Medical Underground
http://medik.cz/[ hlavní stránka | předchozí stránka]

Test:

1. Při akutně vzniklé intrakraniální hypertenzi je možné snížit intrakraniální tlak
 1. hypotermií
 2. hyperventilací
 3. osmoterapií
ABC
2. Pomalé kroutivé mimovolní pohyby určitých svalových skupin jsou typické pro
 1. Parkinsonův syndrom
 2. atetózu
 3. Huntigtonovu choreu
 4. Sydenhamovu choreu
B
3. K motorické jednotce patří
 1. zadní kořeny míšní
 2. myofibrily
 3. nervosvalové ploténky
 4. nervové vlákno (axon)
BCD
4. K limbickému systému patří
 1. paleo- a archikortex
 2. limbická kůra
 3. podkorová jádra v oblasti area septi
 4. část bazálních ganglií
 5. celá bazální ganglia
ABCD
5. K zavedení termínu mozkové smrti nejvíce přispěly
 1. nároky transplantační chirurgie
 2. pokroky v resuscitační technice v druhé polovině 20. století
 3. diagnostické možnosti v oblasti neurofyziologie
B
6. Chvostkův příznak (kontrakce svalstva v oblasti úst a očí při poklepu na jařmový oblouk)
 1. lze vyvolat hyperventilací
 2. je projevem latentní tetanie
 3. souvisí se zvýšením hladiny ionizovaného kalcia v krvi
AB
7. Při registraci EEG skalpovými elektrodami
 1. zaznamenáváme elektrickou aktivitu mozkové kůry
 2. zachytíme elektrickou aktivitu celé mozkové kůry
 3. zaznamenáváme elektrickou aktivitu mozkové kůry a podkorových struktur
 4. můžeme zaznamenat také biologické elektrické potenciály extracerebrálního původu (např. EKG)
AD
8. Intrakraniální tlak je možné změřit
 1. během lumbální punkce
 2. během subokcipitální punkce
 3. při punkci epidurálního prostoru
 4. při punkci komorového systému
ABD
9. Fyziologická definice vědomí zahrnuje
 1. schopnost vnímat podněty
 2. schopnost zpracovávat informace
 3. schopnost ukládat informace do paměti
 4. schopnost přiměřeně reagovat
ABCD
10. Huntingtonova chorea
 1. se projevuje hypokinézou
 2. je získané onemocnění
 3. je dědičné onemocnění
 4. má lehčí průběh než Sydenhamova chorea
C
11. Synchronizace EEG aktivity je hodnocena
 1. vždy jako projev fyziologický
 2. vždy jako projev patologický
 3. může být fyziologickým i patologickým projevem
C
12. Pro nejčastější obraz normálního EEG dospělého člověka v bdělém relaxovaném stavu platí že
 1. nacházíme okcipitálně rytmus o frekvenci nad 13 Hz
 2. nacházíme okcipitálně rytmus o amplitudě do 50 uV
 3. nacházíme okcipitálně alfa rytmus
 4. aktivita registrovaná okcipitálně vpravo a vlevo jsou symetrické
BCD
13. Somnambulismus
 1. je synonymem pro náměsíčnictví
 2. vyznačuje se pohybovými automatismy ve spánku
 3. je synonymem pro noční děs
 4. se objevuje v nonREM fázi spánku
ABD
14. Pro sympatikotonii svědčí
 1. mióza
 2. hyperglykémie
 3. bradypnoe
 4. tachykardie
 5. snížená lipolýza
BD
15. Narkolepsie
 1. je spánkovou poruchou, pro kterou je typická trvalá nadměrná denní spavost
 2. během usínání dochází k rychlému nástupu svalové atonie a REM fáze spánku
 3. během noci dochází k častému střídání REM a non-REM fází spánku
 4. bývá doprovázena spánkovými obrnami, hypnagogickými halucinacemi a kataplexií
BCD
16. K modelům experimentální neurózy patří
 1. imobilizační stres
 2. naučená bezmocnost
 3. celková anestézie
 4. zvýšené nároky na diferenciační útlum
ABD
17. Bergerova reakce (reakce zástavy, AAR)
 1. popisuje normální reaktivitu beta rytmu
 2. je vyvolána zavřením očí
 3. znamená záměnu alfa rytmu rytmem nižší amplitudy a vyšší frekvence
C
