Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z biochemie

Metabolické cykly

1. NADH+H, který vzniká při glykolyse se regeneruje na dýchacím řetězci znovu na NAD. Co se stane při nedostatku kyslíku ?
 1. vodík NADH+H se přenese na NADP
 2. pyruvát se přemění na malát
 3. vodík NADH+H se použije ke tvorbě tuků
 4. NADH+H se bude shromažďovat, dokud nenastanou aerobní podmínky
 5. všechny odpovědi a-d jsou nesprávné
2. Nejdůležitějšími katabolickými reakcemi citrátového cyklu jsou:
 1. tvorba acetyl - CoA pro syntézu mastných kyselin
 2. oxidace uhlíkatých látek z potravy na CO2
 3. tvorba energetického ATP
 4. příprava redukovaných sloučenin pro dýchací řetězec
3. Která odpověď je nesprávná? Enzymatický defekt cyklu močoviny:
 1. může být ovlivněn dietou chudou na bílkoviny
 2. je často charakterizován vzestupem NH3 v krvi
 3. je prokazatelný tím, že chybí vylučování močoviny
 4. postižený má citrulinemii a argininosukcinaturii
 5. je recesivně dědičný
4. Amoniak, který vzniká při výměně látek, může být detoxikován následujícími reakcemi:
 1. močovinovým cyklem
 2. transaminací
 3. tvorbou glutaminu pomocí glutaminsytetázy
 4. syntezou purinů
5. FAD tvoří tyto sloučeniny:
 1. riboflavin, adenin, 2 ribosy, 2 fosfátové zbytky
 2. riboflavin, adenin, ribosa, 2 fosfátové zbytky
 3. riboflavin, adenin, ribit, ribosa, 2 fosfátové zbytky
 4. folová kyselina, adenin, 2 ribosy, 2 fosfátové zbytky
 5. riboflavin, adenin, ribosa, 3 fosfátové zbytky
6. Která z následujících reakcí se může podílet na odbourávání glukoso - 6 - P ?
 1. oxidace na 6 - fosfoglukonovou kyselinu
 2. fosforylace na glukoso - 1,6 - difosfát
 3. isomerace na fruktoso - 6 - fosfát
 4. defosforylace
 5. všechny odpovědi a-d jsou správné
7. V mitochondriích jater nedochází k tomuto procesu:
 1. transportu elektronů
 2. oxidaci substrátového vodíku na H2O
 3. tvorbě ketolátek
 4. syntéze mastných kyselin
 5. acetyl - CoA vazbám
8. Během glykolysy je fruktoso - 1 - 6 - difosfát přeměněna enzymem:
 1. enoláza
 2. fruktokináza
 3. aldoláza
 4. isomeráza
 5. difosfofruktosofosfatáza
9. Pentosový cyklus:
 1. slouží k oxidativnímu odbourávání glukosy pro syntézu NADPH+H
 2. prostřednictvím transketolázy a transaldolázy se může fruktoso - 6 - fosfátu a D - glycerinaldehydfosfátu syntetizovat D - ribuloso - 5 - fosfát
 3. slouží k syntéze pentos nutných pro syntézu nukleotidů
 4. slouží k odbourávání 2 - desoxyriboso - 5 - fosfátu
10. Jako glukoneogenesu označujeme tvorbu sacharidů z:
 1. glutamové kyseliny
 2. proteinu
 3. mléčné kyseliny
 4. alaninu
 5. všechny odpovědi a-d jsou správné
11. Která z aminokyselin je syntetizována jako meziprodukt citrátového cyklu
 1. asparagová kyselina
 2. alanin
 3. serin
 4. cystein
 5. histidin
12. Reakce: Sedoheptulosa - 7 - fosfát + glycerialdehyd - 3 - fosfát <---> fruktoso - 6 - fosfát + erythroso - 4 - fosfát se uplatní při této výměně látkové:
 1. glykolyse
 2. glukoneogenese
 3. pentosovém cyklu
 4. tvorbě heteropolysacharidů
 5. biosyntéze aminocukrů
13. Intracelulární odbourávání glykogenu probíhá pomocí:
 1. alfa - amylázy
 2. glykogen - fosforylázy
 3. UDPG - glykogen - glukosyl - transferázy
 4. gama - amylázy
 5. beta - amylázy
14. Pentosofosfátový cyklus slouží k:
 1. tvorbě riboso - 5 - fosfátu
 2. odbourávání riboso - 5 - fosfátu
 3. tvorbě NADPH+H
 4. pokrytí celulárního ATP, když je glykolysa alostericky inhibována
15. Kterou z následujích intermediálních sloučenin je pentosofosfátový cyklus spojen přímo s glykolysou?
 1. fruktoso - 6 - P
 2. glycerinaldehyd - 3 - P
 3. glukoso - 6 - P
 4. riboso - 5 - P
16. Které z enzymů jsou nutné při glykolyse:
 1. fosfoenolpyruvát - karboxykináza
 2. enoláza
 3. glukoso - 6 - fosfatáza
 4. pyruvát kináza
17. Pod pojmem aerobní glykolysa se rozumí:
 1. odbourávání glukosy na CO2 a H2O za přítomnosti kyslíku
 2. odbourávání glukosy pentosovým cyklem
 3. tvorba laktátu a pyruvátu z glukosy
 4. odbourávání glykogenu za přítomnosti O2
