Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z biochemie

Heterocykly

1. Transkripcí rozumíme:
 1. biosyntézu bílkovin
 2. přenesení peptidyl-t RNA z místa A na P - místo ribozomů
 3. přepsání pořadí basí DNA do basí mRNA
 4. zmožení DNA
2. Princip replikace DNA je v:
 1. přenesení genetického kódu na m-RNA
 2. vytvoření haploidních chromosomů
 3. identickém vytvoření dvojité spirály DNA
 4. odštěpení triplexu basí
3. Kyselina delta - aminolevulová je důležitým meziproduktem při syntéze:
 1. purinů
 2. pyrimidinu
 3. hemu
 4. steroidů
 5. při přeměně fenylalaninu na tyrosin
4. Které z uvedených nox mohou mít mutagenní schopnosti?
 1. rentgenové paprsky
 2. farmaka ovlivňující DNA
 3. cytostatika
 4. hyperkoncentrace kyslíku
5. Které sloučeniny je možné použít pro syntézu ATP?
 1. 1,3 - difosfoglycerát
 2. GTP
 3. kreatinfosfát
 4. ADP
6. Které tvrzení o DNA pocházející z buněk eukaryontů je falešné?
 1. DNA - molekula může mít hmotnost několika miliard
 2. v době životního cyklu buňky pokračuje v jádře kontinuálně - syntéza DNA
 3. DNA v jádrech je spojena do komplexu s bílkovinou a RNA
 4. záměna jen asi deseti párů basí v jedné molekule DNA může být pro organismus letální
7. RNA - polymeráza:
 1. katalyzuje translaci
 2. katalyzuje transkripci
 3. pracuje s nukleosiddifosfáty
 4. pracuje s nukleosidtrifosfáty
8. Která z následujících aminokyselin je výchozí látkou pro syntézu hemu?
 1. alanin
 2. prolin
 3. glycin
 4. tryptofan
 5. histidin
9. Vestavění aminokyseliny do bílkoviny je kódováno pomocí tripletu. Pro kterou z uvedených aminokyselin není v genetickém kodu předepsán žádný triplet.
 1. hydroxyprolin
 2. fenylalanin
 3. tryptofan
 4. leucin
 5. prolin
10. Erytrocyty osob se srpkovitou anemií obsahují:
 1. jen hemoglobin A
 2. jen hemoglobin S
 3. málo hemoglobinu A2 a hodně hemoglobinu S
 4. hodně hemoglobinu A2 a málo hemoglobinu S
 5. jen hemoglobin F
11. Syntéza pyrimidinu začíná z:
 1. karbamoylfosfátu
 2. thiouracylu
 3. ATP
 4. NADP
 5. riboso - 5 - P
12. Na syntéze hemu se podílí:
 1. kyselina delta - aminolevulová
 2. glycin
 3. sukcinyl - CoA
 4. kyselina gama - aminomáselná
13. Konečným produktem při odbourávání purinových basí u člověka je:
 1. alantoin
 2. hypoxantin
 3. močovina
 4. kyselina močová
 5. xantin
14. Kolik molekul hemu připadá na peptidový řetězec v hemoglobinu:
 1. 0,5
 2. 1
 3. 2
 4. 4
 5. 8
15. Karbamoylfosfát je nutný pro následující syntézy:
 1. purinu
 2. pyrimidinu
 3. porfyrinu
 4. močoviny
16. Základní 4 base v DNA mohou vytvořit triplety, které mohou kodovat takový počet kodovacích možností:
 1. 32
 2. 16
 3. 64
 4. 128
 5. ani jedno číslo není správné
17. Odbourávání hemu na bilirubin probíhá:
 1. v erytrocytech
 2. v retikulo - endotheliálním systému
 3. v kostech
 4. ve žluči
 5. ve střevě pomocí střevní flory

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)