Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Diabetes insipidus se neprojevuje
2. Faktory, které rozhodují o velikosti glomerulární filtrace jsou
3. Barterův syndrom (hypervasopresinismus) je charakterizován

4. Při chronické renální insuficienci
5. Kombinace biochemických nálezů v arteriální krvi: pH 7,31 + snížení celkových bazí + PaCO2 5,8 kPa + zvýšení koncentrace amoniaku v moči nejspíše znamená
6. Mikroskopické vyšetření močového sedimentu
7. Edémy při akutní glomerulonefritidě mohou být
8. O glomerulonefritidě platí, že
9. Renin
10. Příčinou sekundárního hyperparathyreoidismu při nedostatečnosti ledvin je
11. Benceova - Jonesova bílkovina se v moči nachází při
12. Glykosurie
13. Hyperurikémii nacházíme
14. V dětském věku jsou častým nálezem konkrementy


15. Kombinace biochemických znaků v arteriální krvi: pH 7,25 + snížení celkových bazí + PaCO2 5 kPa + snížení celkové titrovatelné acidity za 24 hodin v moči nejspíše znamená
16. Proteinurie v těhotenství
17. Nefroskleróza je provázena
18. Renální arteriální hypertenze
19. Furosemid zvyšuje diurézu především na úrovni
20. Látky používané k měření glomerulární filtrace
21. Pacient má pH plazmy 7,1. Poměr HCO3-/H2CO3 v jeho plazmě je přibližně
22. Známkou nefrotického syndromu je
23. Retenci dusíkatých látek při chronickém renálním selhání
24. Vysokoproteinová dieta
25. Nefrogenní diabetes insipidus odlišíme od primárního26. Selektivní proteinurie je
27. Při vyšetření moče u akutní pyelonefritidy nacházíme vždy
28. Erytrocytární válce jsou typické pro glomerulonefritis, protože29. O akutní renální insuficienci platí, že

30. Látky uvolňující se při rozpadu erytrocytů způsobují
31. Při chronickém selhání ledvin se můžeme setkat
32. Porucha zpětné resorpce v ledvinných tubulech se může týkat

33. Přesto, že je u pacienta nalezena plasmatická koncentrace glukózy 13,9 mmol/l, nemá glukosurii. Příčinou je

34. Pacient trpící diabetem insipidus
35. Při nálezu proteinurie s negativním nálezem v močovém sedimentu u mladých astenických jedinců uvažujeme o
36. Anémie
37. Masivní proteinurie v cévkované moči je často
38. Příčinou renální insuficience může být

39. Akutní zátěž infuzí isotonického roztoku je následována
40. Buňky proximálního tubulu resorbují bílkoviny
41. Hlavním rizikem izotonické hyperhydratace je
42. K rizikovým faktorům urolitiázy patří

43. Příčinou hyperurikémie a následné hyperurikurie může být
44. Chronická pyelonefritis se v časných stádiích projeví

45. Ke glykosurii dochází

46. Vyšetřením moči byl zjištěn následující nález: diuréza za 24 hod. 0,4 l, ketolátky 0, glukóza 0, bílkoviny 0. Nejpravděpodobnější diagnóza zní

47. Hyalinní válce
48. Mezi hlavní příznaky akutní fáze renálního selhání patří
49. U nefrotického syndromu vždy nacházíme
50. Hypostenurie
51. U lidí se srdečním selháním
52. Akutní selhání ledvin po těžkém krvácení vzniká v důsledku
53. Zřeďovací test je u osob s nedostatečností ledvin nebo u osob s otoky54. Při normální hodnotě kreatininu v plazmě může být glomerulární filtrace
55. Při renální glykosurii
56. Při rozsáhlém zhmoždění svalů (crush syndrom) může dojít k akutnímu selhání ledvin s obstrukcí ledvinných tubulů

57. Při chronické pyelonefritidě

58. Pro vznik myoglobinurie při rozsáhlém zhmoždění svaloviny je podstatné
59. Při akutní tubulární nekróze
60. V alkalické moči nacházíme spíše konkrementy
61. Clearance endogenního kreatininu je vhodná ke zjištění
62. Při oligurické fázi akutní glomerulonefritis nacházíme často
63. Zvýšení diurézy při ledvinovém selhání může být varovným znamením, protože
64. V dětském věku se nejspíše setkáme s
65. Anémie při chronickém ledvinném selhání je způsobena
66. Polydipsie a polyurie je typická pro
67. Subrenální hematurie provází


