Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Zápočtový test z fysiologie

Ledviny

1. Látka, měřící hodnotu glomerulární filtrace
 1. musí mít stejnou koncentraci v primární moči jako v plasmě;
 2. musí být během jediné pasáže ledvinami úplně vyloučena do moči;
 3. nesmí difundovat tubulární stěnou;
 4. nesmí být v tubulu secernována;
 5. nesmí být v tubulu reabsorbována.
A, C, D, E

Látka nemusí být 100 % extrahována.

2. Clearance inulinu slouží k
 1. měření průtoku plasmy ledvinami;
 2. měření množství vytvořené moči;
 3. měření Tm inulinu.
 4. měření velikosti glomerulární filtrace
D

Clearance inulinu slouží k měření glomerulární filtrace.

4. Vylučování které látky stoupá lineárně s její plasmatickou koncentrací?
 1. PAH;
 2. inulinu;
 3. glukosy;
 4. alaninu;
 5. močoviny.
B

Inulinu, neboť se vylučuje pouze glomerulární filtrací; u A,C a D to platí až po dosažení Tm.

5. Pro průtok krve ledvinami platí, že
 1. jeho velikost je dána rozsahem konstriktorické inervace;
 2. je výrazně autoregulován;
 3. je větší v kůře ledvin než ve dřeni.
B, C

Průtok krve ledvinami je jednak výrazně autoregulován, jednak je větší v kůře než v dřeni.

6. Spotřeba kyslíku v ledvinách koreluje nejlépe s
 1. velikostí sekrece v tubulech secernovaných látek;
 2. průtokem krve ledvinami;
 3. velikostí diuresy;
 4. koncentrací glukosy v krvi;
 5. reabsorpcí sodíku.
E

Tato korelace je nejlepší a souvisí s tím, že reabsorpce sodíku je přímo energetizovaný transportní děj, závislý na dodávce kyslíku.

7. Jaký je mechanismus vylučování dvou látek, jejichž clearance je buď 0 ml/min, nebo 50 ml/min?
 1. pouze glomerulární filtrace;
 2. glomerulární filtrace + tubulární reabsorpce;
 3. glomerulární filtrace + tubulární sekrece;
 4. pouze tubulární sekrece;
 5. pouze difuse.
B

V obou případech B, neboť glomerulární filtrace činí cca 120 ml/min, teoreticky je v druhém případě (50ml/min) možné i D, ale není znám takový případ; E je logický nesmysl.

8. K výpočtu filtrační frakce potřebujeme znát
 1. střední tlak v glomerulárních kapilárách;
 2. střední tlak v Bowmanově pouzdře;
 3. A i B;
 4. onkotický tlak krve resp. plasmy;
 5. clearance inulinu;
 6. clearance PAH;
E, F

Filtrační frakce je rovna clearance inulinu/clearance PAH.

9. Kolik procent glomerulárního filtrátu se reabsorbovalo v tubulech, je-li koncentrace inulinu v moči 200krát vyšší než v krevní plasmě?
 1. 0.05 %;
 2. 50 %;
 3. 80 %;
 4. 98 %
 5. 99.5 %.
E

Při U/P inulinu = 200 se vyloučí 0.5 % glomerulárního filtrátu, takže se reabsorbovalo 99.5 % (x/100=1/200, x=0.5).

10. Kde je v nefronu a sběrném kanálku nejvyšší koncentrace inulinu?
 1. v Bowmanově pouzdře;
 2. na konci proximálního konvolutu;
 3. na ohybu dlouhých Henleho kliček;
 4. na přechodu distálního tubulu ve spojovací resp. sběrný kanál;
 5. na konci sběrného kanálku.
E

Moč je nejvíce koncentrována na vrcholu papily, kde ústí sběrné kanálky do pánvičky.

11. Jaká je asi koncentrace sodíku v tekutině na konci proximálního tubulu u zdravého člověka?
 1. 5 mmol/l;
 2. 25 mmol/l;
 3. 70 mmol/l;
 4. 140 mmol/l;
 5. 300 mmol/l.
D

Ačkoli ji u člověka nikdo nezměřil, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že bude stejná jako u ostatních savců.

12. Při plasmatické hladině glukosy 13.9 mmol/l nedojde proti očekávání ke glykosurii; co je toho příčinou?
 1. je současně přítomen diabetes insipidus;
 2. je přítomna silná antidiuresa;
 3. průtok krve ledvinami je výrazně zvýšen;
 4. Tm glukosy je značně sníženo;
 5. glomerulární filtrace je významně snížena.
E

Při nízké GF klesá i nálož glukosy pro resorpční mechanismus, takže se nedocílí Tm.

14. Transport kterých z uvedených solutů je charakterisován Tm?
 1. glukosy;
 2. močoviny;
 3. p-aminohippurové kyseliny;
 4. ammoniaku;
 5. protonu.
A, C

Ostatní nemají Tm.

15. Transport kterého z uvedených solutů se odehrává výlučně (nebo téměř výlučně) v proximálním tubulu?
 1. glukosy;
 2. aminokyselin;
 3. p-aminohippurové kyseliny;
 4. bikarbonátu;
 5. draslíku.
A, B, C, D

16. Antidiuretický hormon ovlivňuje permeabilitu pro vodu
 1. Bowmanova pouzdra;
 2. proximálního tubulu;
 3. descendentního raménka Henleho kličky;
 4. distálního tubulu;
 5. sběrného kanálku.
D, E

17. Který z uvedených roztoků v isotonické formě vyvolá po infusi 2. litrů největší vodní diuresu?
 1. chlorid sodný;
 2. močovina;
 3. glukosa;
 4. síran sodný;
 5. manitol;
 6. žádný z uvedených nevyvolá vodní diuresu.
C

Glukosa se zmetabolisuje a zbyde čistá voda.

