Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Zestárlé červené krvinky zanikají zejména
 1. ve slezině (*)
 2. v kostní dřeni
 3. v lymfadenoidní tkáni střeva
 4. v axilárních lymfatických uzlinách
2. Heparin
 1. aktivuje antitrombin III, takže nedochází ke konverzi protrombinu na trombin (*)
 2. váže Ca2+ ionty
 3. aktivací antitrombinu VI inhibuje produkci fibrinu interferencí s jeho polymerací
3. Antikoagulans s chelátovým účinkem na molekuly Ca2+ je
 1. citrát sodný (*)
 2. vitamín K
 3. heparin
 4. kyselina salicylová
4. Příčinou smrti při leukémii může být
 1. trombóza (*)
 2. krvácení (*)
 3. sepse (*)
 4. embolie (*)
5. Anémie spolu s výraznými hemodynamickými změnami může vzniknout při
 1. akutním krvácení (*)
 2. chronickém krvácení
6. Při úplném akutním vyřazení kostní dřeně je léčebným postupem vedoucím k obnovení hemopoézy
 1. aplikace vitaminu K
 2. aplikace Fe
 3. transplantace kostní dřeně (*)
 4. transfúze
 5. aplikace androgenů
7. Perniciózní anémie je onemocnění, které
 1. postihuje pouze krvetvorné ústrojí
 2. vzniká při onemocnění gastrointestinálního traktu (*)
 3. postihuje i nervový systém (*)
 4. bývá kombinována s jaterní cirhózou
8. Dukeho test
 1. měří dobu krvácivosti (*)
 2. měří dobu srážlivosti krve
 3. je fyziologicky do jedné minuty
 4. je zaměřen na testování primární hemostázy (*)
9. K hemoglobinopatiím patří
 1. thalasémie (*)
 2. srpkovitá anémie (*)
 3. pancytopénie
 4. trombocytopénie
 5. některé hemolytické anémie (*)
10. Polycytémie je
 1. zvýšený počet bílých krvinek
 2. zvýšený počet trombocytů
 3. zvýšení počtu všech krevních elementů
 4. zvýšený počet červených krvinek (*)
11. Kolik procent tělesné váhy tvoří krev u zdravého člověka ?
 1. 4 %
 2. 8 % (*)
 3. 12 %
 4. 16 %
12. Při polycythemia rubra vera je produkce erytropoetinu
 1. snížena (*)
 2. zvýšena
 3. nezměněna
13. U leukémií jsou blasty výsledkem
 1. zástavy proliferace
 2. urychlené maturace
 3. poruchy diferenciace (*)
 4. zástavy maturace (*)
14. Lymfocytóza se pozoruje často při
 1. virové hepatitidě (*)
 2. rubeole (*)
 3. na začátku bakteriálních sepsí
 4. po vyčerpání rezervy granulocytů (*)
15. Anémie vede k
 1. snížení viskozity krve (*)
 2. kožní vazokonstrikci (*)
 3. snížení minutového srdečního výdeje
 4. snížení pO2 arteriální krve
16. Myelom je charakterizován
 1. proliferací plazmatických buněk (*)
 2. destrukcí kostí (*)
 3. hypokalcémií
 4. hyperkalcémií (*)
17. K anémii s hypoplastickou kostní dření a normochromními erytrocyty v periferní krvi dojde při
 1. akutních krevních ztrátách
 2. expozici ionizačnímu záření (*)
 3. nedostatku vitaminu B l2
18. Benceova-Jonesova bílkovina je přítomna v plazmě při
 1. chronické glomerulonefritídě
 2. perniciózní anémií
 3. myelomu (*)
19. Intravaskulární hemolýza
 1. může nastat na umělých srdečních chlopních (*)
 2. je rozpadem erytrocytů v RES
 3. může být vyvolána působením protilátek (*)
 4. může být doprovázena hemoglobinurií (*)
20. K základním metodikám pro zjištění anémie patří
