Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Trávicí systém

Vzorec chrupu dospělých je:
B - 2I, 1C, 2P, 3M

Interakce mezi dvěma tkáněmi zodpovědná za vývoj zubu:
B - ektomezenchym a epitel (ektoderm?)

Ektomezenchym v oblasti vyvýjejících se zubů je derivátem:
D - neurální lišty

 1. nitkovité papily
 2. listovité papily
 3. houbovité papily
 4. hrazené papily

Jsou částečně keratinizovány:
A

Mají chuťové pohárky na horním povrchu papily:
C

Největší papily:
D

Nemají chuťové pohárky:
A

Vývody žlázek se vyprazdňují okolo báze:
B, D

 1. krycí (parietální) buňky
 2. hlavní buňky
 3. enteroendokrinní buňky
 4. Panethovy buňky
 5. enterocyty

Shromažďují chylomikrony:
E

Secernují pepsinogen:
B

Secernují gastrin:
C

Secernují intrinsic faktor:
A

Secernují sekretin:
C

Secernují HCl:
A

Převažují při bázi žlázek fundu:
B

Secernují somatostatin:
C

Secernují lysozym:
D

Secernují hlen:
E

Secernují cholecystokinin:
C

Mají nitrobuněčné kanálky:
A

Bazofilní buňky žlázek fundu:
B

 1. ameloblasty
 2. odontoblasty
 3. obojí
 4. nic z toho

Derivát ektodermu:
A

Derivát ektomezenchymu:
B

Tvoří dentin:
B

Mají Tomesovy výběžky:
A

Tvoří sklovinu:
A

Tvoří cement:
D

Zanikají brzo po erupci zubů:
A

Mají Tomesova vlákna:
B

 1. horní jícen
 2. dolní jícen
 3. oba dva
 4. nic

Nekeratinizující vícevrstevný dlaždicový epitel:
C

Kosterní sval v muscularis externa:
A

Kosterní sval v muscularis mucosae:
D

Tlustší muscularis mucosae:
B

Mukózní žlázky v submukóze:
C

Mukózní žlázky v lamina propria:
B

 1. tenké střevo
 2. tlusté střevo
 3. obojí
 4. nic z toho

Obsahuje více pohárkových buněk na jednotku plochy:
B

Má na stěně stálé plicae circulares:
A

Je aktivnější v absorpci vody:
B

Je aktivnější v absorpci živin:
A

Má appendices epiploicae:
B

Má klky:
A

Má Liberkühnovy krypty:
C

Obsaguje enteroendokrinní buňky:
C

Má taeniae colli:
B

Je vystláno jednoduchým cylindrickým epitelem:
C

Periodontální ligamenta:
D - 4. připojují se k alveolární kosti

Buňky a struktury z ektomezenchymu jsou:
A - 1+2+3 (1. odontoblasty, 2. alveolární kost, 3. pulpa zubu)

Mukózní žlázky fundu žaludku:
A - 1+2+3 (1. jsou podobné těm v těle žaludku, 2. mají více krycích buněk v horní polovině, 3. secernují více pepsinogenu, než pylorické žlázky)

Stěna žaludku:
E - 1+2+3+4 (1. je složena z dočasných řas - rugae gastricae - je-li žaludek prázdný, 2. je pokryta na vnitřním povrchu jednovrstevným cylindrickým epitelem, 3. má 3 vrstvy hladkých svalů v tunica muscularis externa, 4. je pokryta na vnějším povrchu jednovrstevným dlaždicovým epitelem - mezotelem)

Struktury, zvyšující absorpční plochu tenkého střeva:
A - 1+2+3 (1. klky, 2. plicae circulares, 3. mikroklky enterocytů)

Velká mitotická aktivita se projevuje normálně v:
A - 1+2+3 (1. krčku žaludečních žlázek, 2. germinálních centrech Peyerských plaků, 3. Liberkühnových kryptách)

Brunerovy žlázky:
A - 1+2+3 (1. charakteristický prvek stěny duodena, jsou v submukóze, vyprazdňují se do Lieberkühnových krypt)

Enterocyty tenkého střeva:
A - 1+2+3 (1. na apexu výrazné mikroklky, 2. absorbují lipidy pasivní difúzí, 3. využívají absorbované lipidy k syntéze triacylglycerolů)

Appendix:
A - 1+2+3 (1. slepá evaginace caeca, 2. má ve stěně výrazné lymfatické uzlíky, 3. má mělké střevní žlázky)

Žlázy

Struktura v centru klasického jaterního lalůčku je:
C - vena centralis

 1. glandula parotis
 2. glandula submandibularis
 3. glandula sublingualis
 4. a+b+c
 5. b+c
 6. a+b

Obsahuje intralobulární vývody:
D

Obsahuje serózní lunuly:
E

Zcela serózní:
A

Většinou mucinózní:
C

Obsahuje serózní i mucinózní složku:
E

Tvoří většinu objemu slin:
B

Největší:
A

Exokrinní žlázy:
D

 1. jaterní sinusoidy
 2. Disseho prostory
 3. žlučové kanálky
 4. a+b+c
 5. a+b
 6. b+c