 5. ukládání glykogenu v játrech v přítomnosti O2
18. Která odpověď je nesprávná ? Buněčné jádro vyšších organismů:
 1. je místem syntézy ribonukleových kyselin
 2. asi 20 % tvoří DNA
 3. obsahuje asi 30 % basických bílkovin (histonů)
 4. je místem pentosofosfátového cyklu
 5. obsahuje systémy, které syntetizují NAD a ATP
19. Buněčné jádro:
 1. je místem syntézy m - RNA
 2. je nutné pro syntézu NAD
 3. může chybět u určitých buněk
 4. je místem syntézy t - RNA
20. O sloučenině 2,3 - difosfoglycerátu, který hraje důležitou roli při výměně látek v erytrocytech platí:
 1. vzniká v metabolické cestě fosfoglycerátu
 2. pomocí fosfatázy se přeměňuje na 3 - P - glycerát
 3. je alosterickým efektorem, který ovlivňuje afinitu hemoglobinu vůči O2
 4. je kofaktorem při přeměně 2 - P - glycerátu na 3 - P - glycerát
 5. všechny odpovědi a-d jsou správné
21. Anaerobní glykolýza je správně definována:
 1. její rychlost je závislá na intracelulárním poměru ATP/ADP
 2. zastaví se když pentozový cyklus přestane vyrábět NADPH2
 3. je v živočišném organismu vázána na některé tkáně (eytrocyty, retinu)
 4. je to proces, při kterém na 1 mol glukosy vznikají 2 ATP
 5. je katalyzována multienzymovým komplexem vázaným na mikrosomy
22. Jako energetické zdroje pro mozek mohou sloužit:
 1. glukosa
 2. beta - hydroxybutyrát
 3. glutamová kyselina
 4. laktát
23. Která a uvedených sloučenin není meziproduktem cyklu močoviny:
 1. arginin
 2. citrulin
 3. asparagin
 4. ornithin
 5. argininsukcinát
24. Spojení citrátového cyklu s dýchacím řetězcem je umožněno pomocí:
 1. CO2
 2. cytochromoxidázy
 3. poměrem ATP / ADP
 4. redukovanými koenzymy
25. Fosfoenolpyruvát:
 1. vzniká z oxalacetátu za odštěpení CO2
 2. je substrátem pro syntézu N - acetylneuraminové kyseliny 9 - P
 3. vzniká z 2 - fosfoglycerátu za odštěpení H2O
 4. vzniká při glykolyse pomocí určité fydrolázy
26. Zralé erytrocyty neobsahují mitochondrie. Jak získávají ATP nutný pro výměnu látkovou?
 1. dýchací řetězec s oxidativní fosforylací je umístěn do buněčné membrány
 2. nepotřebuje ATP, protože v erytrocytech nedochází k látkové výměně
 3. získávají ATP při metabolismu aminokyselin
 4. při odbourávání glukosy na laktát
 5. mají zkrácený oxidační řetězec v endoplasmatickém retikulu
27. Proč tvoří živočišná buňka při nedostatku O2 laktát ?
 1. protože laktát může použít jako výchozí prudukt glukoneogenesy
 2. protože CORI - cyklus nemůže vynechat
 3. protože pyruvát je jako alfa - ketokyselina buněčným jedem
 4. protože se musí regenerovat NAD
 5. protože laktát je pohonou látkou pro srdeční sval
28. Anabolickými funkcemi citrátového řetězce jsou:
 1. vytváření látek pro syntézu mastných kyselin
 2. příprava látek pro syntézu kyseliny glutamové
 3. tvorba malátu pro glukoneogenesu
 4. tvorba acetyl - CoA pro syntézu cholesterolu
29. NH3 je substrát nebo produkt reakcí, které jsou katalysovány následujícími enzymy:
 1. dehydrogenázou kyseliny glutamové
 2. oxydázami aminokyselin
 3. glutaminázou
 4. glutaminsyntetázou
30. Kolik molů energeticky využitelného ATP vznikne z 1 mol pyruvátu v citrátovém cyklu:
 1. 12
 2. 15
 3. 30
 4. 36
 5. žádná hodnota není správná
31. Která z vyjmenovaných sloučenin má speciální funkci v erytrocytech?
 1. 1,3 - difosfoglycerát
 2. fosfoenolpyruvát
 3. 2,3 - difosfoglycerát
 4. 3 - fosfoglycerát
 5. 3,5 - cyklo - AMP
32. Která sloučenina je akceptorem vodíku při anaerobní glykolýze?
 1. laktát
 2. pyruvát
 3. FAD
 4. 3-fosfoglycerolaldehyd
33. Negativní dusíkatá bilance u člověka znamená, že:
 1. je vyšší příjem dusíkatých látek než vylučování
 2. je to volný dusík v moči
 3. znamená de novo syntézu bílkovin
 4. je to vyšší vylučování dusíkatých látek než je příjem
 5. když klesá výdej kyseliny močové k nule
34. Ornithin je:
 1. esenciální aminokyselina
 2. komponenta bílkovin u ptáků
 3. aminokyselina, která reaguje s aspartátem v cyklu močoviny
 4. předstupeň syntézy hormonů
 5. odpovědi a-d jsou nesprávné

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)