Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zkouškový test z biochemie

Metabolické cykly

1. Oxalacetát může vznikat z:
 1. malátu
 2. pyruvátu
 3. aspartátu
 4. mastných kyselin
2. Které z následujících sloučenin mohou sloužit jako výchozí substance pro tvorbu pentoso - 5 - fosfátu ?
 1. kyselina - 6 - fosfo-glukonová
 2. D - glukoso - 6 - P
 3. D - glukuronová kyselina
 4. xylitol
3. Fosfoenolpyruvát:
 1. vzniká z oxalacetátu za odštěpení CO2
 2. je substrátem pro syntézu N - acetylneuraminové kyseliny 9 - P
 3. vzniká z 2 - fosfoglycerátu za odštěpení H2O
 4. vzniká při glykolyse pomocí určité hydrolázy
4. NADH+H, který vzniká při glykolyse se regeneruje na dýchacím řetězci znovu na NAD. Co se stane při nedostatku kyslíku ?
 1. vodík NADH+H se přenese na NADP
 2. pyruvát se přemění na malát
 3. vodík NADH+H se použije ke tvorbě tuků
 4. NADH+H se bude shromažďovat, dokud nenastanou aerobní podmínky
 5. všechny odpovědi a) - d) jsou nesprávné
5. Pentosofosfátový cyklus slouží k:
 1. tvorbě riboso - 5 - fosfátu
 2. odbourávání riboso - 5 - fosfátu
 3. tvorbě NADPH+H
 4. pokrytí celulárního ATP, když je glykolysa alostericky inhibována
6. Při hladovění si nervová buňka syntetizuje glukosu (pro krytí energetických nároků) z těchto substrátů:
 1. laktátu
 2. glycerolu
 3. glutaminu
 4. leucinu
7. Anabolickými funkcemi citrátového řetězce jsou:
 1. vytváření látek pro syntézu mastných kyselin
 2. příprava látek pro syntézu kyseliny glutamové
 3. tvorba malátu pro glukoneogenesu
 4. tvorba acetyl - CoA pro syntézu cholesterolu
8. Ornithin je:
 1. esenciální aminokyselina
 2. komponenta bílkovin u ptáků
 3. aminokyselina, která reaguje s aspartátem v cyklu močoviny
 4. předstupeň syntézy hormonů
 5. odpovědi A - D jsou nesprávné
9. Která z aminokyselin je syntetizována jako meziprodukt citrátového cyklu ?
 1. asparagová kyselina
 2. alanin
 3. serin
 4. cystein
 5. histidin
10. Při různých redukčních reakcích v cytoplasmě je vodík oxidován na dýchacím řetězci uloženém na mitochondriích. Transport vodíku záleží na:
 1. difusi NADH+H v mitochondriích
 2. redukci oxalacetátu na malát v cytoplasmě, transportu malátu v mitochondriích a konečně reoxidaci na oxalacetát
 3. cytoplasmatické redukci alfa - ketoglutamátu na isocitrát, který je v mitochondriích transportován a tam oxidován
 4. redukční přeměně oxalacetátu na aspartát v cytoplasmě, transportu aspartátu na mitochondriích, na kterých je opět deaminován
 5. na žádném a a) - d) z uvedených mechanismů
11. Který proces je lokalizován výlučně v játrech ?
 1. glukoneogenesa
 2. přeměna galaktosy na glukosu
 3. odbourávání purinů
 4. syntéza laktosy
 5. syntéza glykoproteinů
12. Která aminokyselina uvolňuje při svém odbourávání propionyl - CoA + acetyl - CoA ?
 1. threonin
 2. leucin
 3. isoleucin
 4. prolin
 5. valin
13. O sloučenině 2,3 - difosfoglycerátu, který hraje důležitou roli při výměně látek v erytrocytech platí:
 1. vzniká v metabolické cestě fosfoglycerátu
 2. pomocí fosfatázy se přeměňuje na 3 - P - glycerát
 3. je alosterickým efektorem, který ovlivňuje afinitu hemoglobinu vůči O2
 4. je kofaktorem při přeměně 2 - P - glycerátu na 3 - P - glycerát
 5. všechny odpovědi a) - d) jsou správné
14. Pro lidský organismus je nezbytná glukoneogenese pro buňky závislé na zásobě energie. Které buňky jsou závislé na přísunu glukosy pro svoji vlastní látkovou výměnu:
 1. hladký sval
 2. mozek
 3. srdeční sval
 4. erytrocyty
15. Jako energetické zdroje pro mozek mohou sloužit:
 1. glukosa
 2. beta - hydroxybutyrát
 3. glutamová kyselina
 4. laktát
16. Která z následujících aminokyselin uvolňuje při svém odbourávání acetyl - CoA ?
 1. valin
 2. leucin
 3. glutamová kyselina
 4. arginin
 5. prolin
17. Fumarát:
 1. může vznikat při odbourávání tyrosinu
 2. vzniká z malátu ztrátou molekuly H2O
 3. vzniká při biosyntéze močoviny
 4. vzniká ze sukcinátu v přítomnosti NADH+H při hydrogenační reakci
18. Která z vlastností je vázána na membránu endoplasmatického retikula jater ?
 1. v membráně je řada enzymů, které se podílejí na detoxikaci léků
 2. glukuronisace bilirubinu
 3. specifické transportní řetězce elektronů
 4. glukoso - 6 - fosfatáza je vázána na membránu
 5. všechny a) - d) odpovědi jsou správné
19. Volný amoniak vzniká v buňce při těchto enzymatických reakcích:
 1. transaminační reakci
 2. reakci dehydragenázy kyseliny L-glutamové
 3. reakci ATP závislé na glutaminsyntetéze
 4. reakci glutaminázy
20. Negativní dusíkatá bilance u člověka znamená, že:
 1. je vyšší příjem dusíkatých látek než vylučování
 2. je to volný dusík v moči
 3. znamená de novo syntézu bílkovin
 4. je to vyšší vylučování dusíkatých látek než je příjem
 5. když klesá výdej kyseliny močové k nule
21. Nejdůležitějšími katabolickými reakcemi citrátového cyklu jsou:
 1. tvorba acetyl - CoA pro syntézu mastných kyselin
 2. oxidace uhlíkatých látek z potravy na CO2
 3. tvorba energetického ATP
 4. příprava redukovaných sloučenin pro dýchací řetězec
22. Která z reakcí glukoneogenesy je z thermodynamických důvodů v buňce
  ireversibilní ?
 1. fosfoenolpyruvát na 2 - fosfoglycerát
 2. 3 - fosfoglycerát na 1,3 - difosfoglycerát
 3. 3 - fosfoglycerinaldehyd na dihydroxyacetonfosfát
 4. 3 - fosfoglycerinaldehyd + dihydroxyacetonfosfát na fruktoso - 1,6 - difosfát
 5. fruktoso - 1,6 - difosfát na fruktoso - 6 - fosfát
23. Spojení citrátového cyklu s dýchacím řetězcem je umožněno pomocí:
 1. CO2
 2. cytochromoxidázy
 3. poměrem ATP / ADP
 4. redukovanými koenzymy
24. Hledejte špatnou odpověď ! S - adenosylmethionin hraje roli jako donátor methyl- skupin u těchto reakcí:
 1. guanidininoacetát -------> kreatin
 2. ethanolamin -------> cholin
 3. noradrenalin -------> adrenalin
 4. uracil -------> methyluracil
 5. propinyl - CoA -------> methylmalonyl - CoA
25. Při přeměně serinu na glycin jsou potřebné dva koenzymy:
 1. vitamín B12 a tetrahydrofolová kyselina
 2. tetrahydrofolová kyselina a pyridoxal - 5 - fosfát
 3. FAD a pyridoxal - 5 - fosfát
 4. thiaminpyrofosfát a pyridoxal - 5 - fosfát
26. Výměna látková v mozku:
 1. hlavně závisí na zásobě glykogenu
 2. nezávisí na hladině glukosy v krvi
 3. 25 % kyslíku spotřebuje v klidu
 4. je závislá na množství mastných kyselin v krvi
 5. žádná odpověď není správná
27. Která a uvedených sloučenin není meziproduktem cyklu močoviny:
 1. arginin
 2. citrulin
 3. asparagin
 4. ornithin
 5. argininsukcinát
28. NH3 je substrát nebo produkt reakcí, které jsou katalysovány následujícími
  enzymy:
 1. dehydrogenázou kyseliny glutamové
 2. oxydázami aminokyselin
 3. glutaminázou
 4. glutaminsyntetázou
29. Hledejte správné tvrzení:
 1. karboxypeptidáza A aktivuje alfa - chymotrypsinogen
 2. trypsin štěpí peptidické vazby, které obsahují basickou aminokyselinu
 3. optimum pH pro trypsiny je mezi pH 4 - 5
 4. karboxypeptidáza B štěpí basické aminokyseliny z -NH2 konce bílkovin a peptidů
