Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zkouškový test z biochemie

Heterocykly

1. Které z uvedených nox mohou mít mutagenní schopnosti?
 1. rentgenové paprsky
 2. farmaka ovlivňující DNA
 3. cytostatika
 4. hyperkoncentrace kyslíku
2. Základní 4 base v DNA mohou vytvořit triplety, které mohou kodovat takový počet kodovacích možností:
 1. 32
 2. 16
 3. 64
 4. 128
 5. ani jedno číslo není správné
3. Odbourávání hemu na bilirubin probíhá:
 1. v erytrocytech
 2. v retikulo - endotheliálním systému
 3. v kostech
 4. ve žluči
 5. ve střevě pomocí střevní flory
4. Myoglobin:
 1. vykazuje Bohrův efekt
 2. dává sigmoidální kyslíkovou disociační křivku
 3. má několikanásobně vyšší molekulovou hmotnost než hemoglobin
 4. slouží jako zásobník kyslíku ve svalu
5. Které sloučeniny je možné použít pro syntézu ATP ?:
 1. 1,3 - difosfoglycerát
 2. GTP
 3. kreatinfosfát
 4. ADP
6. RNA - polymeráza:
 1. katalyzuje translaci
 2. katalyzuje transkripci
 3. pracuje s nukleosiddifosfáty
 4. pracuje s nukleosidtrifosfáty
7. Syntéza pyrimidinu začíná z:
 1. karbamoylfosfátu
 2. thiouracylu
 3. ATP
 4. NADP
 5. riboso - 5 - P
8. Které tvrzení o DNA pocházející z buněk eukaryontů je falešné ?
 1. DNA - molekula může mít hmotnost několika miliard
 2. v době životního cyklu buňky pokračuje v jádře kontinuálně - syntéza DNA
 3. DNA v jádrech je spojena do komplexu s bílkovinou a RNA
 4. záměna jen asi deseti párů basí v jedné molekule DNA může být pro organismus letální
9. Bilirubin:
 1. vzniká hydrogenací z biliverdinu
 2. v játrech je přeměňován na diglukuronid konjugací s glukuronovými kyselinami
 3. může se vyskytnout ve vysoké koncentraci v séru
 4. je produktem rozpadu hemu
10. Kde hraje roli 3,5 - cAMP ?
 1. jako base v t - RNA
 2. jako produkt mutagenně změněné DNA
 3. jako "second messenger" při působení některých hormonů
 4. jako produkt při štěpení ATP
 5. jako koenzym při biosyntéze fosfatidů
11. Které z následujících poruch mohou vést k onemocnění, které se nazývá dna:
 1. nedostatek xantinoxidázy
 2. snížená exkrece kyseliny močové v tubulech ledvin
 3. nedostatek urikázy
 4. zvýšená syntéza purinů
12. Erytrocyty osob se srpkovitou anemií obsahují:
 1. jen hemoglobin A
 2. jen hemoglobin S
 3. málo hemoglobinu A2 a hodně hemoglobinu S
 4. hodně hemoglobinu A2 a málo hemoglobinu S
 5. jen hemoglobin F
13. Karbamoylfosfát je nutný pro následující syntézy:
 1. purinu
 2. pyrimidinu
 3. porfyrinu
 4. močoviny
14. Princip replikace DNA je v:
 1. přenesení genetického kódu na m-RNA
 2. vytvoření haploidních chromosomů
 3. identickém vytvoření dvojité spirály DNA
 4. odštěpení triplexu basí
15. Konečným produktem při odbourávání purinových basí u člověka je:
 1. alantoin
 2. hypoxantin
 3. močovina
 4. kyselina močová
 5. xantin
16. Kolik molekul hemu připadá na peptidový řetězec v hemoglobinu:
 1. 0,5
 2. 1
 3. 2
 4. 4
 5. 8
17. Kyselina delta - aminolevulová je důležitým meziproduktem při syntéze:
 1. purinů
 2. pyrimidinu
 3. hemu
 4. steroidů
 5. při přeměně fenylalaninu na tyrosin
18. Tvorba sterkobilinogenu probíhá:
 1. v játrech
 2. v duodenu
 3. v tenkém střevě
 4. v pankreatu
 5. ve žlučníku
19. Najděte nesprávnou odpověď o transferové ribonukleové kyselině:
 1. vytváří s aminokyselinou aminoacyl - t - RNA sloučeninu
 2. slouží k transportu aminokyselin z extracelulárního prostoru do buňky
 3. obsahuje sekvenci base CCA na 3'- OH - konci
 4. váže aminokyseliny esterovou vazbou na OH - skupinu ribozy
 5. obsahuje triplet basí označený jako antikodon
20. Vestavění aminokyseliny do bílkoviny je kódováno pomocí tripletu. Pro kterou z uvedených aminokyselin není v genetickém kodu předepsán žádný triplet.
 1. hydroxyprolin
 2. fenylalanin
 3. tryptofan
 4. leucin
 5. prolin
21. Která z následujících aminokyselin je výchozí látkou pro syntézu hemu?
 1. alanin
 2. prolin
 3. glycin
 4. tryptofan
 5. histidin
22. Která sloučenina není meziproduktem biosyntézy hemu ?
 1. porfobilinogen
 2. delta - aminolevulová kyselina
 3. uroporfyrinogen III.
 4. koproporfyrinogen III.
 5. urobilinogen
23. Sterkobilinogen vzniká ze svých předstupňů:
 1. oxidací
 2. redukcí
 3. konjugací s glukuronovými kyselinami
 4. methylací
24. cAMP :
 1. je hormon
 2. stoupá při intracelulárním odbourávání RNA
 3. ovlivňuje aktivitu jednotlivých intracelulárních enzymů
25. Na syntéze hemu se podílí:
 1. kyselina delta - aminolevulová
 2. glycin
 3. sukcinyl - CoA
 4. kyselina gama - aminomáselná
26. Transkripcí rozumíme:
 1. biosyntézu bílkovin
 2. přenesení peptidyl-t RNA z místa A na P - místo ribozomů
 3. přepsání pořadí basí DNA do basí mRNA
 4. zmožení DNA
27. Tvorba kyseliny močové z purinů je katalyzována:
 1. deaminázou adenylových kyselin
 2. urikázou
 3. alantoinasou
 4. ureázou
 5. xanthioxidasou

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)