Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Zestárlé červené krvinky zanikají zejména
 1. ve slezině
 2. v kostní dřeni
 3. v lymfadenoidní tkáni střeva
 4. v axilárních lymfatických uzlinách
A
2. Heparin
 1. aktivuje antitrombin III, takže nedochází ke konverzi protrombinu na trombin
 2. váže Ca2+ ionty
 3. aktivací antitrombinu VI inhibuje produkci fibrinu interferencí s jeho polymerací
A
3. Antikoagulans s chelátovým účinkem na molekuly Ca2+ je
 1. citrát sodný
 2. vitamín K
 3. heparin
 4. kyselina salicylová
A
4. Příčinou smrti při leukémii může být
 1. trombóza
 2. krvácení
 3. sepse
 4. embolie
ABCD
5. Anémie spolu s výraznými hemodynamickými změnami může vzniknout při
 1. akutním krvácení
 2. chronickém krvácení
A
6. Při úplném akutním vyřazení kostní dřeně je léčebným postupem vedoucím k obnovení hemopoézy
 1. aplikace vitaminu K
 2. aplikace Fe
 3. transplantace kostní dřeně
 4. transfúze
 5. aplikace androgenů
C
7. Perniciózní anémie je onemocnění, které
 1. postihuje pouze krvetvorné ústrojí
 2. vzniká při onemocnění gastrointestinálního traktu
 3. postihuje i nervový systém
 4. bývá kombinována s jaterní cirhózou
BC
8. Dukeho test
 1. měří dobu krvácivosti
 2. měří dobu srážlivosti krve
 3. je fyziologicky do jedné minuty
 4. je zaměřen na testování primární hemostázy
AD
9. K hemoglobinopatiím patří
 1. thalasémie
 2. srpkovitá anémie
 3. pancytopénie
 4. trombocytopénie
 5. některé hemolytické anémie
ABE
10. Polycytémie je
 1. zvýšený počet bílých krvinek
 2. zvýšený počet trombocytů
 3. zvýšení počtu všech krevních elementů
 4. zvýšený počet červených krvinek
D
11. Kolik procent tělesné váhy tvoří krev u zdravého člověka ?
 1. 4 %
 2. 8 %
 3. 12 %
 4. 16 %
B
12. Při polycythemia rubra vera je produkce erytropoetinu
 1. snížena
 2. zvýšena
 3. nezměněna
A
13. U leukémií jsou blasty výsledkem
 1. zástavy proliferace
 2. urychlené maturace
 3. poruchy diferenciace
 4. zástavy maturace
CD
14. Lymfocytóza se pozoruje často při
 1. virové hepatitidě
 2. rubeole
 3. na začátku bakteriálních sepsí
 4. po vyčerpání rezervy granulocytů
ABD
15. Anémie vede k
 1. snížení viskozity krve
 2. kožní vazokonstrikci
 3. snížení minutového srdečního výdeje
 4. snížení pO2 arteriální krve
AB
16. Myelom je charakterizován
 1. proliferací plazmatických buněk
 2. destrukcí kostí
 3. hypokalcémií
 4. hyperkalcémií
ABD
17. K anémii s hypoplastickou kostní dření a normochromními erytrocyty v periferní krvi dojde při
 1. akutních krevních ztrátách
 2. expozici ionizačnímu záření
 3. nedostatku vitaminu B l2
B
18. Benceova-Jonesova bílkovina je přítomna v plazmě při
 1. chronické glomerulonefritídě
 2. perniciózní anémií
 3. myelomu
C
19. Intravaskulární hemolýza
 1. může nastat na umělých srdečních chlopních
 2. je rozpadem erytrocytů v RES
 3. může být vyvolána působením protilátek
 4. může být doprovázena hemoglobinurií
ACD
20. K základním metodikám pro zjištění anémie patří