 5. chymosin je fysiologickým předstupněm chymotrypsinu
30. Zralé erytrocyty neobsahují mitochondrie. Jak získávají ATP nutný pro výměnu látkovou ?
 1. dýchací řetězec s oxidativní fosforylací je umístěn do buněčné membrány
 2. nepotřebuje ATP, protože v erytrocytech nedochází k látkové výměně
 3. získávají ATP při metabolismu aminokyselin
 4. při odbourávání glukosy na laktát
 5. mají zkrácený oxidační řetězec v endoplasmatickém retikulu
31. Která odpověď je nesprávná? Enzymatický defekt cyklu močoviny:
 1. může být ovlivněn dietou chudou na bílkoviny
 2. je často charakterizován vzestupem NH3 v krvi
 3. je prokazatelný tím, že chybí vylučování močoviny
 4. postižený má citrulinemii a argininosukcinaturii
 5. je recesivně dědičný
32. Anaerobní glykolýza je správně definována:
 1. její rychlost je závislá na intracelulárním poměru ATP/ADP
 2. zastaví se když pentozový cyklus přestane vyrábět NADPH2
 3. je v živočišném organismu vázána na některé tkáně (eytrocyty, retinu)
 4. je to proces, při kterém na 1 mol glukosy vznikají 2 ATP
 5. je katalyzována multienzymovým komplexem vázaným na mikrosomy
33. Které výroky platí o svalové glykogenfosforyláze ?
 1. fosforyláza A se pomocí fosfatázy mění na fosforylázu B
 2. ve svalu má fosforyláza A dvojnásobnou molekulovou hmotnost než fosforyláza B
 3. aktivace fosforylázy se spouští cyklickým 3,5 - AMP
 4. fosforyláza B je jediná aktivní forma enzymu
34. Která sloučenina je akceptorem vodíku při anaerobní glykolýze?
 1. laktát
 2. pyruvát
 3. FAD
 4. 3-fosfoglycerolaldehyd
35. Které z enzymů jsou nutné při glykolyse:
 1. fosfoenolpyruvát - karboxykináza
 2. enoláza
 3. glukoso - 6 - fosfatáza
 4. pyruvát kináza
36. Jakou funkci má Golgiho aparát ?
 1. účast na hromadění a sekreci makromolekul
 2. biosyntéza proteinů
 3. redukce kyslíku na vodu
 4. glukoneogenesu
 5. podílí se na detoxikaci látek
37. Během glykolysy je fruktoso - 1 - 6 - difosfát přeměněna enzymem:
 1. enoláza
 2. fruktokináza
 3. aldoláza
 4. isomeráza
 5. difosfofruktosofosfatáza
38. Při rozpadu makromolekul je možné použít jednotlivých stavebních sloučenin pro syntézu nových sloučenin. Pro které sloučeniny v lidském těle to ale neplatí ?
