Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z biochemie

Obecná biochemie, enzymy

1. Ve zralých erytrocytech chybí:
 1. glykolytické enzymy
 2. enzymy pentoso - fosfátového cyklu
 3. pyrimidinnukleotidy
 4. ATP
 5. enzymy cyklu kyseliny citronové
2. Aktivní centrum enzymů:
 1. obsahuje vždy zbytek histidinu
 2. je charakterizováno N - terminálními a C - terminálními aminokyselinami
 3. je vazebním místem pro navázání více kvarterních struktur enzymů
 4. je to thermolabilní místo enzymů
 5. je označením pro část enzymu, na kterém se odehrává proměna substrátu
3. Počáteční rychlost (V0) enzymatické reakce:
 1. stoupá téměř lineárně v závislosti na koncentraci substrátu
 2. stoupá lineárně v závislosti na koncentraci enzymu
 3. je nezávislá na [S], když [S] >> Km
 4. stoupá v závislosti na teplotě
4. Oxidační dekarboxylace pyruvátu vyžaduje:
 1. NADP
 2. lipoovou kyselinu
 3. CoA-SH
 4. thiaminpyrofosfát
5. Jestliže bude enzym kompetitivně inhibován inhibitorem, pak se bude inhibitor vázat:
 1. v allosterickém vazebním místě
 2. na některou SH - skupinu bílkoviny
 3. na vazebné místo pro substrát
 4. na OH - skupinu aktivního centra
 5. na koenzym
6. Cytochromy jsou:
 1. flavoproteiny
 2. železo obsahující porfyrin - proteiny
 3. peroxydasy
7. Která ze sloučenin nedává positivní Fehlingovou reakci
 1. glukosa
 2. amylosa
 3. maltosa
 4. laktosa
8. Která odpověď je nesprávná? Michaelisova konstanta:
 1. udává koncentraci substrátu, při níž je obsazena polovina aktivních center enzymu
 2. zůstává stejná při nekompetitivní inhibici enzymatické reakce
 3. stoupá s afinitou enzymu k substrátu
9. Biologická hodnota bílkoviny závisí na:
 1. počtu kyselých a basických skupin
 2. terciární struktuře
 3. molekulární hmotnosti
 4. obsahu esenciálních aminokyselin
10. Ubichinon (koenzym Q) je:
 1. součástí dýchacího řetězce
 2. derivát polyisoprenoidu
 3. redox - systém (chinon - hydrochinon)
 4. hormon
11. Allosterický efektor ovlivní:
 1. rovnováhu katalyzované reakce
 2. rovnováhu mezi aktivním a méně aktivním konformačním stavem enzymu
 3. počet vazebných míst pro substrát
 4. primární strukturu aktivního centra
12. Membrány buněk vyšších organismů:
 1. obsahují polární lipidy
 2. obsahují systém pro transport glukosy
 3. jsou volně propustné pro vodu
 4. jsou volně propustné pro elektrolyty
13. Fruktosa - 6 - P je produkt, který je přeměňován následujícími enzymy:
 1. Glukosa-6-P isomerasa
 2. fruktosa-1,6-bisfosfatasa
 3. fosfofruktokinasa
14. Na mitochondriích neběží tento proces:
 1. oxidativní fosforylace
 2. syntéza močoviny
 3. syntéza glykogenu
 4. beta - oxidace mastných kyselin
 5. citrátový cyklus
15. Buněčné membrány savců:
 1. obsahují receptory pro různé hormony
 2. nesou specifické markery, které umožní poznání buňky
 3. jsou odpovědné za exportování a importování řady sloučenin
 4. nesou na vnější straně N - acetylneuraminové zbytky
16. Který z uvedených enzymů není součástí erythrocytů:
 1. methemoglobin reduktasa
 2. cytochrom oxidasa
 3. glutathion reduktasa
 4. pyruvát kinasa
17. Následující sloučeniny obsahují "energetické vazby", t. j. ty, které uvolní při hydrolyse nejméně 7 kcal / mol:
 1. ADP
 2. UDP - glukosa
 3. acylkarnitin
 4. 2 - fosfoglycerová kys.

18. Při kompetitivní inhibici:
 1. inhibitor nemění Michaelisovu konstantu
 2. inhibitor neovlivňuje maximální rychlost
 3. snižuje tvorbu komplexu ES
 4. inhibitor nemění Km, Vmax i jejich poměr
19. Který z následujících koenzymů se nepodílí na transportu elektronů (vodíkových atomů):
 1. ubichinon
 2. NAD
 3. tetrahydrofolová kyselina
 4. FAD
 5. porfyriny obsahující Fe
20. Kolik mol ATP vzniká při úplné biologické oxidaci jednoho molu glukosy:
 1. 2 mol ATP
 2. 12 mol ATP
 3. 16 mol ATP
 4. 38 mol ATP
 5. 72 mol ATP
21. Co není biologický redox - systém ?
 1. malát <---> oxalacetát
 2. cytochrom C (Fe2+) <---> cytochrom C (Fe3+)
 3. laktát <---> pyruvát
 4. Hb <---> O2 Hb
 5. askorbát <---> dehydroaskorbát
22. Na mitochondriích jsou lokalizovány tyto enzymy:
 1. sukcinátdehydrogenasa
 2. fosfofruktokinasa
 3. cytochromoxidasa
 4. UDPG - glykogentransferasa
23. Volná energie ATP se může použít pro následující procesy:
 1. exergonní reakce
 2. mechanickou práci
 3. hydrolysu peptidických vazeb
 4. aktivní transport
24. Lysozomy:
 1. jsou místa syntézy chromosomů
 2. obsahují kyselé hydrolasy
 3. jsou buňky, které tvoří lysozym
 4. jsou to produkty částečného odbourávání ribosomů
25. Ve vzorku séra je zvýšena aktivita enzymů LD-1 a LD-2 a dále aktivita kreatinfosfokinázy. Označte, ze kterého orgánu, s největší pravděpodobností, se tyto enzymy uvolnily:
 1. leukocytů
 2. kosterního svalstva
 3. jater
 4. srdečního svalu
 5. ledvin
26. Koenzymem transaminisačních reakcí je:
 1. NAD
 2. NADP
 3. biotin
 4. pyridoxalfofát
 5. thiaminpyrofosfát
27. Michaelisova konstanta Km:
 1. je charakteristikou pro systém enzym - substrát a je nezávislá na koncentraci enzymu
 2. má pro všechny substráty jednoho enzymu stejnou numerickou hodnotu
 3. může se měnit z důvodů allosterické modulace
28. Allosterické enzymy:
 1. se skládají z více podjednotek
 2. obsahují centrum pro vazbu allosterického efektoru
 3. mohou se vyskytovat ve 2 různých konformacích

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)