 1. počet erytrocytů v určitém objemu krve
 2. histologie z punktátu hematopoetického orgánu
 3. hladina Fe
 4. hematokrit
 5. koncentrace hemoglobinu
ADE
21. Plazmatické albuminy vznikají
 1. v játrech a retikuloendotelu
 2. výhradně v játrech
 3. v kosterních svalech
 4. v retikuloendotelu
B
22. Anemie z nedostatku železa je charakterizována mimo jiné
 1. hypercelularitou kostní dřeně
 2. hypocelularitou kostní dřeně
 3. mikrocytózou erytrocytů
 4. makrocytózou erytrocytů
AC
23. Transportní kapacita krve pro kyslík je snížena při
 1. methemoglobinémii
 2. intoxikaci CO
 3. anémiích
 4. polycytémiích
ABC
24. Provedení Rumpelova a Leedova testu fragility kapilár je vhodné především při poruchách
 1. fibrinolýzy
 2. II. fáze hemostázy
 3. I. fáze hemostázy
 4. vrozených a získaných vaskulopatiích
CD
25. Tromboplastin je
 1. v alfa globulinové frakci plazmy totožný s F VII
 2. tkáňový lipoproteinový komplex (tkáňový faktor s negativně nabitými fosfolipidy)
 3. nezávislý na přítomnosti Ca2+
B
26. V terapii perniciózní anémie léčebně pomůže především
 1. listová kyselina per os
 2. vitamin B 12 per os
 3. vitamin B 12 injekčně
 4. aplikace androgenů
 5. transplantace kostní dřeně
C
27. Sedimentaci ovlivňuje
 1. koncentrace kreatininu v plazmě
 2. dysproteinémie a paraproteinémie
 3. hematokrit
 4. koncentrace lipoproteinů v plazmě
BCD
28. Při hemolytické anémii dochází v séru ke vzestupu
 1. přímého i nepřímého bilirubinu
 2. nepřímého bilirubinu
 3. konjugovaného bilirubinu
 4. přímého bilirubinu
B
29. Jeden gram hemoglobinu váže ml kyslíku
 1. 0.58
 2. 1.21
 3. 1.39
 4. 2.02
C
30. Chronická posthemoragická anémie je
 1. hypochromní, mikrocytární
 2. hypochromní, megalocytární
 3. normochromní, normocytární
A
31. Hlavní účinek kyseliny acetylsalicylové na destičky je
 1. blokáda cyklooxygenasy
 2. blokáda fosfolipasy
 3. blokáda syntézy kyseliny arachidonové
A
32. Celkové množství hemoglobinu je sníženo při anémii
 1. sideropenické
 2. posthemoragické
 3. perniciózní
ABC
33. Dolní hranice retikulocytózy je zmnožení retikolocytů nad
 1. 1 %
 2. 2 %
 3. 10 %
 4. 15 %
B
34. Příčinou anémie při chronickém selhání ledvin je
 1. nedostatek Fe
 2. zvýšená leukopoéza
 3. nedostatek erytropoetinu
C
35. Z hematopoetických orgánů za ontogeneze se uplatňují
 1. nejdříve játra
 2. nejdříve žloutkový vak
 3. kostní dřeň dříve než slezina
 4. slezina dříve než kostní dřeň
BD
36. Přítomnost abnormálních hemoglobinů v krvi se projeví často
 1. hemolýzou
 2. krvácením
 3. změnou afinity kyslíku k hemoglobinu
AC
37. Hladina sérového železa klesá při
 1. gastrointestinálních anastomózách
 2. hemochromatóze
 3. glykogenóze
 4. nevhodném složení potravy
AD
38. Trombóze mohou zabránit in vivo
 1. antiagregancia
 2. šťavelany
 3. antivitaminy K
 4. heparin
ACD
39. Permeabilitu cévní stěny při akutním zánětu zvyšují
 1. histamin
 2. tkáňová alkalóza
 3. bradykinin
 4. serotonin
ACD
40. Nedostatek železa v organismu se objevuje při
