Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Testy z histologie

Mužský pohlavní systém

Tkáň obklopující každý tubulus seminiferus:
C - tunica albuginea (propria?)

Spermatogonie jsou deriváty:
A - entoderm žloutkového váčku

Spermiogenes:
B - zahrnuje cytodiferenciaci spermatid

Diploidní počet chromozomů (2n) mají:
A, B, F, G - spermatogonie, primární spermatocyty, Sertoliho buňky, intersticiální buňky

Haploidní počet chromozomů (n) mají:
C, D, E - sekundární spermatocyty, spermatidy, spermie (spermatozoa)

Většinou viditelné v profázi 1. meiotického dělení:
B - primární spermatocyty

Jediné spermatogenetické buňky přítomné před pubertou:
A - spermatogonie

Největší spermatogenetický buněčný typ:
B - primární spermatocyt

Produkt spermiogeneze:
E - spermatozoa

Produkt spermatocytogeneze:
D - spermatidy

Výsledek 1. meiotického dělení:
C - sekundární spermatocyt

Výsledek 2. meiotického dělení:
D - spermatidy

Není součástí semenotvorného epitelu:
G - intersticiální buňky

Derivát mesodermu genitální brázdy:
F, G - Sertoliho buňky, intersticiální buňky

Zřídka nacházené na histologických preparátech:
C - sekundární spermatocyty

Tvoří bariéru krev-testis:
F - Sertoliho buňky

Jeden stočený kanálek:
D - ductus epididymidis

Kolem deseti až dvaceti je:
C - ductuli efferentes

Nachází se v mediastinu testis:
B - rete testis

Intratestikulární pohlavní kanálky:
A, B - tubuli recti, rete testis

Objevuje se v ampule před jejím zakončením:
F - ductus ejaculatorius

Nejsilnější svalová stěna (tři vrstvy):
E - ductus defferens

Nejkratší část močopohlavního systému:
H - pars membranacea uretrhae

Druhá nejkratší část močopohlavního systému:
F - ductus ejaculatorius

Tvořen spojkou ductus defferens a vývodu vesiculae seminales:
F - ductus ejaculatorius

Vystláno víceřadým cylindrickým epitelem:
D, E, F, H, I - ductus ejaculatorius, ductus epididymidis, ductus defferens, membranózní uretra, penilní uretra k fossa navicularis (asi jinak - D, E, F spíš dvouřadý cylindrický, někde jednovrstevny kubický až cylindrický; H, I - vícevrstevný cylindrický)

Vystýlající buňky mají stereocilie:
D, E - ductus defferens, ductus epididymidis

Část tohoto kanálku bývá vystlána výhradně Sertoliho buňkami:
A - tubuli recti

Vystláno přechodným epitelem:
I - prostatická (penilní?) uretra

Vystláno střídavě jednoduchým kubickým epitelem s mikroklky a jednoduchým cylindrickým epitelem s řasinkami:
C - ductuli efferentes

Časté místo onemocnění u starších mužů:
C - prostata

Sekret, který vstupuje do rozmnožovacího traktu urethrou:
C, D, E - prostata, glandulae bulbourethrales, glandulae Littréi

Obsahuje corpora amylacea:
C - prostata

Kombinovaná exokrinní i endokrinní funkce:
A - testis

Produkuje testosteron:
A - testis

Produkuje spermatozoa:
A - testis

Produkt je bohatý na fruktózu:
B - vesicula seminalis

Produkt je bohatý na alkalickou fosfatázu a citrát:
C - prostata

Tvoří 70 % lidského ejakulátu:
B - vesicula seminalis

Produkuje hlen:
D, E - glandulae bulbourethrales, glandulae Littréi

Sekret jde přímo do ductus ejaculatorius:
B - vesicula seminalis

Produkuje inhibin:
A - testis

Obsahuje spermatidy:
A - luminální oddíl

Obsahuje spermatogonie:
B - bazální oddíl

Obsahuje Sertoliho buňky:
C - oba

Nepřístupný imunitnímu systému:
A - luminální oddíl

Funkce Sertoliho buněk:
E - 1+2+3+4 (1. podpora spermatogenetických buněk, 2. fagocytóza reziduálního tělíska (balančního?), 3. ochrana spermatozoí před autoimunitní reakcí, 4. tvorba a sekrece androgen vážícího proteinu - AEP

Leydigovy buňky:
A - 1+2+3 (1. tvoří testosteron, 2. mají acidofilní cytoplazmu, 3. obsahují hodně hladkého ER)

Faktory zpomalující spermiogenezu:
B - 1+3 (1. kryptorchizmus, 3. teplota nad 35° C)

Změny ve složení seminální tekutiny, které se stanou v ductus epididymidis zahrnují:
C - 2+4 (2. redukce počtu reziduálních (balančních?) tělísek, 4. přidání glycerolfosfocholinu)

Topořivá tkáň:
A - 1+2+3 (1. nacházíme v corpus cavernosum penis, 2. obsahuje mnoho cévních sinusů vystlaných endotelovými buňkami, 3. nacházíme v corpus spongiosum uretrhrae)


© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)