18. Příčina neúplného syndromu periferního nervu může být
 1. traumatická
 2. neuroinfekční
 3. metabolická při nedostatku skupiny vitaminů B (B1, B12)
 4. metabolická při diabetes mellitus
ABCD
19. Dopaminergní systém CNS
 1. se podílí na modulaci chování v souvislosti s emocemi
 2. je lokalizován v nigro-striátovém svazku
 3. je lokalizován v mediálním telencefalickém svazku
 4. se podílí na směrování pozornosti
 5. je charakterizován tím, že dopamin je mediátorem konečným
ABCDE
20. Epidurální krvácení
 1. znamená krvácení do prostoru mezi dura mater a arachnoidea
 2. je nejčastěji způsobeno arteriálním krvácením
 3. bývá doprovázené poruchou vědomí s lucidním intervalem
BC
21. Při optické agnózii
 1. pacient nevnímá zrakové podněty
 2. nedokáže pacient rozpoznávat objekty zrakem
 3. dokáže pacient rozpoznávat objekty hmatem
 4. se léze nachází v primární zrakové kůře
BC
22. Parkinsonův syndrom doprovází poškození
 1. mozkové kůry
 2. mozečku
 3. prodloužené míchy
 4. bazálních ganglií
D
23. Ke dnes používaným a většinou úspěšným neurochirurgickým postupům při neztišitelné bolesti patří
 1. parciální myelotomie (chordotomie)
 2. stereotaktické operace mozečku
 3. stereotaktické operace thalamu
 4. zadní rhizotomie (radikulotomie)
AC
24. Při Brownově-Sequardově syndromu je patrná(é)
 1. kontralaterální plégie dolních končetin
 2. homolaterální plégie dolních končetin
 3. kontralaterální vymizení čití pro chlad a teplo
 4. homolaterální vymizení čití pro chlad a teplo
BC
25. Deklarativní paměť
 1. je vrozená
 2. je fylogeneticky stará
 3. je závislá na funkci hippokampu
 4. může být vytvořena jednorázově
 5. uchovává také informace abstraktního charakteru
CDE
26. Theta a delta aktivita
 1. se normálně vyskytují v bdělém stavu u dětí do tří let života
 2. je EEG nálezem, který doprovází mozkovou smrt
 3. se vyskytují u pacientů během komatu I. stupně
 4. se fyziologicky objevují u dospělých během synchronního spánku
ACD
27. Zastoupení REM fáze spánku z celkové spánkové doby
 1. je u novorozenců okolo 25 %
 2. je u dospělých okolo 25 %
 3. je ve stáří stejné jako v dospělosti
B
28. Apraxie
 1. znamená neschopnost provádět jakékoli pohyby
 2. je ztráta schopnosti provádět nacvičené pohybové úkony
 3. doprovází poškození sestupných motorických drah v mozkovém kmeni
 4. doprovází poškození mozečkových hemisfér
B
29. Při terapii parkinsonismu lze uvažovat o
 1. neurochirurgickém zákroku
 2. podání inhibitorů acetylcholinesterázy
 3. podání anticholinergik
 4. podání dopaminu
 5. podání DOPA
ACE
30. Myastenie jsou skupina onemocnění
 1. která jsou všechna způsobena vrozeně odchylnou stavbou N- cholinergního receptoru
 2. která se vyznačují únavností při opakované svalové kontrakci
 3. u nichž jde u všech o poruchu postsynaptické části nervosvalového spojení
 4. u nichž jde u všech o poruchu presynaptické části nervosvalového spojení
B
31. K charakteristice vedení vzruchu nervovým vláknem patří
 1. vedení vzruchu bez dekrementu
 2. vedení vzruchu s dekrementem
 3. snížení vzrušivosti při snížené koncentraci Na+ v ECT
 4. zvýšení vzrušivosti při snížené koncentraci Na+ v ECT
AC
32. Huntingtonova chorea
 1. se projevuje hyperkinézami
 2. je doprovázená svalovou hypotonií
 3. má stejně těžký průběh jako Sydenhamova chorea
 4. doprovází onemocnění bazálních ganglií
ABD
33. Při mozkové kontuzi
 1. ukazuje neurologické vyšetření známky lokalizovaného poškození mozku