 1. aminokyseliny
 2. purinové nukleotidy
 3. pyrimidinové nukleotidy
 4. porfyriny
 5. mastné kyseliny
39. Meziprodukty citrátového cyklu jsou substráty nebo modulátory pro:
 1. glukoneogenesu
 2. syntézu mastných kyselin
 3. syntézu porfyrinu
 4. glykolysu
40. V játrech probíhají tyto detoxikační reakce:
 1. hydroxylace (monooxygenace)
 2. tvorba esterů kyseliny sírové
 3. acetylace
 4. tvorba glukuronidů
41. Při oxidativní desaminaci aminokyselin se uvolněný amoniak může vázat v těchto reakcích:
 1. močovinovým cyklem
 2. tvorba kyseliny močové
 3. tvorba kyseliny glutamové pomocí dehydrogenázy
 4. biosyntéza kreatinu
42. Která odpověď je nesprávná ? Buněčné jádro vyšších organismů:
 1. je místem syntézy ribonukleových kyselin
 2. asi 20 % tvoří DNA
 3. obsahuje asi 30 % basických bílkovin (histonů)
 4. je místem pentosofosfátového cyklu
 5. obsahuje systémy, které syntetizují NAD a ATP
43. Thiaminpyrofosfát se jako koenzym účastí:
 1. dekarboxylace beta - ketokyselin
 2. transketolásové reakce
 3. transaminačních reakcí
 4. dekarboxylace alfa - aminokyselin na aminy
 5. biosyntézy adrenalinu
44. Která z vyjmenovaných sloučenin má speciální funkci v erytrocytech?
 1. 1,3 - difosfoglycerát
 2. fosfoenolpyruvát
 3. 2,3 - difosfoglycerát
 4. 3 - fosfoglycerát
 5. 3,5 - cyklo - AMP
45. Jako glukoneogenesu označujeme tvorbu sacharidů z:
 1. glutamové kyseliny
 2. proteinu
 3. mléčné kyseliny
 4. alaninu
 5. všechny odpovědi a) až d) jsou správné
46. Která sloučenina není meziproduktem biosyntézy hemu ?
 1. porfobilinogen
 2. delta - aminolevulová kyselina
 3. uroporfyrinogen III.
 4. koproporfyrinogen III.
