Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zkouškový test z biochemie

Lipidy

1. Pro syntézu mastných kyselin jsou potřebné redukční ekvivalenty (NADPH+H+) získávány z:
 1. beta - oxidace
 2. pentozového cyklu
 3. citrátového cyklu
2. Pro které sloučeniny je kyselina fosfatidová výchozím substrátem ?
 1. lecithin (fosfatidylcholin)
 2. triacylglyceroly
 3. fosfatidylserin
 4. kardiolipin
3. Cytidindifosfát je koenzymem při biosyntéze:
 1. homopolysacharidů
 2. proteoglykanů
 3. neutrálních tuků
 4. fosfolipidů
 5. cerebrosidů
4. 3-OH-3- methylglutaryl-CoA je meziproduktem pro syntézu:
 1. cholesterolu
 2. mastných kyselin
 3. ketolátek
 4. delta - aminolevulové kyseliny
5. Které tvrzení o inositol-1,4,5-trifosfátu je nesprávné:
 1. je polární komponentou plasmatické membrány
 2. může regenerovat ADP na ATP
 3. má funkci signální sloučeniny pro uvolnění Ca2+ z endoplasmatického retikula
 4. uvolní se z fosfatidylinositol-4,5-bifosfátu pomocí fosfolipasy C
6. Ve fosfolipidech je na kyselinu fosforečnou připojen:
 1. serin
 2. homopolysacharidy
 3. alanin
 4. diacylglycerol
7. Produkce acetoacetátu z mastných kyselin je prokázána především v:
 1. tenkém střevě
 2. játrech
 3. tukové tkáni
 4. krvi
8. Jako emulgátory tuků se uplatňují při metabolismu lipidů:
 1. žlučové kyseliny
 2. cholesterol
 3. mono- a diacylglyceroly
 4. žlučová barviva
9. Triacylglyceroly mají tyto vlastnosti:
 1. jsou energeticky bohatší než bílkoviny a cukry
 2. jsou resyntetizovány z tuků přijatých v potravě
 3. jsou součástí buněčných membrán
10. Na který nosič jsou v plasmě vázány volné mastné kyseliny ?
 1. proteolipidy
 2. beta - globuliny
 3. apolipoprotein A
 4. very - low - density lipoprotein
 5. albumin
11. Esenciální mastné kyseliny:
 1. obsahují dvě či více dvojných vazeb
 2. jsou to linolová a linolenová kyselina
 3. mají dvojné vazby a cis - konfiguraci
 4. mají význam pro syntézu membrán
12. Alkalickou hydrolýzou triacylglycerolů se rozumí:
 1. zmýdelnění
 2. esterifikace
 3. hydratace
 4. dehydratace
 5. vysolení
13. Triacylglyceroly se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Jak se mění volný glycerol:
 1. fosforyluje se v krvi na L- glycerol-3-fosfát a je znovu připraven pro syntézu lipidů
 2. je vylučován ledvinou do moče
 3. je transportován do jater, tam se fosforyluje na L-glycerol-3-fosfát
 4. je transportován do svalů a po fosforylaci je odbouráván glykolyticky
 5. všechny odpovědi jsou správné
14. Acetylová skupina z acetyl - CoA se může vytvořit z:
 1. glykogenu
 2. mastných kyselin
 3. aminokyselin
 4. pyruvátu
15. Která sloučenina není steroid ?
 1. desoxycholová kyselina
 2. kortisol
 3. 17 beta - estradiol
 4. beta - karoten
 5. cholesterol
16. Který výrok vysvětluje úlohu L-karnitinu při beta-oxidaci kyseliny palmitové? L-karnitin:
 1. může za přítomnosti ATP s volnou mastnou kyselinou vytvořit acyl-karnitin
 2. je nutný pro transport mastné kyseliny do mitochondrií
 3. stimuluje přeměnu kyseliny palmitové na triacylglyceroly
 4. aktivuje thiokinasu
17. Aktivace volných mastných kyselin nastane po:
 1. přenosu CoA z malonyl - CoA
 2. tvorbě UDP - mastná kyselina
 3. tvorbě karnitinu
 4. reakcí s ATP
18. Meziproduktem při tvorbě "aktivované kyseliny octové" z acetátu je:
 1. acetyl -CoA
 2. acetyl - AMP
 3. acetyl - fosfát
 4. alfa - lipoová kyselina
 5. lipothiamindifosfát
19. Transport mastných kyselin z cytosolu do mitochondrií potřebuje specifický nosič:
 1. karnosin
 2. glycerin
 3. karnitin
 4. kardiolipin
 5. glycin
20. Rozdíl v beta - oxidaci mastných kyselin a v "de novo" syntéze mastných kyselin je v tom, že:
 1. beta - oxidace je lokalozována do mitochondrií a syntéza do cytoplasmy
 2. při beta - oxidaci je akceptorem vodíku FAD a NAD
 3. při beta - oxidaci je meziproduktem CoA a při syntéze multienzymový komplex
21. Sfingomyeliny jsou tvořeny z následujících stavebních kamenů:
 1. sfingosinu, jedné mastné kyseliny, fosfátu, cholinu
 2. sfingosinu, dvou mastných kyselin, fosfátu, cholinu
 3. sfingosinu, jedné mastné kyseliny, galaktosy
 4. sfingosinu, jedné mastné kyseliny, hexosy, kyseliny sialové
 5. sfingosinu, jedné mastné kyseliny, fosfátu, galaktosy
22. Neutrální tuky jsou:
 1. triacylglyceroly
 2. diacylglyceroly
 3. emulgátory
 4. fosfatidové kyseliny
 5. monoacylglyceroly
23. Najděte nesprávnou výpověď o biosyntéze cholesterolu v játrech:
 1. je snižována při potravě bohaté na cholesterol