 2. je přítomná porucha vědomí
 3. se v mozkové tkáni nachází minimální histologické změny
 4. je přítomný ložiskový nebo difúzní mozkový edém
ABD
34. Elektroencefalografie je metodou, která
 1. je nezbytná při vyšetření spánkových poruch
 2. je nezbytná při diagnostice epileptických záchvatů a epilepsií
 3. spolehlivě pomáhá určit lokalizaci mozkových tumorů
 4. spolehlivě pomáhá rozlišit původ cévních mozkových poruch
AB
35. Velikost nitrolebního tlaku
 1. je ovlivněna velikostí mozkového průtoku
 2. závisí na stupni poddajnosti lebky, nervové tkáně a obalů nervového systému
 3. může výt určen pomocí hodnoty likvorového tlaku
 4. závisí na velikosti objemu mozkomíšního moku
ABCD
36. Reflexy třídíme
 1. podle vzniku
 2. podle počtu synapsí
 3. podle receptoru
 4. podle centra
 5. podle efektoru
ABCDE
37. Při elektromyografii registrujeme potenciálové změny, které
 1. jsou záznamem změn membránového napětí svalových vláken během kontrakce svalu
 2. v extracelulárním prostoru doprovázejí elektrickou aktivitu motorických jednotek
 3. jsou vyvolány na subsynaptické membráně působením acetylcholinu
B
38. Během 3. a 4. stadia synchronního spánku
 1. je svalový tonus většiny kosterních svalů nízký
 2. se objevují rychlé pohyby očních bulbů
 3. jsou v elektroencefalogramu přítomná spánková vřeténka
 4. je v elektroencefalogramu přítomna desynchronizovaná aktivita nízké amplitudy
A
39. K nemocem s psychosomatickými rysy lze počítat
 1. primární peptický vřed gastroduodenální
 2. astma bronchiale
 3. primární arteriální hypertenzi
 4. hypertyreózu
ABC
40. K diagnostice mozkové smrti využíváme známek
 1. mozkové areflexie
 2. zástavy průtoku krve mozkem a okem
 3. přítomnosti isoelektrické linie na EEG
 4. chybění spontánní respirace a stahů srdce
 5. nevýbavnosti kmenových evokovaných potenciálů
ABCDE
41. Mozkové cévní příhody
 1. mají výhradně hemoragický charakter
 2. mají výhradně ischemický charakter
 3. mají hemoragický nebo ischemický charakter
 4. před 50. rokem života mají spíše původ hemoragický než ischemický
CD
42. Při nejlehčím stupni kvantitativní poruchy vědomí
 1. jsou mozkové reflexy nevýbavné
 2. je prodloužena reakční doba
 3. je zvýšená spavost
 4. mizí reakce na bolestivý podnět
BC
43. Centrální obrna
 1. je choroba, jejímž hlavním příznakem je hybné postižení
 2. je příznak, který doprovází poškození hybného systému různého původu
 3. je příznakový soubor, který doprovází poškození hybného systému různého původu
C
44. K funkcím limbického systému patří
 1. instinktivní chování
 2. biologické hodiny
 3. emoční zabarvení reakcí
 4. regulace sexuální aktivity
 5. spoluúčast na tvorbě engramu
ABCDE
45. Jako objektivní příznak přítomnosti bolesti může sloužit
 1. přítomnost kontraktur kosterních svalů
 2. měření evokovaných potenciálů EEG v oblasti parietálního laloku
 3. hodnocení tachykardie a tachypnoe
 4. stanovení serotoninu a jeho metabolitů v moči
ABC
46. Krvácení do capsula interna se projeví zpravidla
 1. jen obrnou
 2. jen poruchou čití
 3. kombinací obrny a poruchy čití
C
47. Epileptické záchvaty
 1. nemusí být doprovázeny poruchami vědomí
 2. jsou vždy doprovázeny poruchami paměti
 3. mohou být doprovázeny příznaky dráždění vegetativního systému
 4. jsou vždy doprovázené abnormálním nálezem ve skalpovém elektroencefalogramu
AC
48. Myastenii gravis lze příznivě ovlivnit
 1. odstraněním thymu
 2. chininem
 3. prokainem
