Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Lokální zvýšení plicní poddajnosti má primárně za následek lokální
2. Hypoxie při anémii je kompenzována
3. Breuerův a Heringův inflační reflex u lidí
4. Padesát metrů pod hladinou vody je tlak přibližně
5. Výdej CO2 u pacienta s globální respirační insuficiencí je v rovnováze s6. Nejvýše položené trvale obydlené lidské osady jsou v nadmořské výšce přibližně
7. Povrchové napětí v plicních alveolech
8. Oxygenoterapie působí při poruchách difúze9. Při plicním emfyzému je příčinou alveolární hypoventilace nejspíše:
10. Tlak v jícnu odpovídá tlaku
11. Lokální zvýšení odporu dýchacích cest má primárně za následek lokální
12. Hyperbarická oxygenoterapie
13. Při hypokapnii

14. Dýchací cesty a plíce se zbavují nežádoucích částic

15. Nekomplikovaná obstrukční ventilační porucha má16. Dechová práce
17. Ventilační odpověď na hypoxii
18. Respirační insuficience je stav, kdy
19. Hypoventilace je charakterizována
20. Při horečce je transport O2 krví
21. Mezi příčiny hypoxémie řadíme

22. U fibrózy plic je
23. Plicní bloudivé nervy při pneumonii
24. Inspirační kapacita25. Charakteristikou globální respirační insuficience je
26. Rozdíl v množství kyslíku mezi arteriální a venózní krví
27. Terapie kyslíkem může být nebezpečná u pacienta s respirační insuficiencí způsobenou
28. Fyzikálně rozpuštěný kyslík v krvi29. Člověku, který má v plazmě 5 mmol/l močoviny, PaO2 120 torr, PaCO2 20 torr a glykémii 5 mmol/l bychom pravděpodobně nejvíce prospěli

30. Na rychlosti klidného výdechu se podílí
31. Příčinou venózní příměsi jsou32. Hyposomnie se může vyskytovat
33. Patologický kašel
34. Alveolární tlak změříme klinicky
35. Hypoxémii a normokapnii nacházíme
36. Akutní nebezpečí plicního edému hrozí37. Zvětšení poměru HCO3-/H2CO3 v krvi svědčí pro
38. Hyperoxémie
39. Chronické cor pulmonale
40. Při zpětném dýchání z 10 litrového igelitového sáčku po dobu 5 min.
41. Dynamická plicní poddajnost je snížena při
42. Hypokapnie může být způsobena
43. Při kašli používáme antitusika
44. Alveolární makrofágy
45. Mezi možné příčiny plicní hypertenze řadíme46. Nekomplikovaná restrikční ventilační porucha má47. Zvýšené PaCO2 najdeme

48. Na dýchací centra působí přímo budivě
49. Hyperkapnie je známkou
50. Déletrvající respirační alkalóza je způsobena primárně
51. Dyspnoe je
52. Poměr ventilace-perfúze v místě plicní embolizace lokálně53. Bronchodilatační test
54. Akutní bronchokonstrikce
55. Kyslíková mikroelektroda
56. FEV1 je obvykle
57. Člověku, který má PaO2 75 torr, PaCO2 38 torr, glykémii 12 mmol/l a pH 7.1 bychom pravděpodobně prospěli podáním

58. Spirografem nezměříme

59. Difúzní kapacita plic se stanovuje pomocí následujících plynů
60. Odpor dýchacích cest je zvýšen u61. Na léčebném snížení vysokého odporu dýchacích cest při astmatickém záchvatu se podílí

62. K měření rychlosti vzduchového proudu slouží
63. Poddajnost plic klesá
64. U akutní respirační insuficience je v popředí léčby
65. FEV1
66. Na vzniku plicních atelektáz se může podílet
67. Hypoxie při ischemii se liší od hypoxie při venostáze
68. Latentní respirační insuficience je stav s
69. Ke zmenšení difúzní plochy v plících dochází
70. Hodnota poměru ventilace-perfúze je u sedícího člověka
71. Zhoršená difúze se projeví72. Zvětšená venózní příměs jako projev nízkých poměrů ventilace-perfúze
73. Při záchvatu bronchiálního astmatu pacientovi ulevíme
74. Mezi příčiny hyperkapnie řadíme75. Zvětšení RV je známkou
76. Příčinou akutního cor pulmonale může být nejspíše
77. Zátěžovým testem se prokazuje respirační insuficience
78. Záchvat bronchiálního astmatu zvyšuje
79. Pacient s chronickou globální respirační insuficiencí
80. Při otravě kyanidem je množství kyslíku ve smíšené venózní krvi81. Největší zásoba kyslíku v lidském těle je
82. Exspirační rezervní objem byl 500 ml, RV 1,2 litru. FRC byla
83. Akutní respirační insuficienci
84. Při polyglobulii je cyanóza
85. Umělá ventilace přerušovaným přetlakem
86. Ergometr použijeme při

