Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zkouškový test z biochemie

Obecná biochemie, enzymy

1. Buněčné membrány savců:
 1. obsahují receptory pro různé hormony
 2. nesou specifické markery, které umožní poznání buňky
 3. jsou odpovědné za exportování a importování řady sloučenin
 4. nesou na vnější straně N - acetylneuraminové zbytky
2. Koenzymem transaminisačních reakcí je:
 1. NAD
 2. NADP
 3. biotin
 4. pyridoxalfofát
 5. thiaminpyrofosfát
3. Který z následujících koenzymů se nepodílí na transportu elektronů (vodíkových atomů):
 1. ubichinon
 2. NAD
 3. tetrahydrofolová kyselina
 4. FAD
 5. porfyriny obsahující Fe
4. Která odpověď je nesprávná ? Michaelisova konstanta:
 1. udává koncentraci substrátu, při níž je obsazena polovina aktivních center enzymu
 2. zůstává stejná při nekompetitivní inhibici enzymatické reakce
 3. stoupá s afinitou enzymu k substrátu
5. Která ze sloučenin nedává positivní Fehlingovou reakci
 1. glukosa
 2. amylosa
 3. maltosa
 4. laktosa
6. Co není biologický redox - systém ?
 1. malát <---> oxalacetát
 2. cytochrom C (Fe2+) <---> cytochrom C (Fe3+)
 3. laktát <---> pyruvát
 4. Hb <---> O2 Hb
 5. askorbát <---> dehydroaskorbát
7. Aktivní centrum enzymů:
 1. obsahuje vždy zbytek histidinu
 2. je charakterizováno N - terminálními a C - terminálními aminokyselinami
 3. je vazebním místem pro navázání více kvarterních struktur enzymů
 4. je to thermolabilní místo enzymů
 5. je označením pro část enzymu, na kterém se odehrává proměna substrátu
8. Ubichinon (koenzym Q) je:
 1. součástí dýchacího řetězce
 2. derivát polyisoprenoidu
 3. redox - systém (chinon - hydrochinon)
 4. hormon
9. Plně disociovaná 1 M HCl má pH rovno:
 1. 1
 2. 0,1
 3. 0
 4. 0,01
10. O zrcadlové isomerii platí, že:
 1. je možná jen u asymetrických molekul
 2. isoméry jedné sloučeniny mají různou optickou otáčivost
 3. k této isomérii patří také D - a L - konfigurace
 4. předpokladem je chirální uhlík
11. Fosforolytické reakce jsou v organismu spojeny s:
 1. odbouráváním glykogenu
 2. odbouráváním nukleotidů
 3. při přeměně sukcinyl - CoA v citrátovém cyklu
 4. při glykolyse
12. NH4+ se může považovat za:
 1. sůl
 2. kyselinu
 3. basi
 4. kation
13. O chymosinu (reninu) platí:
 1. optimum pH leží při 4
 2. hydrolyzuje amidofosfátové vazby kaseinu
 3. slouží jako prostředek pro zažívání bílkovin v kojeneckém věku
14. Které z enzymů jsou schopny přenášet přimo molekulární kyslík na substrát ?
 1. monoxygenasy (hydroxylasy)
 2. cytochrom oxidasa (cytochrom a + a3)
 3. tyrosinasa (fenolooxidasa)
 4. peroxidasy
15. Biologická hodnota bílkoviny závisí na:
 1. počtu kyselých a basických skupin
 2. terciární struktuře
 3. molekulární hmotnosti
 4. obsahu esenciálních aminokyselin
16. Ve zralých erytrocytech chybí:
 1. glykolytické enzymy
 2. enzymy pentoso - fosfátového cyklu
 3. pyrimidinnukleotidy
 4. ATP
 5. enzymy cyklu kyseliny citronové
17. Molekula glukosa-6-P může vstupovat do těchto reakcí:
 1. isomerisace
 2. defosforylace
 3. dehydratace
 4. epimerizace
18. Při transmethylačních reakcích působí jako donor methyl- skupin:
 1. cholin
 2. methionin
 3. betain
 4. S - adenosylmethionin
19. Allosterické enzymy:
 1. se skládají z více podjednotek
 2. obsahují centrum pro vazbu allosterického efektoru
 3. mohou se vyskytovat ve 2 různých konformacích
20. Fruktosa - 6 - P je produkt, který je přeměňován následujícími enzymy:
 1. Glukosa-6-P isomerasa
 2. fruktosa-1,6-bisfosfatasa
 3. fosfofruktokinasa
21. Substrátem pro fosfodiesterasu jsou:
 1. lecithin
 2. fruktoso - 1,6 - difosfát
 3. fosforylované nukleosidy
 4. 2,3 - difosfoglycerát
22. Počáteční rychlost (Vo) enzymatické reakce:
 1. stoupá téměř lineárně v závislosti na koncentraci substrátu
 2. stoupá lineárně v závislosti na koncentraci enzymu
 3. je nezávislá na [S], když [S] >> Km
 4. stoupá v závislosti na teplotě
23. Kolik mol ATP vzniká při úplné biologické oxidaci jednoho molu glukosy:
 1. 2 mol ATP
 2. 12 mol ATP
 3. 16 mol ATP
 4. 38 mol ATP
 5. 72 mol ATP
24. Které z výroků o NADPH jsou správné:
 1. může být tvořen dvěma enzymy v pentosovém cyklu
