Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z biochemie

Lipidy

1. Aktivace volných mastných kyselin nastane po:
 1. přenosu CoA z malonyl - CoA
 2. tvorbě UDP - mastná kyselina
 3. tvorbě karnitinu
 4. reakcí s ATP
2. Meziproduktem při tvorbě "aktivované kyseliny octové" z acetátu je:
 1. acetyl -CoA
 2. acetyl - AMP
 3. acetyl - fosfát
 4. alfa - lipoová kyselina
 5. lipothiamindifosfát
3. Pro které sloučeniny je kyselina fosfatidová výchozím substrátem?
 1. lecithin (fosfatidylcholin)
 2. triacylglyceroly
 3. fosfatidylserin
 4. kardiolipin
4. Neutrální tuky jsou:
 1. triacylglyceroly
 2. diacylglyceroly
 3. emulgátory
 4. fosfatidové kyseliny
 5. monoacylglyceroly
5. Acetylová skupina z acetyl - CoA se může vytvořit z:
 1. glykogenu
 2. mastných kyselin
 3. aminokyselin
 4. pyruvátu
6. Biosyntézu cholesterolu reguluje následující enzym:
 1. acetyl - CoA - karboxylasa
 2. mevalonátkinasa
 3. acetoacetyl - CoA - synthasa
 4. 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reduktasa
 5. acyl - CoA - synthetasa
7. Která sloučenina není steroid ?
 1. desoxycholová kyselina
 2. kortisol
 3. 17 beta - estradiol
 4. beta - karoten
 5. cholesterol
8. Najděte nesprávnou výpověď o biosyntéze cholesterolu v játrech:
 1. je snižována při potravě bohaté na cholesterol
 2. je stimulována při potravě bohaté na triacylglyceroly
 3. je regulována aktivitou HMG-CoA-synthasy
 4. denně se produkuje 1 - 5 mg cholesterolu
9. Transport mastných kyselin z cytosolu do mitochondrií potřebuje specifickýnosič:
 1. karnosin
 2. glycerin
 3. karnitin
 4. kardiolipin
 5. glycin
10. Ve fosfolipidech je na kyselinu fosforečnou připojen:
 1. serin
 2. homopolysacharidy
 3. alanin
 4. diacylglycerol
11. Na který nosič jsou v plasmě vázány volné mastné kyseliny ?
 1. proteolipidy
 2. beta - globuliny
 3. apolipoprotein A
 4. very - low - density lipoprotein
 5. albumin
12. Při biosyntéze neutrálního tuku:
 1. se bude tvořit intermediálně kyselina fosfatidová
 2. nejprve se přesunou na glycerol-3-P dva acylS-CoA zbytky
 3. je nutné spolupůsobení fosfatidáthydrolasy
 4. stoupá meziprodukt cytidindifosfát - diacylglycerid
13. Acetylové skupiny acetyl CoA mohou být tvořeny z následujících sloučenin:
 1. glykogen
 2. mastné kyseliny
 3. aminokyseliny
 4. pyruvát
14. Označte nesprávnou odpověď o lysolecitinu:
 1. podílí se na stavbě membrán
 2. meziproduktem biosyntézy je diacylglycerol
 3. obsahuje cholin jako stavební látku
 4. molekulární struktura je tvořena hydrofilní i hydrofobní částí molekuly
15. Triacylglyceroly mají tyto vlastnosti:
 1. jsou energeticky bohatší než bílkoviny a cukry
 2. jsou resyntetizovány z tuků přijatých v potravě
 3. jsou součástí buněčných membrán
16. Sfingomyeliny jsou tvořeny z následujících stavebních kamenů:
 1. sfingosinu, jedné mastné kyseliny, fosfátu, cholinu
 2. sfingosinu, dvou mastných kyselin, fosfátu, cholinu
 3. sfingosinu, jedné mastné kyseliny, galaktosy
 4. sfingosinu, jedné mastné kyseliny, hexosy, kyseliny sialové
 5. sfingosinu, jedné mastné kyseliny, fosfátu, galaktosy
17. 3-OH-3- methylglutaryl-CoA je meziproduktem pro syntézu:
 1. cholesterolu
 2. mastných kyselin
 3. ketolátek
 4. delta - aminolevulové kyseliny
18. Alkalickou hydrolýzou triacylglycerolů se rozumí:
 1. zmýdelnění
 2. esterifikace
 3. hydratace
 4. dehydratace
 5. vysolení
19. Esenciální mastné kyseliny:
 1. obsahují dvě či více dvojných vazeb
 2. jsou to linolová a linolenová kyselina
 3. mají dvojné vazby a cis - konfiguraci
 4. mají význam pro syntézu membrán
20. Najděte správné odpovědi o syntéze mastných kyselin:
 1. postupná tvorba z acetyl-CoA
 2. ACP malonyltransferasa přenáší malonyl na acetyl
 3. pro redukci slouží NADPH
 4. regulačním enzymem syntézy mastných kyselin je acetyl-CoA-karboxylasa, která je alostericky stimulována pomocí citrátu
21. Které tvrzení o inositol-1,4,5-trifosfátu je nesprávné:
 1. je polární komponentou plasmatické membrány
 2. může regenerovat ADP na ATP
 3. má funkci signální sloučeniny pro uvolnění Ca2+ z endoplasmatického retikula
 4. uvolní se z fosfatidylinositol-4,5-bifosfátu pomocí fosfolipasy C
22. Rozdíl v beta - oxidaci mastných kyselin a v "de novo" syntéze mastných kyselin je v tom, že:
 1. beta - oxidace je lokalozována do mitochondrií a syntéza do cytoplasmy
 2. při beta - oxidaci je akceptorem vodíku FAD a NAD
 3. při beta - oxidaci je meziproduktem CoA a při syntéze multienzymový komplex
23. Acetyl - CoA je substrátem nebo produktem při těchto reakcích:
 1. tvorba malonyl - CoA
 2. 3-hydroxy-3-methylglutaryl - CoA
 3. rozštěpení citrátu pomocí ATP - citratlyasy
 4. konečný produkt odbourání isoleucinu
24. Pro syntézu mastných kyselin jsou potřebné redukční ekvivalenty (NADPH+H+)získávány z:
 1. beta - oxidace
 2. pentozového cyklu
 3. citrátového cyklu
25. Který výrok vysvětluje úlohu L-karnitinu při beta-oxidaci kyseliny palmitové? L-karnitin:
 1. může za přítomnosti ATP s volnou mastnou kyselinou vytvořit acyl-karnitin
 2. je nutný pro transport mastné kyseliny do mitochondrií
 3. stimuluje přeměnu kyseliny palmitové na triacylglyceroly
 4. aktivuje thiokinasu
26. Cytidindifosfát je koenzymem při biosyntéze:
 1. homopolysacharidů
 2. proteoglykanů
 3. neutrálních tuků
 4. fosfolipidů
 5. cerebrosidů
27. Triacylglyceroly se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Jak se mění volný glycerol:
 1. fosforyluje se v krvi na L- glycerol-3-fosfát a je znovu připraven pro syntézu lipidů
 2. je vylučován ledvinou do moče
 3. je transportován do jater, tam se fosforyluje na L-glycerol-3-fosfát
 4. je transportován do svalů a po fosforylaci je odbouráván glykolyticky
 5. všechny odpovědi jsou správné
28. Cholesterol je:
 1. přenašeč rozvětvených mastných kyselin
 2. součást cytoplasmatických membrán
 3. je vitamin D
 4. výchozí látka pro syntézu žlučových kyselin a steroidních hormonů

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)