 2. je stimulována při potravě bohaté na triacylglyceroly
 3. je regulována aktivitou HMG-CoA-synthasy
 4. denně se produkuje 1 - 5 mg cholesterolu
24. Žlučové kyseliny:
 1. jsou konečnými produkty odbourávání hemoglobinu
 2. se podílejí na tvorbě chylomiker
 3. účastní se na odbourávání lipoproteinů v krvi tím, že aktivují lipoproteinlipasu
 4. jsou syntetizovány z cholesterolu
25. Acetyl - CoA je substrátem nebo produktem při těchto reakcích:
 1. tvorba malonyl - CoA
 2. 3-hydroxy-3-methylglutaryl - CoA
 3. rozštěpení citrátu pomocí ATP - citratlyasy
 4. konečný produkt odbourání isoleucinu
26. Lipoproteiny lidské plasmy:
 1. sedimentují v tíhovém poli ultracentrifugy podobnou rychlostí jako bílkoviny
 2. dělí se při elektroforese do alfa -, pre beta a beta - globulinových frakcí
 3. jsou štěpeny lipoprotein lipasou
 4. neobsahují lecitin
27. Biosyntézu cholesterolu reguluje následující enzym:
 1. acetyl - CoA - karboxylasa
 2. mevalonátkinasa
 3. acetoacetyl - CoA - synthasa
 4. 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reduktasa
 5. acyl - CoA - synthetasa
28. Co se rozumí pod pojmem mobilisace tuků ?
 1. prudký vzestup triglycerolů v krvi a lymfě po jídle bohatém na tuky
 2. přenos lipidů z jater do periferních orgánů
 3. zvýšení lipolýzy
 4. zvýšená hodnota triacylglycerolů z tukové tkáně v krvi
29. Hledejte nespávné tvrzení o keto - látkách:
 1. jsou normálními meziprodukty výměny látek
 2. mohou být spáleny v srdečním svalu
 3. stoupájí při dietě bohaté tuky
 4. jsou prokazatelné jako aceton v dechu
30. Označte nesprávnou odpověď o lysolecitinu:
 1. podílí se na stavbě membrán
 2. meziproduktem biosyntézy je diacylglycerol
 3. obsahuje cholin jako stavební látku
 4. molekulární struktura je tvořena hydrofilní i hydrofobní částí molekuly
31. Vysokou koncentraci keto - látek najdeme při:
 1. nedostatku kyslíku
 2. dlouhém hladovění
 3. respirační acidose
 4. Diabetes mellitus
32. O cholesterolu neplatí:
 1. je transportován ve vazbě na lipoproteiny
 2. může být vylučován žlučí
 3. je to meziprodukt žlučového barviva
33. Cholesterol je:
 1. přenašeč rozvětvených mastných kyselin
 2. součást cytoplasmatických membrán
 3. jevitamin D
 4. výchozí látka pro syntézu žlučových kyselin a steroidních hormonů
34. Najděte správné odpovědi o syntéze mastných kyselin:
 1. postupná tvorba z acetyl-CoA
 2. ACP malonyltransferasa přenáší malonyl na acetyl
 3. pro redukci slouží NADPH
 4. regulačním enzymem syntézy mastných kyselin je acetyl-CoA-karboxylasa, která je alostericky stimulována pomocí citrátu
35. Žlučové kyseliny:
 1. barví žluč na zeleno
 2. jsou to deriváty cholesterolu
 3. jsou to deriváty hemoglobinu
 4. jsou tvořeny ve žlučníku
 5. jsou secernovány pankreatickou tekutinou
36. Při biosyntéze neutrálního tuku:
 1. se bude tvořit intermediálně kyselina fosfatidová
 2. nejprve se přesunou na glycerol-3-P dva acylS-CoA zbytky
 3. je nutné spolupůsobení fosfatidáthydrolasy
 4. stoupá meziprodukt cytidindifosfát - diacylglycerid
37. Hledejte správné odpovědi. Žlučové kyseliny jsou:
 1. deriváty cholesterolu
 2. mají polární a nepolární část
 3. tvoří s mastnými kyselinami ve vodě rozpustné micely
 4. po konjugaci s kyselinou glukuronovou se vylučují jako glykocholové kyseliny
38. Acetyl CoA není zapotřebí při syntéze:
 1. cholesterolu
 2. kyseliny citronové
 3. mukopolysacharidů
 4. glukosy
 5. acetonu
39. Vyhledejte správné odpovědi k metabolismu tuků:
 1. beta-oxidace mastných kyselin je katalyzována multienzymovým komplexem
 2. esenciální mastné kyseliny jsou prekursory prostaglandinů
 3. oxidace mastných kyselin v játrech vede k syntéze acetacetátu
 4. v séru jsou přítomny volné mastné kyseliny
40. Při které biosyntéze cholesterol neslouží jako meziprodukt:
 1. vitamin D
 2. estradiol
 3. serotonin
 4. taurocholová kyselina
 5. aldosteron
41. Mobilisace depotního tuku:
 1. závisí na štěpení triacylglycerolu na mastné kyseliny a glycerol
 2. závisí na odštěpení mastných kyselin a beta - monoacylglycerolů
 3. závisí na štěpení lipoproteinů
 4. je aktivována insulinem
 5. je snižována za hladovění
42. Acetylové skupiny acetyl CoA mohou být tvořeny z následujících sloučenin:
 1. glykogen
 2. mastné kyseliny
 3. aminokyseliny
 4. pyruvát
43. Pankreatická lipasa působí jako:
 1. enolhydratasa
 2. esterasa
 3. karbonanhydratasa
 4. beta - ketothiolasa

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)