 2. vzniká při přeměně malátu na oxalacetát
 3. vzniká při dehydrogenaci isocitrátu na oxalsukcinát
 4. může procházet mitochondriální stěnou
25. Na mitochondriích neběží tento proces:
 1. oxidativní fosforylace
 2. syntéza močoviny
 3. syntéza glykogenu
 4. beta - oxidace mastných kyselin
 5. citrátový cyklus
26. Pro preparativní přípravu enzymu jsou vhodné tyto metody:
 1. srážení se síranem amonným
 2. iontoměničová chromatografie
 3. gelová chromatografie
 4. papírová chromatografie
27. Pankreas secernuje:
 1. nukleosidasy
 2. ribonukleasy
 3. alfa - glukosidasy
 4. trypsinogen
28. Michaelisova konstanta Km:
 1. je charakteristikou pro systém enzym - substrát a je nezávislá na koncentraci enzymu
 2. má pro všechny substráty jednoho enzymu stejnou numerickou hodnotu
 3. může se měnit z důvodů allosterické modulace
29. Volná energie ATP se může použít pro následující procesy:
 1. exergonní reakce
 2. mechanickou práci
 3. hydrolysu peptidických vazeb
 4. aktivní transport
30. Který z uvedených enzymů není součástí erythrocytů:
 1. methemoglobin reduktasa
 2. cytochrom oxidasa
 3. glutathion reduktasa
 4. pyruvát kinasa
31. Při kompetitivní inhibici:
 1. inhibitor nemění Michaelisovu konstantu
 2. inhibitor neovlivňuje maximální rychlost
 3. snižuje tvorbu komplexu ES
 4. inhibitor nemění Km, Vmax i jejich poměr
32. Oxidační dekarboxylace pyruvátu vyžaduje:
 1. NADP
 2. lipoovou kyselinu
 3. CoA-SH
 4. thiaminpyrofosfát
33. Vyberte nesprávnou odpověď o kyselině folové:
 1. enzymatickou redukcí se kyselina folová mění na tetrahydrofolovou
 2. kyselinu folovou syntetizují mikroorganismy a rostliny
 3. kyselina folová je nutná pro syntézu purinových basí
 4. kyselina folová se podílí jako koenzym na karboxylačních reakcích
34. Které fyzikální a chemické vlastnosti vyplývají z dipolarity molekul vody:
 1. vysoká hustota
 2. je ideálním rozpouštědlem iontových sloučenin
 3. snížené povrchové napětí
 4. vysoký bod varu
35. Substrátem pro tvorbu cAMP pomocí adenylátcyklasy je:
 1. adenosin-5`-monofosfát
 2. adenosin-3`-monofosfát
 3. adenosin-5`-difosfát
 4. adenosin-5`-trifosfát
36. Ve vzorku séra je zvýšena aktivita enzymů LD-1 a LD-2 a dále aktivita kreatinfosfokinázy. Označte, ze kterého orgánu, s největší pravděpodobností, se tyto enzymy uvolnily:
 1. leukocytů
 2. kosterního svalstva
 3. jater
 4. srdečního svalu
 5. ledvin
37. Jestliže bude enzym kompetitivně inhibován inhibitorem, pak se bude inhibitor vázat:
 1. v allosterickém vazebním místě
 2. na některou SH - skupinu bílkoviny
 3. na vazebné místo pro substrát
 4. na OH - skupinu aktivního centra
 5. na koenzym
38. Dehydrogenasy nepotřebují následující koenzymy:
 1. NAD
 2. NADP
 3. FAD
 4. Co A
 5. FMN
39. Inhibování karbonátdehydratasy vede ke:
 1. snížení sekrece protonů
 2. snížení zpětné resorpce Na
 3. snížení sekrece aldosteronu
 4. zastavení přeměny bikarbonátu na CO2
40. Na mitochondriích jsou lokalizovány tyto enzymy:
 1. sukcinátdehydrogenasa
 2. fosfofruktokinasa
 3. cytochromoxidasa
 4. UDPG - glykogentransferasa
41. Allosterický efektor ovlivní:
 1. rovnováhu katalyzované reakce
 2. rovnováhu mezi aktivním a méně aktivním konformačním stavem enzymu
 3. počet vazebných míst pro substrát
 4. primární strukturu aktivního centra
42. Cytochromy jsou:
 1. flavoproteiny
 2. železoobsahující porfyrin - proteiny
 3. peroxydasy
43. Následující sloučeniny obsahují "energetické vazby", t.j. ty, které uvolní při hydrolyse nejméně 7 kcal / mol:
 1. ADP
 2. UDP - glukosa
 3. acylkarnitin
 4. 2 - fosfoglycerová kys.
44. Lysozomy:
 1. jsou místa syntézy chromosomů
 2. obsahují kyselé hydrolasy
 3. jsou buňky, které tvoří lysozym
 4. jsou to produkty částečného odbourávání ribosomů
45. Membrány buněk vyšších organismů:
 1. obsahují polární lipidy
 2. obsahují systém pro transport glukosy
 3. jsou volně propustné pro vodu
 4. jsou volně propustné pro elektrolyty
46. NADPH je donorem vodíku pro tyto syntézy:
 1. mastných kyselin
 2. tvorbu UDP - galaktosy
 3. cholesterolu
 4. glukoneogenesy

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)