo - scintilační sonda, scintilační kamera, celotělový detektor
 5. Záznam a zpracování dat - analogový a digitální obraz, způsoby záznamů, rekonstrukce obrazů a způsoby zobrazení. Archivace a přenos obrazů
 6. Zobrazovací metody v nukleární medicíně - planární scintigrafie statická, dynamická, tomografie
 7. Emisní tomografie - SPECT, PET (principy metod a praktické využití)
 8. Radiofarmaka - definice, lékové formy, požadavky na radiofarmaka, jejich kontrola
 9. Zdroje radionuklidů - princip jaderného reaktoru, urychlovačů a generátorů (praktické příklady radionuklidů)
 10. Schéma elučního generátoru
 11. Biologické účinky záření na organizmus - stochastické a nestochastické účinky
 12. Nemoc z ozáření - akutní a chronická
 13. Ochrana před vnějším zářením, ochrana před vnitřní kontaminací
 14. Pracoviště s radionuklidy - kategorizace, hygienická služba, SÚJB, kontrolované pásmo, dohlížející pracovník

B

 1. Pneumologická diagnostika - scintigrafie plicní ventilace, radiofarmaka, princip metody, indikace
 2. Perfúzní scintigrafie plic - princip metody, radiofarmaka, indikace a hodnocení
 3. Vyšetření plicní permeability - radiofarmaka, princip a význam metody
 4. Perfúze myokardu - princip, radiofarmaka, zátěžové testy, indikace a význam metody
 5. Statická scintigrafie mozku - význam hematoencefalické bariéry - klinické využití
 6. Perfúzní scintigrafie mozku - podmínky pro aplikaci - význam metody pro praxi
 7. Radionuklidová cisternografie - princip metody, radiofarmaka, význam pro praxi
 8. Neuroreceptorová scintigrafie - princip metody, příklady některých receptorů a význam pro praxi
 9. Dynamická scintigrafie ledvin - princip, radiofarmaka, indikace
 10. Statická scintigrafie ledvin - princip metody, radiofarmaka, indikace
 11. Izotopová nefrografie - popis nefrografické křivky
 12. Radioizotopová cystografie a uroflowmetrie - princip metody a indikace
 13. ERPF a GF jako základní charakteristiky funkčního stavu ledvin
 14. Statická scintigrafie jater - princip metody, radiofarmaka, indikace
 15. Cholescintigrafie - princip, radiofarmaka, hodnocení, indikace a diferenciální diagnostika příčin cholestázy
 16. Indikace pro vyšetření pasáže jícnem
 17. Detekce krvácení do GIT - radiofarmaka, kvantitativní průkaz krvácení a jeho lokalizace. Meckelův divertikl
 18. Diagnostika zánětů metodami NM
 19. Scintigrafie skeletu - princip, radiofarmaka, metody, klinický význam a srovnání metody NM s ostatními zobrazovacími metodami, princip trojfázové scintigrafie
 20. Zvláštnosti při vyšetření dětí - aplikace radiofarmak, množství aplikované látky, odlišnosti v orgánové distribuci
 21. Princip RIA metod, význam pro praxi
 22. Onkologická diagnostika metodami NM, nádorové markery, receptorová analýza, hormony jako nádorové markery
 23. Princip imunoscintigrafie, klinické využití
 24. Diagnostika a terapie onemocnění štítné žlázy - scintigrafie štítné žlázy, využití radiojodu pro diagnostické a léčebné účely
 25. Karcinom štítné žlázy diferencovaný, medulární a anaplastický - odlišnosti v diagnostických a léčebných postupech
 26. Diagnostika pomocí 99m Tc-MIBI, 123 I - MIBG , 99m Tc -DMSA , klinické využití
 27. Terapie radioaktivním fosforem, 131 I- MIBG, pomocí protilátek, terapie koloidy
 28. Radiační synovektomie, princip metody, klinické využití

Zdroje:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/kzm/otazky.htm
http://home.tiscali.cz/cz286694/cz/vyukatext.htm#4


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)