Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Uzavření arteriální dučeje u Fallotovy tetralogie
2. Plnící tlak levé komory
3. Viditelná pulsace krčních žil u stojícího člověka indikuje
4. Kardiální insuficience s vysokým minutovým srdečním výdejem (SV)
5. Ejekční fáze kontrakce levé komory se při stenóze aortální chlopně6. Mezi příčiny sekundární arteriální hypertenze, závislé na systému renin-angiotenzin-aldosteron, patří hypertenze při
7. Kritický uzavírací tlak8. Při W-P-W syndromu je
9. Když se poddajnost aorty sníží
10. K diagnostice srdečních arytmií je
11. Při selhání pravého srdce je vhodné snížit minutový výdej levého srdce, protože
12. Pomocí vztahu mezi tlakem a objemem komory na konci diastoly hodnotíme
13. Hypertrofie myokardu
14. Na spotřebu kyslíku v buňce myokardu má vliv
15. Sklon prepotenciálu v SA uzlu je po stimulaci vagu
16. Pro infarkt svědčí
17. Ke kompenzaci sníženého srdečního výdeje přispívá
18. Při blocích Tawarových ramének je P vlna
19. Pro kardiogenní šok je typický
20. Pro insuficienci aortální chlopně je typický
21. Interval PQ je u dospělých při fyziologické srdeční frekvenci
22. Záchvatovitá hypertenze bývá při
23. Zvýšení venózního tlaku vyvolá v kapilárním řečišti
24. Při kompenzované insuficienci mitrální chlopně
25. Ejekční frakce je poměr
26. Při defektu síňového septa cyanóza27. Při A-V bloku III. stupně mezi P vlnami28. Kontraktilitu myokardu zvyšuje
29. Spotřeba kyslíku v myokardu závisí na
30. Při stenóze aortální chlopně zůstává na konci systoly v levé komoře31. Mezi příčiny sekundární hypertenze nepatří
32. Zkrácení diastoly srdce33. Ischémie svaloviny komor se na EKG projeví hlavně
34. Sinusová bradykardie
35. Při pravostranné srdeční insuficienci
36. Intraaortální balónková kontrapulzace se používá
37. Pro Starlingův srdeční zákon platí, že38. Při bloku druhého stupně

39. Přechod do irreverzibilní fáze cirkulačního šoku vysvětlujeme
40. U které z následujících hodnot budete očekávát pokles po hodinovém stání ve stejném postoji

41. Pro komorové extrasystoly platí
42. Při kardiogenním šoku dochází k
43. Podráždění baroreceptorů karotického sinu má za následek
44. K repolarizační fázi akčního potenciálu svalových vláken komor přispívají svým otevřením
45. Obnovení průtoku obturovanou arteriolou46. Při poklesu krevního tlaku na 85/40 mm Hg po bodnutí včelou je nejvhodnější

47. Vzestup diastolického tlaku při středně velké fyzické námaze
48. Antiarytmika mohou pomáhat
49. Srdeční selhání s vysokým srdečním výdejem provází
50. K resorpci intersticiální tekutiny do oběhu
51. Při stejné relativní změně ovlivní filtraci na kapiláře nejméně
52. Při A-V blokádě II.stupně může být poměr P vln a QRS komplexů na EKG záznamu
53. Mezi kompenzační mechanismy insuficience aortální chlopně patří54. O perfúzi orgánů nejvíce vypovídá hodnota
55. Fickova metoda hodnotí
56. K beta-adrenergním účinkům patří

57. Nekrotické buňky v infarktovém ložisku58. Mezi možné příčiny změny kontraktility při srdečním selhání patří
59. Aneurysma myokardu je výsledkem
60. Při poklesu krevního tlaku na 85/40 mm Hg po akutním krvácení je nejvhodnější

61. Hemoptýza nepatří do klinického obrazu
62. Arteriální hypertenze je rizikovým faktorem pro

63. Srdeční frekvence se zpomaluje při
64. Hypertofie svaloviny levé komory při hypertenzi
65. Mezi vady s možnou cyanózou patří
66. Uvolní-li feochromocytom velké množství noradrenalinu do oběhu, může se pacientova tepová frekvence

67. Při změně plasmatické koncentrace K+ z 5,5 na 8,5 mmol/l se výška vlny T68. Edém může být způsoben
69. Systolický objem je při extrasystole zpravidla70. Srdeční frekvenci zpomaluje
71. Při vzniku úplného atrioventrikulárního bloku
72. "Centralizace oběhu" je typická pro
73. Úplná kompenzační pauza bude spíše následovat po