Ohraničeny hepatocyty:
F

Ohraničeny endotelovými buňkami:
E

Ohraničeny Kupferovými buňkami:
A

Obsahují červené krevní buňky:
A

Obsahují plasmu:
E

Vyprazdňují se do Herringova kanálku:
C

Lumen utěsněno spojovacími komplexy:
C

 1. serózní buňky
 2. mucinózní buňky
 3. oba typy buněk
 4. ani jedny

Jsou relativně malé a tmavě se barví:
A

Jsou relativně velké a světlé:
B

Obyčejně tvoří aciny:
A

Obyčejně tvoří tubuly:
B

Převažuje viskózní sekret, bohatý na polysacharidy:
B

Převažuje řídký sekret, bohatý na proteiny:
A

Převážně bazofilní:
A

Převážně acidofilní:
B

Secernují lysozym:
A

Secernují IgA:
D

Secernují amylázů:
A

Secernují mucinogen:
B

Jsou ve všech žlázách:
A

 1. glandula parotis
 2. pancreas
 3. obojí
 4. nic z toho

Převážně serózní buňky:
C

Převážně mucinózní buňky:
D

Obsahuje centroacinózní buňky:
B

Obsahuje Langerhansovy ostrůvky:
B

Obsahuje žíhané interlobulární vývody:
A

 1. vena portae
 2. arteria propria hepatis
 3. obojí
 4. nic z toho

Krev bohatší na živiny:
A

Krev bohatší na kyslík:
B

Krev bohatší na bilirubin:
A

Drénuje do jaterních sinusoid:
C

Dostává krev z veny centralis:
D

Tvoří většinu krevního objemu:
A

 1. sekretin
 2. cholecystokinin
 3. oba
 4. žádný

Stimuluje kontrakci svaloviny žlučníku:
B

Stimuluje uvolnění zymogenů pankreatických acinózních buněk:
B

Stimuluje produkci vodovitého, málo proteinů a hodně bikarbonátů obsahujícího sekretu buněk pankreatických vývodů:
A

Produkován enteroendokrinními buňkami střeva:
C

Produkován pankreatickými acinózními buňkami:
D

Stimulace sekrece slinných žláz:
D

Sliny obsahují:
E - 1+2+3+4 (1. amylázu, 2. sekreční IgA, 3. lysozym, 4. lactoferin)

Serózní lunuly:
C - 2+4 (2. navazují přímo na vsunuté vývody, 4. tvoří lysozym)

Buňky vystýlající žíhané vývody:
B - 1+3 (1. početné invaginace plasmatické membrány, 3. početné mitochondrie)

Myoepitelové buňky:
B - 1+3 (1. nachází se obyčejně uvnitř bazální laminy acinu, 3. v cytoplazmě mají aktin a myosin)

Pankreatické zymogeny jsou:
B - 1+3 (1. syntetizovány na volných polyribozomech, 3. enzymaticky inaktivní, než dosáhnou lumina duodena)

Ve vazivu portální triády můžeme najít (portobiliární prostor):
E - 1+2+3+4 (1. větvení a. hepatis, 2. žlučové vývody, 3. větvení v. portae, 4. lymfatické cévy)

Kupferový buňky:
E - 1+2+3+4 (1. fagocytují, 2. obsahují lysozomy, 3. patří do monocytomakrofágového systému, 4. při barvení H&E se podobají endotelovým buňkám)

Endokrinní produkty jater jsou:
C - 2+4 (2. fibrinogen, 4. albumin)

Žlučník:
A - 1+2+3 (1. koncentruje žluč, 2. secernuje hlen, 3. nemá submukózu)

 1. ameloblasty
 2. krycí (parietální) buňky
 3. centroacinózní buňky
 4. odontoblasty
 5. enteroendokrinní buňky
 6. hlavní buňky
 7. pohárkové buňky
 8. hepatocyty
 9. Panethovy buňky
 10. Kupferovy buňky
 11. acinózní buňky pankreatu
 12. M-buňky

Epitelové buňky nad Peyerskými plaky:
M

Secernují intrinsic faktor:
B

Vystýlají vývody pankreatu:
C

Produkují nehormonové endokrinní sekrety:
E

Vystýlají žlučové kanálky:
H

Unicelulární mucinózní žlázky:
G

Tvoří sklovinu:
A

Fagocytují:
K

Produkují dentin:
D

Produkují hlen:
G

Secernují zymogeny:
F, L

Secernují lysozym:
J

 1. ektoderm
 2. neurální lišta
 3. mesoderm (mesenchym)
 4. entoderm

Zdroj hepatocytů:
D

Zdroj Kupferových buněk:
C

Zdroj pohárkových buněk:
D

Zdroj plexus myentericus:
B

Zdroj ameloblastů:
A

Zdroj jaterní endotelových buněk:
C

Zdroj pankratických acinózních buněk:
D

Zdroj epitelu, kryjícího rty:
A

Zdroj epitelu oesophagu:
D

Zdroj enterocytů:
D

Přidávají hlen do lumina trávícího traktu:
E - 1+2+3+4 (1. Brunerovy žlázky, 2. pohárkové buňky, 3. glandula sublingualis, 4. žlučník)

Přidávají enzymy do trávicího traktu:
A - 1+2+3 (1. glandula parotis, 2. žaludek, 3. pankreas)

Buňky s mikroklky:
B - 1+3 (1. enterocyty, 3. hepatocyty)

Orgány, kryté serózou i adventitií:
A - 1+2+3 (1. žlučník, 2. rectum, 3. duodenum)

Orgány s endokrinní i exokrinní funkcí:
A - 1+2+3 (1. pankreas, 2. žaludek, 3. játra)

Parasympatikus stimuluje:
B - 1+3 (1. vodovitou sekreci slinných žláz, 3. zvyšuje sekreci pankreatu)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)