Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Buňka

Pro přítomnost ribozomů na vnějším povrchu jaderného obalu ho můžeme považovat za součást:
D - GER

Největší koncentrace kyselé fosfatázy je v této organele:
B - lysozomy

Membrána se jeví v el. mikroskopu jako:
C - trilaminární struktura

Co z následujícího je složeno z aktinu
E - mikrofilamenta

Polovina membrány připravená mrazovým lámáním obsahuje intermembránové partikule:
C - P-face

V hepatocytech, krystalický nukleoid peroxyzomů obsahuje:
B - urát oxydázu

Průměr intermediálních filament je asi:
D - 10-12 nm

Syntéza všech proteinů je inicializována:
A - volné rybozomy

U stále se dělících buněk chybí:
B - G0 fáze

Sekundární lysozomy:
D - vše

Lokalizace enzymů Krebsova cyklu:
A - mitochondriálná matrix

Místo "odlučování" Ca2+ iontů:
B - granula v mitochondriální matrix

Místo lokalizace elektrony transportujícího systému:
C - vnitřní mitochondriální membrána

Tvoří kristy nebo tubuly v matrix:
C - vnitřní mitochondriální membrána

Lokalizace mitochondriální DNA:
A - mitochondriální matrix

Lokalizace globulí s aktivitou ATPázy:
C - vnitřní mitochondriální membrána

Pomáhá upevnění ribozomů na GER:
A - riboforin

Je výraznější ve stárnoucích nervových buňkách:
B - lipofuscin

Tvoří povlak "pitr" a měchýřků:
G - clathrin

Neaktivní oblast v dědičném materiálu:
H - heterochromatin

Inhibuje polymerizaci mikrotubulu:
C - kolchicin

Aktivita ATPázy v axonémě:
J - dynein

Spojuje sousední dvojice mikrotubulů v axonémě:
F - nexin

Polypeptid spojený s vnitřním povrchem jaderného obalu:
I - laminin B

Protein intermediálních filament:
K - vimentin

Pigment v epidermis a retině:
D - melanin

Více výrazný v interfázovém jádře rychle se dělících buněk:
E - euchromatin

Syntéza proteinů pro sekreci (export):
D - GER

Syntéza aktinu a tubulinu:
B - volné polysomy

Místo detoxikace škodlivin:
E - hladké ER

Místo intenzivní syntézy ATPázy:
C - mitochondrie

Syntéza steroidních hormonů:
E - hladké ER

Místo primárního zpracování sekretu:
E - GER

Místo glykosilace sekrečních produktů:
D, F - GER, GK

Místo sulfatace sulfonovaných GAG:
F - GK

Syntéza na polysomech:
D - proteinů

Mohou být hydrolyzovány lysozomálnímy enzymy:
E - vše

Syntéza na jadérku:
C - nukleové kyseliny

Trčí z buněčného povrchu v řetězcích, chemická identifikace buňky:
A - uhlovodíky (karbohydráty)

Přidávány k proteinům v GK:
A - uhlovodíky (karbohydráty)

Stavba jaderné organizace:
C - nukleové kyseliny

Nejpočetnější molekuly v membránách:
B - lipidy

Mikrotubuly vs. mikrofilamenta

Polymery proteinových podjednotek:
C - obojí

Z tubulinových heterodimerů:
A - miktrotubuly (spíš protofilamenta)

Mohou se prodlužovat a zkracovat (záleží na stavu cytoplazmy):
C - obojí

Tvoří "purse-string" zúžení v dělících se buňkách:
B - mikrofilamenta

Z desminu nebo vimentinu:
D - nic

Důležité součásti centriolů:
A - mikrotubuly

Tvoří protofilamenta:
A - mikrotubuly (spíš obráceně, protofilamenta tvoří mikrotubuly)

Důležité části axonémy:
A - mikrotubuly

Mají vnější průměr 24 nm:
A - mikrotubuly

Obvykle potřebují myozin ke kontrakci:
B - mikrofilamenta

Důležité součásti řasinek a bičíků:
A - mikrotubuly

Organely vs. cytoplazmatické inkluze

Častějí ohraničeny membránou:
A - organely

Často jako sklady pro metabolické prekurzory:
B - cytoplazmatické inkluze

Aktivněji se podílejí na funkci buňky
A - organely

Obyčejně jsou v cytoplazmě
C - obojí

Častěji obsahují enzymy
A - organely

Dočasné komponenty buňky:
B - cytoplazmatické inkluze

Funkce Golgiho komplexu:
E - vše (A - obalování sekrečního materiálu, B - syntéza polysacharidů, C - koncentrace sekrečních produktů, D - sulfonace polysacharidů)

Funkce biologické membrány
E - vše (A - kompartmentalizace cytoplazmy, B - homeostáza, C - vedení mimobuněčných signálů, D - selektivní příjem živin pro buňky)

Komponenty intermediálních filament:
B - 1+3 (1. desmin, 3. vimentin)

Centrioly mají tyto funkce: (asi spíš mikrotubuly)
E - vše (1. mitóza, 2. organizace GK, 3. pohyb buněk, 4. pohyb cytoplazmatických vezikul)

Struktury, které zmizí a zase se objeví v průběhu buněčného cyklu:
E - vše (1. dělící vřeténko, 2. jadérko, 3. jaderný obal, 4. ?)

Fagosom:
C - 2+4 (2. může splynout s lysozomem, 4. obsahuje fagocytovaný materiál)

Z toho, že v erytrocytech nejsou ribozomy vyplývá:
C - 2+4 (2. nemohou vyrábět enzymy, 4. jsou neschopné proteosyntézy, přestože mají mRNA)

Látky, které prostupují jadernými póry jsou:
E - vše (1. histony, 2. mRNA, 3. ribozomální podjednotky, 4. ribozomální proteiny)

Mikrotrabekulární síť:
E - vše (1. část cytoplazmy, 2. obsahuje mikrofilamenta a mikrotubuly, 3. účastní se koordinovaných pohybů organel a složitých metabolických dějů, 4. obsahuje intermediální filamenta

Nukleozomy:
E - vše (1. jsou chromatinové podjednotky, 2. obsahují 8 histonů, 3. obsahují přesné množství DNA, 4. mohou se stočit a vytvořit solenoid)

rRNA je syntetizována
D - jadérkem


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)