68. K obrazu akutní glomerulunefritidy patří
69. U denervované ledviny
70. Při nefrotickém syndromu najdeme v plazmě
71. Pro glomerulonefritidu je typické
72. Vasokonstrikci v ledvinách způsobí

73. V kyselé moči nacházíme spíše konkrementy
74. Autoregulace renální cirkulace
75. Obstrukce uretry, např. při hypertrofii prostaty, je sdružena
76. Při chronickém ledvinném selhání
77. Po infuzi manitolu můžeme očekávat
78. Při poruše parasympatické inervace močového měchýře
79. S renovaskulární arteriální hypertenzí je nutné počítat nejčastěji80. Autoimunitní onemocnění lupus erythematodes

81. Při makroskopické hematurii je množství krve v 1 l moče větší než
82. Podíl PAH vyloučený v ledvinách tubulární sekrecí je asi

83. Cystinurii zjišťujeme primárně při
84. Intersticiální zánět ledvin
85. Kombinace biochemických nálezů v arteriální krvi: pH 7,29 + snížení celkových bazí + PaCO2 5,5 kPa + snížení koncentrace amoniaku v moči nejspíše znamená
86. Hemoglobinurie
87. Pokles glomerulární filtrace nastává při
88. Látka, určená k měření glomerulární filtrace
89. Vazokonstrikce v ledvinách je zprostředkována90. Porucha tubulární resorpce (renální diabetes) je charakterizována
91. Bolest při renální kolice
92. Clearance inulinu klesá při
93. Osmotickou diurézu můžeme pozorovat při podání
94. Vyšetřením moči byl zjištěn následující nález: diuréza za 24 hod. 6,2 l, ketolátky ++, glukóza +++, bílkoviny 0. Nejpravděpodobnější diagnóza zní

95. Během koncentračního pokusu může stoupnout koncentrace definitivní moče až na hodnotu

96. Při úrovni glomerulární filtrace 125 ml/min. se u osoby vážící přibližně 7O kg filtruje v ledvinách za den objem tekutiny
97. Glykosurii
98. Při úrovni glomerulární filtrace 125 ml/min. se u osoby vážící přibližně 7O kg filtruje v ledvinách za den objem tekutiny
99. Vyšetřením moči byl zjištěn následující nález: diuréza za 24 hod. 1,6 l, ketolátky 0, glukóza 0, bílkoviny +++. Nejpravděpodobnější diagnóza zní

100. Nejvýraznější edémy jsou patrné zpravidla při
101. Nejkonstantnějším nálezem v plazmě při renovaskulární a renální arteriální hypertenzi je


102. Nykturie je příznakem srdečního selhání, protože103. Renální hypertenze má původ v
104. Mikrohematurie
105. Selektivní proteinurie
106. Při úrovni glomerulární filtrace 125 ml/min. se u osoby vážící přibližně 7O kg filtruje v ledvinách za den objem tekutiny
107. Erytrocytární válce jsou typické pro
108. Diuretický účinek vody je možné vysvětlit109. K projevům pozdní gestózy patří

110. Hodnota spotřeby kyslíku v ledvině koreluje nejlépe

111. Příčinou retence Na+ v organismu může být112. Při pyelonefritidě lze nejspíše čekat
113. Nález masivního počtu leukocytů v moči
114. Pro selektivní proteinurii je charakteristické vylučování
115. Na vzniku fosfátového diabetu se může podílet
116. Diuretika117. Pro glomerulární původ hematurie svědčí nález118. Zvýšené vylučování NH4+ močí
119. Sekundární poškození parenchymu při glomerulonefritidě může být způsobeno
120. Zvýšení objemu extracelulární tekutiny nastává

121. Intersticiální zánět ledvin se projevuje


122. Hemoglobinurie
123. Parathormon v ledvinách
124. Vyšetřením moči byl zjištěn následující nález: diuréza za 24 hod. 1,4 l, ketolátky +, glukóza 0, bílkoviny 0. Nejpravděpodobnější diagnóza zní

125. Glomerulární filtrace u novorozenců po přepočtu na tělesný povrch
126. O hematurii platí, že
127. Nález alkalické moče může znamenat, že
128. S oploštěním vlny T a vlnou U na EKG se setkáme nejspíše při
129. Hyperaminoacidurie
130. Pro časté močení se užívá pojem
131. Při nefrotickém syndromu je proteinurie způsobena
132. Hlavním rizikem hypotonické hyperhydratace je
133. Hyperkalémie při akutním renálním selhání
134. Pro Fanconiho syndrom je charakteristické135. Renálně podmíněná hyperkalémie se vyskytuje při