 1. počet erytrocytů v určitém objemu krve (*)
 2. histologie z punktátu hematopoetického orgánu
 3. hladina Fe
 4. hematokrit (*)
 5. koncentrace hemoglobinu (*)
21. Plazmatické albuminy vznikají
 1. v játrech a retikuloendotelu
 2. výhradně v játrech (*)
 3. v kosterních svalech
 4. v retikuloendotelu
22. Anemie z nedostatku železa je charakterizována mimo jiné
 1. hypercelularitou kostní dřeně (*)
 2. hypocelularitou kostní dřeně
 3. mikrocytózou erytrocytů (*)
 4. makrocytózou erytrocytů
23. Transportní kapacita krve pro kyslík je snížena při
 1. methemoglobinémii (*)
 2. intoxikaci CO (*)
 3. anémiích (*)
 4. polycytémiích
24. Provedení Rumpelova a Leedova testu fragility kapilár je vhodné především při poruchách
 1. fibrinolýzy
 2. II. fáze hemostázy
 3. I. fáze hemostázy (*)
 4. vrozených a získaných vaskulopatiích (*)
25. Tromboplastin je
 1. v alfa globulinové frakci plazmy totožný s F VII
 2. tkáňový lipoproteinový komplex (tkáňový faktor s negativně nabitými fosfolipidy) (*)
 3. nezávislý na přítomnosti Ca2+
26. V terapii perniciózní anémie léčebně pomůže především
 1. listová kyselina per os
 2. vitamin B 12 per os
 3. vitamin B 12 injekčně (*)
 4. aplikace androgenů
 5. transplantace kostní dřeně
27. Sedimentaci ovlivňuje
 1. koncentrace kreatininu v plazmě
 2. dysproteinémie a paraproteinémie (*)
 3. hematokrit (*)
 4. koncentrace lipoproteinů v plazmě (*)
28. Při hemolytické anémii dochází v séru ke vzestupu
 1. přímého i nepřímého bilirubinu
 2. nepřímého bilirubinu (*)
 3. konjugovaného bilirubinu
 4. přímého bilirubinu
29. Jeden gram hemoglobinu váže ml kyslíku
 1. 0.58
 2. 1.21
 3. 1.39 (*)
 4. 2.02
30. Chronická posthemoragická anémie je
 1. hypochromní, mikrocytární (*)
 2. hypochromní, megalocytární
 3. normochromní, normocytární
31. Hlavní účinek kyseliny acetylsalicylové na destičky je
 1. blokáda cyklooxygenasy (*)
 2. blokáda fosfolipasy
 3. blokáda syntézy kyseliny arachidonové
32. Celkové množství hemoglobinu je sníženo při anémii
 1. sideropenické (*)
 2. posthemoragické (*)
 3. perniciózní (*)
33. Dolní hranice retikulocytózy je zmnožení retikolocytů nad
 1. 1 %
 2. 2 % (*)
 3. 10 %
 4. 15 %
34. Příčinou anémie při chronickém selhání ledvin je
 1. nedostatek Fe
 2. zvýšená leukopoéza
 3. nedostatek erytropoetinu (*)
35. Z hematopoetických orgánů za ontogeneze se uplatňují
 1. nejdříve játra
 2. nejdříve žloutkový vak (*)
 3. kostní dřeň dříve než slezina
 4. slezina dříve než kostní dřeň (*)
36. Přítomnost abnormálních hemoglobinů v krvi se projeví často
 1. hemolýzou (*)
 2. krvácením
 3. změnou afinity kyslíku k hemoglobinu (*)
37. Hladina sérového železa klesá při
 1. gastrointestinálních anastomózách (*)
 2. hemochromatóze
 3. glykogenóze
 4. nevhodném složení potravy (*)
38. Trombóze mohou zabránit in vivo
 1. antiagregancia (*)
 2. šťavelany
 3. antivitaminy K (*)
 4. heparin (*)
39. Permeabilitu cévní stěny při akutním zánětu zvyšují
 1. histamin (*)
 2. tkáňová alkalóza
 3. bradykinin (*)
 4. serotonin (*)