 1. obstipaci
 2. resekci žaludku
 3. malabsorbci
 4. zvýšené expektoraci purulentního sputa
 5. těhotenství
BCE
41. Nedostatek faktoru VIII způsobuje
 1. hemofilii A
 2. hemofilii B
 3. hemofilii C
 4. urychlení fibrinolýzy
A
42. Methemoglobinémie u kojenců
 1. je vždy poruchou získanou
 2. je vždy poruchou vrozenou
 3. může být poruchou získanou, ale i vrozenou
 4. může být vyvolána farmaky
CD
43. Erytropoetin
 1. je uvolňován výhradně v ledvinách
 2. je uvolňován z větší části renálně, z menší části v játrech
 3. jeho uvolňování se zvyšuje při PaO2 15 kPa (112,5 torr)
 4. jeho uvolňování se zvyšuje při PaO2 6 kPa (45 torr)
BD
44. Lymfocytopenie vzniká
 1. po podání glukokortikoidů
 2. po podání katecholaminů
 3. po podání cytostatik
 4. působením ionizačního záření
ACD
45. Relativní eosinofilie se objevuje zejména při
 1. virových infekcích
 2. alergických onemocněních
 3. leukémii
 4. anémii
B
46. Poikilocytóza je přítomnost erytrocytů
 1. různé velikosti
 2. různého tvaru a velikosti
 3. různé barvitelnosti
B
47. S polyglobulií se setkáme u
 1. pacientů léčených androgeny
 2. Cushingova syndromu
 3. insuficience kůry nadledvin
 4. chronických plicních onemocnění
ABD
48. Polyglobulie je název pro
 1. zvýšené množství globulínů v plazmě
 2. zvýšení počtu erytrocytů
 3. trvalé zvýšení počtu všech typů krevních elementů
B
49. Pokles odolnosti vůči infekci
 1. nastává pouze při sníženém počtu granulocytů
 2. nastává i při normálním počtu granulocytů
 3. nastává pouze při pancytopénii
 4. nastává při syndromu líných leukocytů
 5. bývá spojen s poruchou chemotaxe a migrace granulocytů
BDE
50. Při anémii je parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (paO2)
 1. snížený
 2. normální
 3. zvýšený
B
51. Rh pozitivita je závislá na přítomnosti antigenu
 1. C
 2. E
 3. D
 4. d
C
52. Retikulocytózu pozorujeme
 1. při úpravě posthemoragické anémie
 2. v průběhu léčby perniciózní anémie
 3. v průběhu neléčené perniciózní anémie
 4. u hemolytických anémií
ABD
53. Citrát sodný působí protisrážlivě, neboť
 1. mění hodnotu pH
 2. vyvazuje Ca2+ ionty z plazmy
 3. váže fibrinogen, takže se nemůže konvertovat na fibrin
 4. aktivuje antitrombin III, takže nedochází ke konverzi protrombinu na trombin
B
54. Antitrombotické účinky mají
 1. aktivátory fibrinolýzy
 2. inhibitory fibrinolýzy
 3. faktor VIII
 4. některé prostacykliny
AD
55. Fyziologická hodnota množství kyslíku vyjádřeného v objemových % arteriální krve je
 1. 5
 2. 10
 3. 20
 4. 50
C
56. Hiatus leucaemicus je
 1. jedna z forem leukémie
 2. otvor v stěně cévy, kterým procházejí leukocyty
 3. ztráta promyelocytů, myelocytů a metamyelocytů v KO při akutní leukémii
C
57. Průměrná délka života erytrocytů je
 1. 50 dnů
 2. 50 hodin
 3. 5 měsíců
 4. 120 dnů
D
58. Při sekundárních polycytémiích je hladina erytropoetinu
 1. snížena
 2. zvýšena
 3. nezměněna
B

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)