Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z biochemie

Aminokyseliny

1. Které z následujících aminokyselin nesmějí být podávány při nemoci "javorové hosirupu", protože chybí enzym, který katalyzuje degradaci rozvětvených aminokyselin:
 1. isoleucin
 2. threonin
 3. valin
 4. methionin
2. Volné aminokyseliny musejí být pro další metabolické pochody aktivovány:
 1. glycinem pro detoxikační reakci
 2. transaminací
 3. dekarboxylasami pro přeměnu na biogenní aminy
 4. aminoacyl-t RNA synthetasou pro elongaci
3. Která z aminokyselin se nejčastěji podílí na transaminačních reakcích:
 1. kyselina glutamová
 2. glycin
 3. asparagin
 4. ornithin
4. Esenciální aminokyseliny:
 1. jsou syntetizovány jen v živočišném organismu
 2. jsou to ty, které tvoří aktivní centrum enzymů
 3. jmenují se tak proto, že jsou nutné pro syntézu bílkovin
 4. jsou nutné pro výměnu látek v buňce jako přenosové aminokyseliny
 5. musejí být dodávány potravou
5. Glukogenní přeměna serinu se může vysvětlit pomocí:
 1. jeho reakcí s homocysteinem
 2. jeho změnou na glycin
 3. jeho dekarboxylací na ethanolamin
 4. jeho přeměnou na kyselinu pyrohroznovou
6. Hlavním konečným produktem přeměny aminokyselin u ptáků je:
 1. kyselina močová
 2. amoniak
 3. kreatin
 4. kreatinin
 5. močovina
7. Alfa - aminokyseliny:
 1. dávají positivní biuretovou reakci
 2. všechny reagují s ninhydrinem
 3. vykazují mutarotaci
 4. vyskytují se v D - a L - formě
8. Ninhydrinovou reakcí prokazujeme:
 1. peptidové vazby
 2. lipidy
 3. karnitin
 4. volné aminokyseliny
 5. histamin
9. Isoelektrický bod aminokyseliny záleží na:
 1. počtu karboxylových skupin a amino - skupin v molekule
 2. pH roztoku
 3. disociačních konstantách amino - a karboxylových skupin
 4. délce řetězce
10. Glukogenní aminokyseliny jsou ty, jejichž uhlíkatý skelet se přemění na:
 1. pyruvát
 2. alfa-ketoglutarát
 3. sukcinyl-CoA
 4. acetacetát
11. Která z uvedených látek je "kyselá" aminokyselina:
 1. delta - aminolevulová kyselina
 2. L - tryptofan
 3. L - asparagová kyselina
 4. gama - aminomáselná kyselina
12. Přeměna alaninu v glukosu se označuje jako:
 1. glykogenese
 2. oxidativní karboxylace
 3. glukoneogenese
 4. glykogenolysa
13. Isoelektrický bod aminokyseliny:
 1. záleží na pH roztoku
 2. je to bod na škále pH, při kterém je pufrová kapacita aminokyseliny největší
 3. záleží na pK hodnotách funkčních skupin
 4. odpovídá té hodnotě pH, při které je právě polovina aminoskupin a karboxylových skupin disociována
 5. je definován jako záporný logaritmus disociační konstanty
14. Produkt přeměny alfa-aminodusíku aminokyselin u savců, vylučovaný močí je:
 1. amoniak
 2. glutamin
 3. močovina
 4. kreatinin
 5. kyselina močová

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)