Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z biochemie

Glycidy

1. Při diabetes mellitus je nutné omezit:
 1. fruktosu
 2. glukosu
 3. mastné kyseliny
 4. škrob
2. Na odbourávání škrobu se podílí enzym:
 1. beta - amylasa
 2. amylo - 1,6 - glukosidasa
 3. fosforylasa
 4. alfa - amylasa
3. Pro diabetika jsou vhodnou náhražka cukru tyto sloučeniny:
 1. laktosa
 2. xylitol
 3. maltosa
 4. sorbitol
4. Svalové buňky tvoří glykogen z glukosy:
 1. protože je glykogen jako makromolekula nutný k tvorbě svaloviny
 2. protože molekula glykogenu je nutná ke kontrakci svalů
 3. jako dočasnou zásobu energie
 4. ani jeden uvedený důvod není správný
5. Intolerance fruktosy:
 1. vede k hypoglykemii po fruktose
 2. je způsobena defektem fruktoso - 1- fosfátalaldolasy
 3. vede k vylučování fruktosy do moče po podání fruktosy
 4. je způsobena defektem fruktokinasy
6. Po orálním podání 30 g galaktosy dospělému člověku se během 5 hodin vyloučí do moči 1,8 g galaktosy. Tento výsledek znamená, že hlavní část galaktosy:
 1. nebyla resorbována
 2. byla vyloučena jako mléčný cukr
 3. byla použita přímo ve svalu pro tvorbu glykogenu
 4. byla přeměna v játrech
7. Hledejte nesprávnou odpověď o galaktose!
 1. může být v organismu změněna v glukosu
 2. stoupá při enzymatickém odbourávání mléčného cukru
 3. patří do skupiny 2 - desoxy - cukrů
 4. je součástí gangliosidů
 5. je zvýšena v séru při galaktosémii
8. Kterou sloučeninu neštěpí alfa - amylasa?
 1. amylosu
 2. amylopektin
 3. maltosu
 4. glykogen
 5. škrob
9. Glukosa je okamžitě přeměněna na glukoso - 6 - P jakmile se dostane do buňky. Tato přeměna je pro buňku důležitá:
 1. protože volná glukosa brzdí oxidativní fosforylaci
 2. protože glukosa - 6 -P nemůže opustit buňku
 3. protože buňka touto reakcí získá energeticky bohatý fosfát
 4. protože glukoso - 6 - P stimuluje 1,6 - fruktosabisfosfátaldolasu
10. Přeměna glykogenu na glukoso - 1 - P probíhá pomocí:
 1. amylasy
 2. glykogen - fosforylasy
 3. UDP - glykogen - glykosyltransferasy
 4. transglykosidasy

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)