 5. urobilinogen
47. Vnitřmě mitochondriální membrána má specifické transportní systémy pro:
 1. ATP
 2. citrát
 3. malát
 4. NADH
48. Při enzymatické reakci se uvolní pyrofosfát. Je to signál, že jde o:
 1. klíčovou reakci při energetické výměně látek
 2. anabolickou reakci
 3. katabolickou reakci
 4. specifickou reakci přeměny CO2
 5. žádná odpověď A - D není správná
49. Amoniak, který vzniká při výměně látek, může být detoxikován následujícími reakcemi:
 1. močovinovým cyklem
 2. transaminací
 3. tvorbou glutaminu pomocí glutaminsytetázy
 4. syntezou purinů
50. V mitochondriích jater nedochází k tomuto procesu:
 1. transportu elektronů
 2. oxidaci substrátového vodíku na H2O
 3. tvorbě ketolátek
 4. syntéze mastných kyselin
 5. acetyl - CoA vazbám
51. Brzdění glykolysy při přechodu z anaerobních na aerobní podmínky je popisováno jako:
 1. glykolytický efekt
 2. Pasterův efekt
 3. Crabtree - efekt
 4. glukoneogenesa
 5. Bohrův efekt
52. Proč tvoří živočišná buňka při nedostatku O2 laktát ?
 1. protože laktát může použít jako výchozí prudukt glukoneogenesy
 2. protože CORI - cyklus nemůže vynechat
 3. protože pyruvát je jako alfa - ketokyselina buněčným jedem
 4. protože se musí regenerovat NAD
 5. protože laktát je pohonou látkou pro srdeční sval
53. Amoniak tvořený v ledvině:
 1. vzniká především při transaminačních reakcích
 2. se zvyšuje při zvýšené koncentraci kyseliny močové
 3. může se použít k neutralisaci kyselin
 4. se využívá při syntéze kyseliny močové v ledvině
 5. reguluje jako biogenní amin tlak v ledvině
54. Intracelulární odbourávání glykogenu probíhá pomocí:
 1. alfa - amylázy
 2. glykogen - fosforylázy
 3. UDPG - glykogen - glukosyl - transferázy
 4. gama - amylázy
 5. beta - amylázy
55. FAD tvoří tyto sloučeniny:
 1. riboflavin, adenin, 2 ribosy, 2 fosfátové zbytky
 2. riboflavin, adenin, ribosa, 2 fosfátové zbytky
 3. riboflavin, adenin, ribit, ribosa, 2 fosfátové zbytky
 4. folová kyselina, adenin, 2 ribosy, 2 fosfátové zbytky
 5. riboflavin, adenin, ribosa, 3 fosfátové zbytky
56. Přeměna alaninu na glukoso - 6 - fosfát se může označit za:
 1. glykolysu
 2. oxidativní dekarboxylaci
 3. specifickou přeměnu aminokyseliny
 4. glukoneogenesi
 5. glykogenolyzu
57. Buněčné jádro:
 1. je místem syntézy m - RNA
 2. je nutné pro syntézu NAD
 3. může chybět u určitých buněk
 4. je místem syntézy t - RNA
58. Který z enzymů katalyzuje jedinou oxidační reakci při glykolýze ?
 1. pyruvát kináza
 2. aldoláza
 3. glukoso - 6 - P - dehydrogenáza
 4. glycerinaldehyd - 3 - P - dehydrogenáza
 5. glycerin - 3 - P - dehydrogenáza
59. Pentosový cyklus:
 1. slouží k oxidativnímu odbourávání glukosy pro syntézu NADPH+H
 2. prostřednictvím transketolázy a transaldolázy se může fruktoso - 6 - fosfátu a D - glycerinaldehydfosfátu syntetizovat D - ribuloso - 5 - fosfát
 3. slouží k syntéze pentos nutných pro syntézu nukleotidů
 4. slouží k odbourávání 2 - desoxyriboso - 5 - fosfátu
60. O trávení bílkovin platí:
 1. v žaludku jsou bílkoviny pepsinem štěpeny na oligopeptidy a aminokyseliny
 2. karboxypeptidázy A a B štěpí bílkoviny a polypeptidy uprostřed řetězce
 3. dipeptidázy jsou secernovány pankreatem v inaktivní formě
 4. aktivace pankreatických zymogenů se uskutečňuje změnou pH nebo proteinázami tenkého střeva
61. Při resorpci ze střeva:
 1. se L - aminokyseliny resorbují jako pyridoxalfosfátové sloučeniny
 2. záleží na tvaru bílkoviny, ke které dochází pinocytosou
 3. glukosa a galaktosa se resorbují rozdílnou rychlostí
 4. mastné kyseliny se transportují jako methylestery
62. Kolik molů energeticky využitelného ATP vznikne z 1 mol pyruvátu v citrátovém cyklu:
 1. 12
 2. 15
 3. 30
 4. 36
 5. žádná hodnota není správná
63. Kterou z následujích intermediálních sloučenin je pentosofosfátový cyklus spojen přímo s glykolysou ?
 1. fruktoso - 6 - P
 2. glycerinaldehyd - 3 - P
 3. glukoso - 6 - P
 4. riboso - 5 - P
64. Pod pojmem aerobní glykolysa se rozumí:
 1. odbourávání glukosy na CO2 a H2O za přítomnosti kyslíku
 2. odbourávání glukosy pentosovým cyklem
 3. tvorba laktátu a pyruvátu z glukosy
 4. odbourávání glykogenu za přítomnosti O2
 5. ukládání glykogenu v játrech v přítomnosti O2
65. Reakce: Sedoheptulosa - 7 - fosfát + glycerialdehyd - 3 - fosfát <---> fruktoso - 6 - fosfát + erythroso - 4 - fosfát se uplatní při této výměně látkové:
 1. glykolyse
 2. glukoneogenese
 3. pentosovém cyklu
 4. tvorbě heteropolysacharidů
 5. biosyntéze aminocukrů
66. Která reakce je katalyzována glutaminsyntetázou?
 1. tvorba glutamátu z alfa-ketoglutarové kyseliny
 2. fixace NH3 na glutamát
 3. tvorba glutathionu
 4. uvolnění NH3 z glutaminu
 5. tvorba glutamátu transaminační reakcí
67. Na syntéze kreatinu se neúčastní jako meziprodukt:
 1. glycin
 2. arginin
 3. guanindinoacetát
 4. methionin
 5. kyselina glutamová
68. Která z následujících reakcí se může podílet na odbourávání glukoso - 6 - P ?
 1. oxidace na 6 - fosfoglukonovou kyselinu
 2. fosforylace na glukoso - 1,6 - difosfát
 3. isomerace na fruktoso - 6 - fosfát
 4. defosforylace
 5. všechny odpovědi a) - d) jsou správné

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)