87. K epidemiologické definici chronické bronchitis patří
88. Zvětšený alveolární mrtvý prostor
89. Pacient je připojen na umělou plicní ventilaci, ventilátor je nastaven na dechový objem 1 l a dechovou frekvenci 10/min. Jestliže anatomický mrtvý prostor pacienta je 200 ml a mrtvý prostor respirátoru 50 ml, pak alveolární ventilace pacienta
90. Hyperventilační syndrom

91. Hyperkapnie

92. Pneumotorax působí
93. Dusík ve vysokých koncentracích a tlaku (potápění) může způsobit94. Při anemické hypoxii
95. Mrtvý prostor
96. Dyspnoe
97. Poměr vydýchaného CO2 ku spotřebovanému O2 (RQ)
98. Hypoxémie může mít tyto příčiny:
99. Při 100 g/litr hemoglobinu plně saturovaného kyslíkem, v 1 litru krve je množství O2 přibližně
100. Tlak v žaludku odpovídá tlaku101. Cyanóza je známkou respirační insuficience
102. Sufokace
103. Při mírné anemii
104. U pacienta s chronickou globální respirační insuficiencí se po podání 30 % O2 v N2 může minutová ventilace
105. Řízená umělá plicní ventilace přerušovaným přetlakem (IPPV)106. SIDS (sudden infant death syndrome)
107. U zdravého člověka108. U zdravého člověka je výdej CO2 (ml/min) v rovnováze s109. Spotřeba kyslíku je dána především
110. K objektivním průkazům bolesti patří
111. Ke zvýšení ventilace, které kompenzuje dodávku O2 do tkání nedochází, jestliže je hypoxie způsobena
112. Zdrojem venózní příměsi mohou být

113. Tlak transparietální použijeme k výpočtu
114. Laryngitis může vést
115. Tlakový rozdíl mezi ústy a alveoly
116. Aby se vydechl stejný objem vzduchu ve stejném čase při zvýšeném odporu dýchacích cest117. Hodnotu FRC změříme

118. Bronchokonstrikční test
119. S přibývajícím věkem se fyziologicky
120. Nedostatek plicního surfaktantu
121. Kotinin
122. Chronická respirační insuficience
123. Barometrický tlak
124. Dlouhodobé vdechování 100 % O2 při normálním barometrickém tlaku může způsobit
125. Respirační acidózu charakterizuje
126. Při poklesu vitální kapacity pod náležitou hodnotu a nesnížené hodnotě FEV1%VC můžeme uvažovat o rozvoji
127. U emfyzému zjišťujeme
128. Jestliže alveolární mrtvý prostor vzniká v oblastech, kde je rovnoměrně snížená ventilace a perfúze129. Alveolární ventilace při stejné úrovni minutové ventilace
130. Manifestní respirační insuficience je stav s
131. Nejčastějšími příznaky toxicity normobarického O2 jsou
132. Zvýšená ventilace při lokálním poklesu poměru ventilace-perfúze
133. Primární příčinou parciální respirační insuficience při emfyzému je
134. Při kongesci plic je difúze135. U nemocného s respirační chorobou hovoříme o respirační insuficienci tehdy, když
136. Plicní zkraty se mohou projevit137. Kolaps plic při pneumotoraxu je způsoben
138. Při plicním edému je PEEP (positive end-expiratory pressure)
139. Inspirační stridor je typický
140. Polypnoe je
141. Pro stanovení práce bránice je rozhodující tlakový rozdíl mezi142. Poloha bránice bude při těžkém astmatickém záchvatu
143. Nedostatek surfaktantu se uplatňuje při patogenezi
144. Alveolární ventilace (V'A) se vypočítá podle vzorce

145. K příznakům horské nemoci patří

146. Zmenšení vitální kapacity je typické pro
147. Příčinou hypoxie při plicním edému je
148. Umělá ventilace
149. Mezi komplikace umělé plicní ventilace patří
150. Při hypoventilaci je pH krve

151. Pro hyperventilaci je charakteristická arteriální
152. K příčinám chronické plicní hypertenze patří
153. Řízená umělá plicní ventilace přerušovaným přetlakem (IPPV)
154. Trvání volní apnoe se prodlouží
155. V nadmořské výšce 6000 m je parciální tlak kyslíku v alveolárním vzduchu přibližně156. Epidemiologie
157. Vdechování 100 % kyslíku