74. Trvání komplexu QRS na EKG
75. Snížená poddajnost srdeční komory znamená, že76. Tromby v plicním řečišti mohou ovlivnit funkci levého srdce
77. Přivedeme-li na srdce adekvátní podněty o vysoké frekvenci
78. Elektrická osa srdeční79. Acidóza při ischemii myokardu
80. Vazokonstrikce přívodných arteriol
81. Komorová tachykardie82. Fibrilace síní
83. V daném srdečním cyklu izotonická fáze kontrakce levé komory
84. Při fibrilaci komor je puls na periférii
85. Endotelin působí
86. K diagnostice infarktu myokardu
87. Nejpomaleji je vzruch veden v
88. Komorové extrasystoly
89. Na vzniku kesonové nemoci se podílí
90. Při mitrální stenóze je TK v levé předsíni
91. Sinusová bradykardie
92. Při fibrilaci komor se proud krve v cévách:
93. Komorová tachykardie
94. Vzestup centrálního žilního tlaku svědčí pro
95. Při poklesu krevního tlaku na 85/40 mm Hg u člověka s těžkým průjmem je nejvhodnější

96. Pro stenózu aortální chlopně je typický
97. Přestup tekutiny z kapiláry do tkáně je zvýšen při

98. Selhání pravého srdce by z následujících hodnot nejspolehlivěji odhalilo změření
99. Ke kterému z následujících dějů nedojde při průtoku krve systémovými kapilárami
100. Diastolická náplň komor se po extrasystole s úplnou kompenzační pauzou
101. Ischémie myokardu má za následek
102. Pro insuficienci trikuspidální chlopně je typický
103. Která z následujících změn není při tělesné námaze normální
104. Akutní ischemie myokardu105. Selhání levého srdce můžeme jednoznačně určit podle106. Pro insuficienci mitrální chlopně je typický
107. Defekt septa komor může být komplikací
108. Hypertrofie myokardu
109. Injekce aktivátoru tkáňového plazminogenu (TPA) by byla pravděpodobně nejprospěšnější

110. Při stabilizované esenciální hypertenzi je tlak v systémových kapilárách111. Při koarktaci aorty nacházíme
112. Ischemické poškození buněk převodního systému se může projevit jako
113. V daném srdečním cyklu izometrická fáze kontrakce levé komory
114. Příčinou postkapilární plicní hypertenze může být
115. Quinckeho kapilární pulsaci můžeme zjistit
116. Tlak na oční bulby někdy zastavuje supraventrikulární tachykardii, protože
117. Při A-V blokádě l. stupně se P-Q (P-R) interval
118. Wenckebachovy periody představují
119. K obrazu mitrální stenózy nepatří
120. Během izometrické fáze kontrakce komor lze pozorovat
121. Při stabilizované esenciální hypertenzi je příčinou vysokého krevního tlaku:
122. Částečná nebo úplná ruptúra papilárního svalu způsobí
123. K selhání pravého srdce může vést
124. Konfigurace QRS komplexu se při bloku levého raménka podobá
125. Starlingův srdeční zákon

126. Přítok lymfy z dolní končetiny je

127. Srdeční selhání
128. Při které z následujících poruch není klidový srdeční výdej zvýšen
129. Při středním kapilárním tlaku 32 torr, onkotickém tlaku plazmy 25 torr, tkáňovém hydrostatickém tlaku 4 torr a koloidně osmotickém tlaku ve tkáni 6 torr, bude výsledkem
130. Koncentrickou hypertrofii levé komory můžeme nalézt u
131. Člověk, který má při námaze spotřebu kyslíku 1,8 l za minutu, obsah kyslíku v arteriální krvi 190 ml/l a ve smíšené venosní krvi 134 ml/l, má minutový srdeční výdej asi

132. Akutní cor pulmonale
133. Reentry fenomén je častou příčinou
134. Podání alfa-sympatolytik při levostranném srdečním selhání vyvolá
135. Při poklesu krevního tlaku na 85/40 mm Hg po rozsáhlém popálení je nejvhodnější

136. Pojmu afterload odpovídá
137. O kritickém zúžení koronární artérie hovoříme, když je průsvit zúžen nejméně o
138. Pro stenózu mitrální chlopně je typický
139. Koronární průtok je při stenóze aortální chlopně140. Pro potvrzení diagnózy čerstvého infarktu (do 24 hod.) myokardu je nejvhodnější vyšetřit hladinu
141. Na vzniku šoku při akutní pankreatitidě se může podílet
142. Při úplném A-V bloku P vlny143. Příčinou paroxysmální tachykardie může být
144. Rozšířený úsek cévy bude mít tendenci dále se rozšiřovat, protože
145. Předpokládejme, že se poddajnost velkých artérií zmenší o polovinu a systolický objem zdvojnásobí při nezměněné srdeční frekvenci, pak pulzový tlak
146. Při insuficienci aortální chlopně
147. Ejekční frakce
148. Při zvýšené plazmatické koncentraci K+ se může objevit
149. Pomocí vztahu mezi objemem a tlakem na konci systoly hodnotíme
150. Chronické cor pulmonale

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)