Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Při akutně vzniklé intrakraniální hypertenzi je možné snížit intrakraniální tlak2. Pomalé kroutivé mimovolní pohyby určitých svalových skupin jsou typické pro
3. K motorické jednotce patří
4. K limbickému systému patří

5. K zavedení termínu mozkové smrti nejvíce přispěly6. Chvostkův příznak (kontrakce svalstva v oblasti úst a očí při poklepu na jařmový oblouk)7. Při registraci EEG skalpovými elektrodami
8. Intrakraniální tlak je možné změřit
9. Fyziologická definice vědomí zahrnuje
10. Huntingtonova chorea
11. Synchronizace EEG aktivity je hodnocena12. Pro nejčastější obraz normálního EEG dospělého člověka v bdělém relaxovaném stavu platí že
13. Somnambulismus
14. Pro sympatikotonii svědčí

15. Narkolepsie
16. K modelům experimentální neurózy patří
17. Bergerova reakce (reakce zástavy, AAR)18. Příčina neúplného syndromu periferního nervu může být
19. Dopaminergní systém CNS

20. Epidurální krvácení21. Při optické agnózii
22. Parkinsonův syndrom doprovází poškození
23. Ke dnes používaným a většinou úspěšným neurochirurgickým postupům při neztišitelné bolesti patří
24. Při Brownově-Sequardově syndromu je patrná(é)
25. Deklarativní paměť

26. Theta a delta aktivita
27. Zastoupení REM fáze spánku z celkové spánkové doby28. Apraxie
29. Při terapii parkinsonismu lze uvažovat o

30. Myastenie jsou skupina onemocnění
31. K charakteristice vedení vzruchu nervovým vláknem patří
32. Huntingtonova chorea
33. Při mozkové kontuzi
34. Elektroencefalografie je metodou, která
35. Velikost nitrolebního tlaku
36. Reflexy třídíme

37. Při elektromyografii registrujeme potenciálové změny, které38. Během 3. a 4. stadia synchronního spánku
39. K nemocem s psychosomatickými rysy lze počítat
40. K diagnostice mozkové smrti využíváme známek

41. Mozkové cévní příhody
42. Při nejlehčím stupni kvantitativní poruchy vědomí
43. Centrální obrna44. K funkcím limbického systému patří

45. Jako objektivní příznak přítomnosti bolesti může sloužit
46. Krvácení do capsula interna se projeví zpravidla47. Epileptické záchvaty
48. Myastenii gravis lze příznivě ovlivnit
49. Frekvenční rozsah
50. První výskyt epileptického záchvatu51. Pro diagnostiku neúplného syndromu periferního nervu je dnes nejvhodnější měření
52. Expresivní afázie
53. Nejčastější odpovědí nervového systému na podání opioidů je
54. Endogenní opioidy jsou chemicky
55. Periferní obrna56. K příznakům periferní obrny patří
57. Hyperventilace intrakraniální tlak
58. K příznakům centrální obrny patří
59. EEG theta rytmus
60. Hlavním inhibičním mediátorem mozku je
61. EEG alfa rytmus
62. Epileptický záchvat může být u epileptika
63. Vzestup mozkového průtoku je nutné očekávat

64. Příznaky centrální obrny doprovázejí poškození

65. Limbický systém je
66. Stupeň chronické bolesti

67. Epileptický záchvat68. K příznakům centrální obrny patří

69. Adiadochokinézu vysvětlujeme vyřazením

70. Při mozkových cévních příhodách podle jejich patogeneze léčebně uvažujeme o prostředcích, které

71. Hepatogenní encefalopatie
72. Při registraci EEG se jako aktivační zkoušky používají73. Při elektromyografii sledujeme
74. Myasthenia gravis je charakterizovaná
75. Stadium vyčerpání při stresu je provázeno76. Depolarizační neuromuskulární blok je způsoben
77. Nervosvalová ploténka je na acetylcholin
78. Poškození zadních míšních provazců je doprovázené
79. EEG záznam80. Porucha funkce mozku při intrakraniální hypertenzi nejlépe koreluje
81. Kurare vyvolává svalovou relaxaci
82. Při chirurgické léčbě farmakologicky neztišitelné bolesti se používá
83. Myopatie jsou skupina onemocnění
84. Disociovaná porucha čití

85. Disociované poruchy čití se objevují při
86. K obecným zákonitostem míšních reflexů patří principy a jevy

87. Během spánku
88. Hypokalcémie89. Mozkomíšní mok vzniká
90. Epilepsie jsou klasifikovány91. Elektroencefalografický nález rytmu hrot-vlna s generalizovanou distribucí je charakteristický pro

92. Spasticita93. Příznaky periferní obrny doprovázejí poškození

94. EEG alfa rytmus má amplitudu
95. Senzorická afázie
96. Korsakovův syndrom je kombinace
97. EMG jako diagnostická metoda
98. Při diagnostice a klasifikaci epileptických záchvatů vycházíme99. Botulotoxin
100. Myotonia congenita znamená poruchu
101. Amplituda potenciálových dějů zaznamenávaných při elektroencefalografii se pohybuje102. K objektivnímu posouzení přítomnosti bolesti může sloužit103. V počátečním stádiu stresu se hladina katecholaminů v krvi104. Při elektromyografickém vyšetření105. Blokáda nervosvalového přenosu po podání
106. Při mozkové komoci
107. Parkinsonův syndrom
108. Při intrakraniální hypertenzi nacházíme
109. K základním mediátorům bazálních ganglií patří
110. Poruchy bazálních ganglií lze vysvětlit poruchou vztahu mezi neuronovými systémy
111. Porucha čití při neúplném syndromu periferního nervu se projeví
112. Cholinergní receptor přenosu nervového vzruchu na hladký sval113. Hypoxicko-ischemická encefalopatie114. Na velikosti klidové hodnoty membránového napětí se podílí115. Při poškození periferního nervu je nejzávažnějším stavem116. Hypertermie mozku
117. Hodnota likvorového tlaku
118. K příznakům periferní obrny patří

119. Kurare působí
120. Beta rytmus121. Afázie122. Absence je typ epileptického záchvatu
123. Myotonia congenita je onemocněním

124. Pro nejčastější obraz normálního EEG dospělého člověka platí že125. Mezi příznaky Parkinsonova syndromu patří
126. Klinicky vyšetřované evokované potenciály

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)