158. Respirační acidóza se kompenzuje
159. Kyslík vázaný na hemoglobin
160. Označte kombinace, které mohou nastat
161. Hypoventilace je charakterizována vždy
162. ARDS
163. Zadržování CO2 v organismu
164. Minutová ventilace při zátěži je u osob s ventilační poruchou165. Měření PEF (peak expiratory flow) se užívá při
166. CHONBP
167. Ventilace mrtvého prostoru při stejné úrovni minutové ventilace
168. Cyanóza
169. Při otravě oxidem uhelnatým
170. alfa1-antitrypsin
171. Skiaskopií hrudníku můžeme zjistit
172. Při anémii se transportuje ve 100 ml krve kyslíku

173. Tlak transpulmonální je tlakový rozdíl mezi
174. Při stanovení alveolárního tlaku v tělovém pletyzmografu
175. Oxygenoterapie při venózní příměsi
176. Snížený poměr ventilace-perfúze pro uzávěr části dýchacích cest je sdružen se
177. Při dosažení uzávěrového objemu
178. Tělovým pletyzmografem změříme

179. Fyziologická venózní příměs u mladého, zdravého člověka je přibližně
180. Tlak v ústech u zdravého člověka odpovídá tlaku alveolárnímu
181. Explozivní dekomprese se může vyskytnout

182. Zvýšený odpor dýchacích cest
183. O hyperventilaci hovoříme
184. Fyziologická venózní příměs u mladého, zdravého člověka je přibližně
185. Jako alveolokapilární blok působí změny plicní tkáně, které nacházíme při186. Vstřebávání vzduchu z uzavřeného pneumotoraxu se urychlí
187. Při zjišťování regionálních poruch poměru ventilace-perfúze nám pomůže

188. K obrazu horské nemoci patří

189. Lokální poměr výměny plynů (R)
190. Ke kompenzaci respirační alkalózy dochází

191. Při obezitě je dechová práce zvýšená, protože

192. Tiffeneaův test je zjištění
193. Akutní snížení pH ze 7.4 na 7.1
194. Porucha difúze se zvýrazní při alveolární
195. Příčná léze míšní v úrovni C 2
196. Biotovo dýchání je charakterizováno
197. Průkaz respirační insuficience se zakládá především na
198. Léčebné dýchání při trvalém přetlaku (CPAP)199. Při levostranné srdeční insuficienci může vznikat
200. Únava dýchacích svalů
201. K první pomoci při pneumotoraxu patří
202. Chronická bronchitis
203. Alveolární ventilace při řeči204. Kussmaulovo dýchání pozorujeme nejspíše při

205. Ondinina kletba
206. K měření poddajnosti plic použijeme
207. Lokální snížení plicní poddajnosti má primárně za následek lokální
208. Zvýšená ventilace při lokálním vzestupu poměru ventilace-perfúze
209. Kašel

210. Cheyneovo-Stokesovo dýchání
211. Dušnost je důležitý příznak, protože
212. Hypoxémie může být způsobena
213. Náhlé snížení tlaku po déletrvající hyperbarii může mít za následek
214. Cheyneovo-Stokesovo dýchání je215. Alveolární mrtvý prostor vzniká


216. Při oboustranné obrně bránice u člověka dochází k
217. Nemoc z dekomprese
218. Odpor plicní tkáně se zvyšuje při
219. Dušnost provází respirační insuficienci

220. Při záchvatu astma bronchiale je
221. Největší venózní příměs je při
222. Při déletrvající hypobarii je nebezpečí
223. Pulzní oxymetrie udává
224. Patologický tvar smyčky průtok-objem můžeme předpokládat u225. Ke známkám chronického cor pulmonale patří
226. Při adaptaci na vysokohorskou polohu dochází

227. Spirografií můžeme zjistit
228. U nekomplikovaných obstrukčních onemocnění dýchacího systému nacházíme typicky
229. Nekomplikovaná obstrukční ventilační porucha má230. Největší venózní příměs je při
231. Při VD = 0,15 l, V'E = 15 l/min a f = 20 c/min je V'A =
232. Při metabolické acidóze nacházíme dýchání
233. Oxid uhličitý je krví transportován
234. Při záchvatu bronchiálního astmatu zjišťujeme
235. Spánková apnoe může mít příčinu
236. Pro plicní emfyzém je typické
237. Akutní plicní hypertenze může vzniknout při
238. Bronchiální hyperreaktivita se vyskytuje
239. Pickwickův syndrom zahrnuje
240. Při vdechování vzduchu s 5 % CO2

241. Bolest na hrudi, vázaná na dýchací pohyby, je typická pro
242. Zvýšený poměr ventilace-perfúze pro uzávěr část plicního řečiště je sdružen se
243. Při domácí oxygenoterapii
244. Vysokofrekvenční ventilace

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)