Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zkouškový test z biochemie

Aminokyseliny

1. Tryptofan je výchozí látka pro biosyntézu těchto látek:
 1. uroporfyrinu III.
 2. nikotinamidu
 3. glutathionu
 4. serotoninu
2. Při hyperfenylalaninemii chybí enzym katalyzující reakci:
 1. tryptofan --------> tryptamin
 2. tyrosin --------> dihydroxyfenylalanin
 3. fenylalanin --------> tyrosin
 4. tyrosin --------> tyramin
3. Ninhydrinovou reakcí prokazujeme:
 1. peptidové vazby
 2. lipidy
 3. karnitin
 4. volné aminokyseliny
 5. histamin
4. Produkt přeměny alfa-aminodusíku aminokyselin u savců, vylučovaný močí je:
 1. amoniak
 2. glutamin
 3. močovina
 4. kreatinin
 5. kyselina močová
5. Esenciální aminokyseliny:
 1. jsou syntetizovány jen v živočišném organismu
 2. jsou to ty, které tvoří aktivní centrum enzymů
 3. jmenují se tak proto, že jsou nutné pro syntézu bílkovin
 4. jsou nutné pro výměnu látek v buňce jako přenosové aminokyseliny
 5. musejí být dodávány potravou
6. Který z postranních řetězců aminokyselin vestavěných do bílkoviny může sloužit jako donor i akceptor protonů při fysiologickém pH?
 1. glutamin
 2. glutamová kyselina
 3. lysin
 4. histidin
 5. tyrosin
7. Které z následujících aminokyselin nesmějí být podávány při nemoci "javorového sirupu", protože chybí enzym, který katalyzuje degradaci rozvětvených aminokyselin:
 1. isoleucin
 2. threonin
 3. valin
 4. methionin
8. Při přeměně tyrosinu mohou vzniknout tyto sloučeniny: Označte tu, která je nesprávná!
 1. thyroxin
 2. tyramin
 3. adrenalin
 4. thyreokalcitonin
 5. trijodthyronin
9. Isoelektrický bod aminokyseliny:
 1. záleží na pH roztoku
 2. je to bod na škále pH, při kterém je pufrová kapacita aminokyseliny největší
 3. záleží na pK hodnotách funkčních skupin
 4. odpovídá té hodnotě pH, při které je právě polovina aminoskupin a karboxylových skupin disociována
 5. je definován jako záporný logaritmus disociační konstanty
10. Které z následujících aminokyselin jsou ketogenní
 1. alanin
 2. threisoleucin
 3. leucin
 4. isoleucin
 5. valin
11. Která z následujících aminokyselin je výchozí látkou pro syntézu hemu:
 1. alanin
 2. prolin
 3. glycin
 4. tryptofan
 5. histidin
12. Kynurenin je:
 1. hormon ledvin snižující tlak
 2. stavební kámen thiaminpyrofosfátu
 3. substrát pro pyrimidin
 4. produkt tryptofánu
 5. koenzym hydroxyláz
13. Isoelektrický bod aminokyseliny záleží na:
 1. počtu karboxylových skupin a amino - skupin v molekule
 2. pH roztoku
 3. disociačních konstantách amino - a karboxylových skupin
 4. délce řetězce
14. O aminokyselinách histidinu a tyrosinu platí že:
 1. slouží jen k výstavbě bílkovin vaziva
 2. mohou být být vylučovány z těla v libovolném množství
 3. jsou destruovány stejnými enzymy jako alifatické aminokyseliny
 4. po dekarboxylaci jsou fysiologicky aktivními aminy
15. Glutamin se účastní na syntéze následujících sloučenin:
 1. amoniaku v moči
 2. pyrimidinového kruhu ribonukleotidů
 3. purinového jádra
 4. histidinu
16. Glukogenní aminokyseliny jsou ty, jejichž uhlíkatý skelet se přemění na:
 1. pyruvát
 2. alfa-ketoglutarát
 3. sukcinyl-CoA
 4. acetacetát
17. Která z aminokyselin se nejčastěji podílí na transaminačních reakcích:
 1. kyselina glutamová
 2. glycin
 3. asparagin
 4. ornithin
18. Přeměna alaninu v glukosu se označuje jako:
 1. glykogenese
 2. oxidativní karboxylace
 3. glukoneogenese
 4. glykogenolysa
19. Aminokyselina glycin je potřebná při syntéze následujících sloučenin:
 1. bílkovin
 2. adeninu
 3. hemu
 4. uracilu
20. Serin je výchozím produktem pro následující látky:
 1. cystein
 2. sfingolipidy
 3. cholin
 4. glycin
 5. všechny odpovědi a) - d) jsou správné
21. Alfa - aminokyseliny:
 1. dávají positivní biuretovou reakci
 2. všechny reagují s ninhydrinem
 3. vykazují mutarotaci
 4. vyskytují se v D - a L - formě
22. Glukogenní přeměna serinu se může vysvětlit pomocí:
 1. jeho reakcí s homocysteinem
 2. jeho změnou na glycin
 3. jeho dekarboxylací na ethanolamin
 4. jeho přeměnou na kyselinu pyrohroznovou
23. Která z uvedených látek je "kyselá" aminokyselina:
 1. delta - aminolevulová kyselina
 2. L - tryptofan
 3. L - asparagová kyselina
 4. gama - aminomáselná kyselina
24. Volné aminokyseliny musejí být pro další metabolické pochody aktivovány:
 1. glycinem pro detoxikační reakci
 2. transaminací
 3. dekarboxylasami pro přeměnu na biogenní aminy
 4. aminoacyl-t RNA synthetasou pro elongaci
25. Hlavním konečným produktem přeměny aminokyselin u ptáků je:
 1. kyselina močová
 2. amoniak
 3. kreatin
 4. kreatinin
 5. močovina
26. Vyberte správné odpovědi o methioninu
 1. je to esenciální aminokyselina
 2. je identický s O - methylserinem
 3. je donorem methylových skupin
 4. je součástí iniciačního komplexu Met-tRNA
27. Síra z aminokyselin methioninu a cysteinu se vylučuje do moče jako:
 1. sulfid
 2. sulfosalicylová kyselina
 3. aktivní sulfát
 4. anorganický sulfát
28. Aminokyseliny, které obsahují síru, jsou obsaženy ve sloučeninách:
 1. chondroitinsulfát
 2. glutathion
 3. cystin
 4. keratin

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)