18. Koncentrující ledvina zdravého člověka je
 1. pod vlivem ADH;
 2. schopna zvýšit koncentraci moči na úroveň krevní plasmy;
 3. schopna zvýšit koncentraci moči na čtyřnásobek plasmatické;
 4. vykazuje gradient osmolality od hranice kůra-dřeň k vrcholu papily;
 5. ve všech oddílech nefronu má stejnou osmolalitu jako v defini tivní moči.
A, C, D

19. Antidiuretický hormon
 1. vyvolává žízeň;
 2. je vydáván do oběhu vlastním releasing hormonem;
 3. je tvořen v neurohypofyse;
 4. snižuje glomerulární filtraci;
 5. zvyšuje permeabilitu pro vodu v distálním tubulu.
E

Je pouze částečně správná odpověď: zvyšuje permeabilitu i ve sběrném kanálku.

20. V které části nefronu je při antidiurese nejnižší osmolalita?
 1. v Bowmanově pouzdře;
 2. na konci proximálního konvolutu;
 3. na ohybu Henleho kličky;
 4. na začátku distálního konvolutu;
 5. na konci distálního konvolutu;
 6. na začátku sběrného kanálku.
D

V důsledku protiproudové multiplikace v Henleho kličce.

21. Zvýšené vylučování ammonných iontů
 1. nastává při chronické acidose;
 2. je typické pro alkalickou moč;
 3. je spojeno se zvýšeným vylučováním kyseliny močové;
 4. je výrazem zvýšené tvorby močoviny v játrech;
A

22. Transport protonu
 1. slouží především reabsorpci bikarbonátu v tubulech;
 2. má za následek, že na konci proximálního tubulu je pH 5;
 3. má po svém útlumu v proximálním tubulu za následek vzestup reabsorpce sodíku;
 4. se děje v proximálním tubulu jako kotransport s draslíkem;
 5. je příčinou pH moči až 3.5.
A

Čísla pH v B a E jsou přehnaně nízká.

24. Renin-angiotensin-aldosteronový systém. Je pravda, že
 1. renin je mocně vasokonstrikčně účinná látka;
 2. renin přeměňuje angiotensin I na angiotensin II;
 3. pokles průtoku krve ledvinami snižuje také sekreci reninu;
 4. aldosteron zvyšuje sekreci kalia do moči;
 5. angiotensin II zvyšuje periferní odpor jako následek konstrikce kapilár.
D

E je neplatné proto, že nejde o kapiláry, ale arterioly resp. menší arterie.

1. Pojmem homeostasa označujeme
 1. proces srážení krve;
 2. proces zástavy krvácení;
 3. udržování stálého osmotického tlaku;
 4. udržování stálosti vnitřního prostředí;
 5. udržování stálého pH.
D

2. Množství vody v těle žen je menší než mužů, protože
 1. ženy mají větší množství tuku v těle;
 2. ženy mají větší relativní povrch těla;
 3. sexuální hormony rozhodují o množství vody;
 4. ženy mají relativně menší počet buněk.
A, C

A, primárně C

4. Transcelulární tekutinou rozumíme
 1. tekutinu, procházející buněčnou membránou a tudíž nezměřitel nou;
 2. tekutinu, procházející stěnami kapilár a tudíž nezměřitelnou;
 3. tekutinu, obsaženou v gastrointestinálním traktu;
 4. tekutinu, vyplňující některé tělní dutiny.
D

5. Největší percentuální obsah vody mají
 1. plíce;
 2. krev;
 3. tuková tkáň;
 4. ledviny;
 5. střevo.
B

6. Nejhojnějším intracelulárním aniontem je
 1. sulfát;
 2. proteiny;
 3. fosfát;
 4. organické kyseliny.
C

7. Celkový obrat vody v těle za 24 hod. činí
 1. 1.8 l;
 2. 2.8 l,
 3. 3.8 l,
 4. 4.5 l;
 5. 7.8 l.
B

8. Z hlavních živin jsou největším zdrojem oxidační vody
 1. proteiny;
 2. lipidy;
 3. uhlovodany.
B

9. Perspiratio insensibilis je
 1. pojem pro ztátu tekutinu kůží;
 2. latinský název pro pocení;
 3. pojem pro nepozorovatelné ztráty vody povrchem těla;
 4. souhrnné označení pro ztráty vody plicemi a stolicí.
C

11. Obrat toku tekutiny přes kapilární stěnu v klidu závisí na
 1. kardiovaskulární dynamice;
 2. periodickém otevírání prekapilárního sfinkteru;
 3. permeabilitních vlastnostech kapilární stěny;
 4. lymfatickém systému.
A,B,C,D

12. Fenestrované kapiláry jsou typické pro
 1. plíce;
 2. jejunoileum;
 3. ledviny;
 4. mozek.
B,C

15. Distribuční prostor inulinu je mírou
 1. intrathorakálního objemu krve;
 2. tubulární sekreční schopnosti;
 3. obsahu vody v těle;
 4. objemu extracelulární tekutiny;
 5. průtoku krve ledvinami.
D

16. Kromě inulinu je k měření objemu extracelulární tekutiny vhodné
 1. koloidální barvivo, např. Evansova modř;
 2. D2O ev.D3O;
 3. kyselina p-aminohippurová
 4. endogení kreatinin
 5. močovina.
D

21. Hlavním faktorem, rozhodujícím o vzniku žízně, je
 1. pocit sucha v ústech;
 2. hypertonicita extracelulární tekutiny;
 3. snížení objemu extracelulární tekutiny;
 4. snížení objemu intracelulární tekutiny;
 5. zvýšená sekrece antidiuretického hormonu.
B,C

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)