Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zkouškový test z biochemie

Bílkoviny

1. O glutathionu platí, že:
 1. je koenzym dehydrogenáz
 2. je redox systémem
 3. v mozku slouží jako transportní bílkovina
 4. obsahuje cystein
2. Která z bílkovin je bohatá na hydroxyprolin?
 1. albumin
 2. kolagen
 3. imunoglobulin
 4. kasein
 5. ribonukleáza
3. Biologická hodnota bílkovin závisí:
 1. počtu kyselých a basických skupin
 2. na molekulární hmotnosti
 3. obsahu esenciálních aminokyselin
 4. obsahu argininu a histidinu
4. O imunoglobulinech třídy IgG neplatí:
 1. obsahují disulfidické vazby, které spojují polypeptidické řetězce
 2. jsou glykoproteiny
 3. obsahují dvě vazebná místa pro antigen
 4. chybí u nosičů krevní skupiny O
5. Kolagen je:
 1. hlavní část epidermis
 2. hlavní součást buněčné membrány
 3. polysacharid vaziva
 4. bílkovina obsahující železo
 5. bílkovina vaziva
6. Která z následujících substancí je oligopeptid?
 1. cystein
 2. koenzym A
 3. karnitin
 4. vasopresin
 5. thyroxin
7. Thrombin se účastní:
 1. adhese trombocytů
 2. fibrinolýzy
 3. polymerisace rozpustného fibrinu - monoméru
 4. parciální proteolysy fibrinogenu na fibrin
8. V glykoproteinech jsou vázány cukerné řetězce pomocí glykosidických vazeb na některé aminokyseliny. Tyto aminokyseliny jsou:
 1. cystein a methionin
 2. histidin, lysin a arginin
 3. glutamát a methionin
 4. serin a threonin
9. Charakteristickým obsahem kolagenu je:
 1. keratin
 2. hydroxyprolin a glycin
 3. 5 % síry
 4. hyaluronová kyselina
10. Srážení krve in vitro je možné zastavit přidáním:
 1. roztoku Calcium gluconicum
 2. heparinu
 3. thrombinu
 4. roztokem Na - citrátu
11. Ribozomy jsou:
 1. lipoproteinové partikule
 2. nosiče genetických kodů
 3. místo transkripce
 4. partikule obklopené membránou
 5. žádná z odpovědí a) - d) není správná
12. Které z buněk jsou zodpovědné za buněčnou imunitu :
 1. T - lymfocyty
 2. B - lymfocyty
 3. plasmatické buňky
 4. basofilní granulocyty
13. Játra jsou místem syntézy proteinů:
 1. albuminu
 2. lipoproteinů
 3. fibrinogenu
 4. protilátek
14. Zdrojem energie pro kontrakci svalů jsou:
 1. mléčná kyselina
 2. ATP
 3. acetylfosfát
 4. kreatinfosfát
15. Basický protein v buněčném jádře savců se nazývá:
 1. histon
 2. heparin
 3. histamin
 4. protamin
 5. gluten
16. Substance krevních skupin:
 1. jsou glykoproteiny
 2. obsahují oligosacharidy jako antigen determinující skupiny
 3. mohou se prokázat ve slinách i jiných sekretech
 4. chybí u nosičů krevní skupiny 0
17. Glykoproteiny mucinového typu:
 1. mají sacharidový podíl vázán pouze N-glykosidovou vazbou
 2. mají vysokou viskozitu
 3. řídí resorpci lipidů
 4. slouží jako ochrana proti natrávení a jako kluzký prostředek
18. Humorální imunita:
 1. T - lymfocyty mají při ní pomocnou funkci
 2. specificky rozlišuje antigeny
 3. uplatňuje se reakcí antigen - protilátka
 4. T - lymfocyty se jí nikdy neúčastní
19. Bílkovina, která obsahuje 0,2 % železa (atomová hmotnost Fe = 55,8) může mít nejmenší molekulovou hmotnost?
 1. 11 160
 2. 27 900
 3. 55 800
 4. 279 000
 5. 111 600
20. Biuretová reakce slouží ke stanovení:
 1. tuků
 2. škrobů
 3. bílkovin
 4. nukleových kyselin
 5. močových kyselin
21. Alfa - helixová struktura je stavebním základem makromolekuly:
 1. DNA
 2. myosinu
 3. kolagenu
 4. alfa - keratinu
22. Které z laboratorních testů slouží ke stanovení syntetické schopnosti jater ?
 1. elektroforesa sérových bílkovin
 2. stanovení kreatinu v séru
 3. stanovení prothrombinu v plasmě
 4. stanovení imunoglobulinu v séru
23. O keratansulfátu platí, že:
 1. patří chemicky mezi kyselé mukopolysacharidy
 2. nachází se v chrupavkách a v rohovce
 3. k jeho odbourání je potřebná specifická sulfatáza
 4. jeho obsah ve chrupavce se mění během života
24. Které z následujících proteáz jsou secernovány jako proenzymy
 1. chymotrypsin
 2. fosforylasa
 3. karboxypeptidasa A
 4. tropokolagen
25. O trávení bílkovin platí:
 1. v žaludku jsou pepsinem štěpeny na oligopeptidy a aminokyseliny
 2. karboxypeptidázy A a B štěpí bílkoviny uprostřed řetězce
 3. dipeptidázy jsou secernovány pankreatem v inaktivní formě
 4. probíhá především v tenkém střevě a v žaludku

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)