136. Nález vysokých hodnot kyseliny vanilmandlové v moči svědčí pro
137. Edém při nefrotickém syndromu je provázen
138. Při kompensaci respirační alkalózy
139. Inulín

140. Funkce reziduálních nefronů při chronickém ledvinném selhávání se vyznačuje
141. Hypercholesterolémie je příznakem
142. Při léčbě akutní urémie můžeme použít
143. Vasodilataci v ledvinách způsobí

144. Při snížené koncentraci amoniaku v moči je nutné myslet na145. Zvýšení diurézy při ledvinovém selhání je dobrým znamením, pokud146. Po denervaci ledvin
147. Urolithiasa
148. Při akutním renálním selhání
149. Podnětem pro renální vasokonstrikci je
150. Chronická renální insuficience může být provázena
151. Kreatininurie se zvyšuje

152. Při akutním prerenálním selhání ledvin nastává
153. Použití umělé ledviny může být indikováno při
154. O poruše metabolismu kalcia při chronické renální insuficienci platí, že
155. Pacient trpící chronickou renální insuficiencí
156. Přítomnost otoků při ledvinném onemocnění značí
157. Průtok krve v ledvinách

158. Glykosurie bývá provázena
159. Proteinurie může být přítomna160. Autoregulace renální cirkulace

161. Vyšetření moči z levého (první číslo) a pravého (druhé číslo) ureteru ukázalo diurézu 0,2 a 6,0 ml/min, koncentraci kreatininu 1 a 10 mg%, koncentraci PAH 1000 a 150 mg%. Plazmatická koncentrace kreatininu byla 1 mg % a PAH 3 mg % .
162. Akutní glomerulonefritis, nekomplikovaná insuficiencí, je provázena často příznaky


163. Při poruše sympatické inervace močového měchýře
164. Spironolakton

165. V patogeneze renovaskulární hypertenze se může uplatnit

166. Vyšetřením moči byl zjištěn následující nález: diuréza za 24 hod. 6,4 l, ketolátky 0, glukóza 0, bílkoviny 0. Nejpravděpodobnější diagnóza zní


167. Proteinurie bílkovin s molekulovou hmotností nižší než 60 000
168. U chronické renální insuficience zjišťujeme pravidelně

169. Klinický obraz rachitis
170. Glomerulární filtrace v ledvině

171. Plazmatická hladina endogenního kreatininu je závislá na
172. Při tělesné práci se průtok krve ledvinami173. Bakteriální pyrogeny způsobí v ledvinách
174. K diagnóze intersticiální urátové nefritidy patří


175. Při hypertonické dehydrataci je k infuzi nejvhodnější
176. Nebolestivá hematurie může být časným příznakem
177. Zvýšená koncentrace urey v plazmě je typicky při
178. Nefrotický syndrom může vzniknout na podkladě
179. Jestliže je plasmatická koncentrace látky 10 mMol/l, její koncentrace v moči 20 mMol/l, množství moče 50 ml/min., potom hodnota clearance je rovná
180. Glomerulární filtrace je snížena při
181. Na vzniku urolitiázy se může podílet

182. V konečných stádiích ledviného selhávání můžeme najít
183. Nefrotický syndrom provází
184. Renální hematurie se často vyskytuje při


185. Výrazné edémy nastávají při
186. Snížení průtoku krve ledvinami může být způsobeno
187. Arterio-venózní zkraty v ledvinách
188. Nejčastějšími močovými kameny u dospělých Evropanů jsou kameny

189. O proteinurii mluvíme při obsahu bílkoviny v moči nad

190. Za které situace dochází ke snížení objemu extracelulární a zvýšení intracelulární tekutiny

191. Na renální kompenzaci respirační acidózy se podílí zvýšení

192. Při koncentračním pokusu může být koncentrace definitivní moče ve srovnání s plazmou vyšší až
193. U denervované ledviny
194. Nejčastější z uvedených příčin renální insuficience je (v Evropě)
195. Toxické látky, které jsou příčinou příznaků urémie, lze z organismu odstranit

196. Symptomatologie chronického renálního selhání
197. Bez patologických změn glomerulů se může filtrovat do moči

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)