40. Nedostatek železa v organismu se objevuje při
 1. obstipaci
 2. resekci žaludku (*)
 3. malabsorbci (*)
 4. zvýšené expektoraci purulentního sputa
 5. těhotenství (*)
41. Nedostatek faktoru VIII způsobuje
 1. hemofilii A (*)
 2. hemofilii B
 3. hemofilii C
 4. urychlení fibrinolýzy
42. Methemoglobinémie u kojenců
 1. je vždy poruchou získanou
 2. je vždy poruchou vrozenou
 3. může být poruchou získanou, ale i vrozenou (*)
 4. může být vyvolána farmaky (*)
43. Erytropoetin
 1. je uvolňován výhradně v ledvinách
 2. je uvolňován z větší části renálně, z menší části v játrech (*)
 3. jeho uvolňování se zvyšuje při PaO2 15 kPa (112,5 torr)
 4. jeho uvolňování se zvyšuje při PaO2 6 kPa (45 torr) (*)
44. Lymfocytopenie vzniká
 1. po podání glukokortikoidů (*)
 2. po podání katecholaminů
 3. po podání cytostatik (*)
 4. působením ionizačního záření (*)
45. Relativní eosinofilie se objevuje zejména při
 1. virových infekcích
 2. alergických onemocněních (*)
 3. leukémii
 4. anémii
46. Poikilocytóza je přítomnost erytrocytů
 1. různé velikosti
 2. různého tvaru a velikosti (*)
 3. různé barvitelnosti
47. S polyglobulií se setkáme u
 1. pacientů léčených androgeny (*)
 2. Cushingova syndromu (*)
 3. insuficience kůry nadledvin
 4. chronických plicních onemocnění (*)
48. Polyglobulie je název pro
 1. zvýšené množství globulínů v plazmě
 2. zvýšení počtu erytrocytů (*)
 3. trvalé zvýšení počtu všech typů krevních elementů
49. Pokles odolnosti vůči infekci
 1. nastává pouze při sníženém počtu granulocytů
 2. nastává i při normálním počtu granulocytů (*)
 3. nastává pouze při pancytopénii
 4. nastává při syndromu líných leukocytů (*)
 5. bývá spojen s poruchou chemotaxe a migrace granulocytů (*)
50. Při anémii je parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (paO2)
 1. snížený
 2. normální (*)
 3. zvýšený
51. Rh pozitivita je závislá na přítomnosti antigenu
 1. C
 2. E
 3. D (*)
 4. d
52. Retikulocytózu pozorujeme
 1. při úpravě posthemoragické anémie (*)
 2. v průběhu léčby perniciózní anémie (*)
 3. v průběhu neléčené perniciózní anémie
 4. u hemolytických anémií (*)
53. Citrát sodný působí protisrážlivě, neboť
 1. mění hodnotu pH
 2. vyvazuje Ca2+ ionty z plazmy (*)
 3. váže fibrinogen, takže se nemůže konvertovat na fibrin
 4. aktivuje antitrombin III, takže nedochází ke konverzi protrombinu na trombin
54. Antitrombotické účinky mají
 1. aktivátory fibrinolýzy (*)
 2. inhibitory fibrinolýzy
 3. faktor VIII
 4. některé prostacykliny (*)
55. Fyziologická hodnota množství kyslíku vyjádřeného v objemových % arteriální krve je
 1. 5
 2. 10
 3. 20 (*)
 4. 50
56. Hiatus leucaemicus je
 1. jedna z forem leukémie
 2. otvor v stěně cévy, kterým procházejí leukocyty
 3. ztráta promyelocytů, myelocytů a metamyelocytů v KO při akutní leukémii (*)
57. Průměrná délka života erytrocytů je
 1. 50 dnů
 2. 50 hodin
 3. 5 měsíců
 4. 120 dnů (*)
58. Při sekundárních polycytémiích je hladina erytropoetinu
 1. snížena
 2. zvýšena (*)
 3. nezměněna

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)