Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Incidence je:
2. Prevalence je:
3. Hodnoty prevalence a incidence se budou nejvíce lišit u:
4. Klinickou závažnost onemocnění vystihuje nejlépe:
5. Nejvyšší smrtnost v ČR má:
6. Nejvyšší úmrnost v ČR má:
7. Úmrnost lze vyjádřit jako:
8. Specifická nemocnost je:
9. Prevalence vystihuje:
10. Ukazatel prevalence se využívá v hodnocení výskytu:
11. Snížení hodnoty prevalence chronické nemoci porovnávané v různých časových obdobích může být způsobeno:
12. Zvýšení hodnoty prevalence chronické nemoci porovnávané v různých časových obdobích může být způsobeno:
13. V oblasti A, kde žilo celkem 10 000 osob v určitém roce, došlo k výskytu 1000 onemocnění. V oblasti B, kde žilo 5000 osob, došlo k výskytu 250 onemocnění. Které následující prohlášení je pravdivé:
14. Kumulativní incidence je:
15. Pravděpodobnost vzniku onemocnění v určitém časovém období ve studované populaci vystihuje:
16. Riziko vzniku určitého onemocnění v různých věkových skupinách vyjadřuje:
17. Standardizovanou úmrtnost lze stanovit jako:
18. Standardizace umožňuje:
19. Metoda přímé standardizace slouží k porovnání ukazetelů, např. úmrtnosti dvou či více populací. Standardem je (jsou):
20. Modus je:
21. Medián je:

22. Při naměření sedmi hodnot systolického tlaku (110, 112, 130, 130, 140, 220) platí:
23. Na extrémní naměřené hodnoty je citlivá míra střední hodnoty:
24. Významnost rozdílu dvou aritmetických průměrů (např. průměrné inkubační doby dvou infekčních nemocí) se stanoví pomocí:
25. Pětiprocentní percentil:
26. Směrodatná odchylka:
27. Metoda klouzavých průměrů se používá při:
28. Reprezentativita vybraného vzorku populace je dána:
29. Reprezentativitu výběru obecně nejlépe zajistí:
30. Systematický náhodný výběr znamená:
31. Stratifikovaný výběr se provádí:
32. Párový vyběr znamená:
33. Výhodou dvoustupňového, resp. vícestupňového výběru je:

34. Rozsah souboru pro epidemiologické studie závisí v první řadě na:
35. Relativní riziko vyjadřuje:
36. Je-li vypočteno relativní riziko 15, výsledek znamená:

37. středně silnou asociaci


38. Atributivni riziko vyjadřuje:

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)