Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zkouškový test z biochemie

Glycidy

1. O enzymu laktase neplatí:
 1. štěpí laktosu na dvě molekuly galaktosy
 2. je to beta-galaktosidasa
 3. je obsažena v kartáčovém lemu enterocytů
 4. u novorozených dětí je nejdůležitějším enzymem štěpícím sacharidy
2. UDP-glukuronová kyselina slouží v organismu pro
 1. biosyntézu heteropolysacharidů
 2. biosyntesu pentos
 3. pro snížení toxicity steroidních hormonů
 4. konjugaci bilirubinu
 5. všechny odpovědi a) - d) jsou správné
3. Jak se může odbourávat glykogen?
 1. proteolyticky
 2. hydrolyticky
 3. fosforolyticky
 4. odštěpováním aldos
4. Když po podání 50 g mléčného cukru nestoupá glukosa v krvi, ale po podání směsi 50 g glukosy + galaktosy dojde ke zvýšení glykémie, je za to zodpovědný
 1. hyperinsulinismus
 2. výpadek aktivního transportu cukru v tenkém střevě
 3. nedostatek laktasy
 4. výpadek lysosomální beta - galaktosidasy
5. Který z nukleosidtrifosfátů je nezbytný pro aktivaci glukosových zbytků, při biosyntéze oligo - a polysacharidů ?
 1. ATP
 2. IPP
 3. UTP
 4. CTP
 5. GTP
6. Hemiacetalové hydroxylové skupiny aldohexos mohou vytvářet:
 1. estery
 2. O-glykosidy
 3. N - glykosidy
 4. oxidovat na hexuronové kyseliny
7. Pro diabetika jsou vhodnou náhražka cukru tyto sloučeniny:
 1. laktosa
 2. xylitol
 3. maltosa
 4. sorbitol
8. Po orálním podání 30 g galaktosy dospělému člověku se během 5. hodin vyloučí do moče 1,8 g galaktosy. Tento výsledek znamená, že hlavní část galaktosy:
 1. nebyla resorbována
 2. byla vyloučena jako mléčný cukr
 3. byla použita přímo ve svalu pro tvorbu glykogenu
 4. byla přeměna v játrech
9. Nedostatek insulinu vede v játrech k:
 1. zvýšení beta - oxidace
 2. zvýšení glukoneogenesy
 3. tvorbě ketolátek
 4. zvýšení triacylglycerolů
10. Kyselina hyaluronová se tvoří z těchto základních sloučenin:
 1. N - acetylglukosaminu a glukuronové kyseliny
 2. N - acetylgalaktosaminu a N - acetylglukosaminu
 3. kyselin glukuronové a iduronové
 4. mannosy a N - acetylglukosaminu
11. U hypoglykemického šoku způsobeného inzulinem jsou v krvi:
 1. acetonové látky sníženy
 2. glukosa snížena
 3. mastné kyseliny sníženy
 4. insulin vysoký
12. Pro který enzym není glukosa-6-P substrátem
 1. G - 6 - P - dehydrogenasa
 2. glukurono - 6 - P - dehydrogenasa
 3. glukosa - 6 - P - dehydrogenasa
 4. glukosa - 6 - fosfatasa
13. Na odbourávání škrobu se podílí enzym:
 1. beta - amylasa
 2. amylo - 1,6 - glukosidasa
 3. fosforylasa
 4. alfa - amylasa
14. Který z enzymů štěpící cukry je tvořen v pankreatu ?
 1. sacharasa
 2. amylasa
 3. maltasa
 4. celulasa
 5. beta - glukosidasa
15. Při diabetes mellitus je nutné omezit:
 1. fruktosu
 2. glukosu
 3. mastné kyseliny
 4. škrob
16. Kterou sloučeninu neštěpí alfa - amylasa ?
 1. amylosu
 2. amylopektin
 3. maltosu
 4. glykogen
 5. škrob
17. Hledejte nesprávnou odpověď o galaktose!
 1. může být v organismu změněna v glukosu
 2. stoupá při enzymatickém odbourávání mléčného cukru
 3. patří do skupiny 2 - desoxy - cukrů
 4. je součástí gangliosidů
 5. je zvýšena v séru při galaktosémii
18. Vyberte správné řešení o biosyntéze glukuronové kyseliny!
 1. není u člověka a opic vůbec možná
 2. vzniká dehydratací glukoso - 6 - P
 3. je meziproduktem odbourávání askorbové kyseliny
 4. uskutečňuje se při oxidaci UDP - glukosy
 5. vzniká při kondenzaci xyluloso - 5 - P a glykolaldahydu
19. Pod pojmem konjugované glukuronové kyseliny se rozumí:
 1. sloučeniny, ve kterých obsadí konjugované dvojné vazby kyselina glukuronová
 2. množství vázaných kyselin, které se vyloučí při nedostatku insulinu
 3. glykosiduronáty
 4. polysacharidy, které obsahují glukuronové kyseliny
20. O galaktose lze prohlásit:
 1. je součástí maltosy
 2. je cukernou komponentou mukoproteinů
 3. je součástí struktury krevních skupin AB0-systému
 4. liší se od glukosy jen v konfiguraci na uhlíkovém atomu C-4
21. Svalové buňky tvoří glykogen z glukosy:
 1. protože je glykogen jako makromolekula nutný k tvorbě svaloviny
 2. protože molekula glykogenu je nutná ke kontrakci svalů
 3. jako dočasnou zásobu energie
 4. ani jeden uvedený důvod není správný
22. Při vyšetření moče byla redukční reakce positivní, ale stanovení glukosy pomocí glukosooxidázové metodiky negativní; která z následujících substancí mohla dělat redukci:
 1. askorbová kyselina
 2. L - xylulosa
 3. mléčný cukr
 4. galaktosa
 5. sacharosa
23. Intolerance fruktosy:
 1. vede k hypoglykemii po fruktose
 2. je způsobena defektem fruktoso - 1- fosfátalaldolasy
 3. vede k vylučování fruktosy do moče po podání fruktosy
 4. je způsobena defektem fruktokinasy
24. Přeměna glykogenu na glukoso - 1 - P probíhá pomocí:
 1. amylasy
 2. glykogen - fosforylasy
 3. UDP - glykogen - glykosyltransferasy
 4. transglykosidasy
25. Který z následujících monosacharidů nemůže být syntetizován savčím organismem ?
 1. fruktosa
 2. galaktosa
 3. desoxyribosa
 4. sedoheptulosa
 5. žádná odpověď a) - d) není správná
26. Pro syntézu glukosy z laktátu je nezbytný:
 1. ATP + GTP
 2. karboxybiotin
 3. přenos laktátu z jater do svalu
 4. přenos laktátu ze svalu do jater či ledviny
27. Glukosa je okamžitě přeměněna na glukoso - 6 - P jakmile se dostane do buňky. Tato přeměna je pro buňku důležitá:
 1. protože volná glukosa brzdí oxidativní fosforylaci
 2. protože glukosa - 6 -P nemůže opustit buňku
 3. protože buňka touto reakcí získá energeticky bohatý fosfát
 4. protože glukoso - 6 - P stimuluje 1,6 - fruktosabisfosfátaldolasu

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)