 4. zvýšením množství acetylcholinu na nervosvalové ploténce
AD
49. Frekvenční rozsah
 1. pásma alfa je v rozmezí 8-13 Hz
 2. pásma beta je v rozmezí 13-30 Hz
 3. pásma theta je 0,5-3 Hz
 4. pásma delta je 3-8 Hz
AB
50. První výskyt epileptického záchvatu
 1. znamená vždy epilepsii a proto vyžaduje okamžité nasazení antiepileptické léčby
 2. vylučuje epilepsii
 3. nevylučuje epilepsii
C
51. Pro diagnostiku neúplného syndromu periferního nervu je dnes nejvhodnější měření
 1. reakce zvrhlosti
 2. reobaze
 3. chronaxie
 4. rychlosti vedení vzruchu nervem
D
52. Expresivní afázie
 1. je spojena s poškozením Brocova centra
 2. je spojena s poškozením Wernickeova centra
 3. znamená neschopnost rozumět řeči
 4. je totéž co dysartrie
A
53. Nejčastější odpovědí nervového systému na podání opioidů je
 1. mióza
 2. excitace
 3. mydriáza
 4. analgézie
D
54. Endogenní opioidy jsou chemicky
 1. bílkoviny
 2. biogenní aminy
 3. alkaloidy
 4. polypeptidy
D
55. Periferní obrna
 1. je choroba, jejímž příznakem je hybné postižení
 2. je příznak, který doprovází poškození hybného systému různého původu
 3. je příznakový soubor, který doprovází poškození hybného systému různého původu
C
56. K příznakům periferní obrny patří
 1. spasticita
 2. zvýšení napínacích reflexů
 3. přítomnost pyramidových jevů iritačních (např. Babinského příznak)
 4. mohou být přítomné také pyramidové jevy zánikové
D
57. Hyperventilace intrakraniální tlak
 1. nemění
 2. zvyšuje
 3. snižuje, protože snižuje sekreci likvoru
 4. snižuje, protože snižuje krevní náplň v mozku
D
58. K příznakům centrální obrny patří
 1. spasticita svalů
 2. přítomnost pyramidových jevů zánikových
 3. přítomnost atrofií postižených svalů
 4. přítomnost fibrilací postižených svalů
AB
59. EEG theta rytmus
 1. je u dospělého člověka typickým normálním EEG obrazem v relaxované bdělosti
 2. se objevuje u dospělých během REM fáze spánku
 3. theta vlny mohou být součástí normálního EEG dospělého člověka v bdělém stavu
 4. je aktivitou, kterou lze normálně registrovat v hippokampu
CD
60. Hlavním inhibičním mediátorem mozku je
 1. adrenalin
 2. serotonin
 3. gama-aminomáselná kyselina
 4. acetylcholin
C
61. EEG alfa rytmus
 1. se vyskytuje v okcipitálních oblastech během aktivní bdělosti
 2. se zvýrazňuje v průběhu Bergerovy reakce
 3. při otevření očí dochází k jeho utlumení
 4. se vyskytuje nad zadními oblastmi hlavy
CD
62. Epileptický záchvat může být u epileptika
 1. vyvolán nevhodnou antiepileptickou medikací
 2. spuštěn senzorickou stimulací
 3. vyvolán požitím alkoholu
 4. vázán na povrchní stadia synchronního spánku
ABCD
63. Vzestup mozkového průtoku je nutné očekávat
 1. při PaO2 20 kPa
 2. při PaO2 13 kPa
 3. při PaO2 6 kPa
 4. při PaCO2 4 kPa
 5. při PaCO2 8 kPa
CE
64. Příznaky centrální obrny doprovázejí poškození
 1. periferních nervů
 2. hlavových nervů
 3. míchy
 4. motorických drah mozkového kmene
 5. mozkové kůry
CDE
65. Limbický systém je
 1. přesně morfologicky vymezen
 2. tvořen korovými a podkorovými oblastmi vzájemně spojenými a nepřesně vymezenými
 3. přímo závislý na smyslovém vnímání
 4. bezprostředně nezávislý na smyslovém vnímání
BD
66. Stupeň chronické bolesti
 1. nezávisí na činnosti receptorů a dostředivých nervových drah
 2. závisí na funkci dostředivých nervových drah a projekčních mozkových oblastí
 3. je ovlivněn descendentními nervovými spoji a drahami
 4. nezávisí na sestupných nervových spojích a drahách
 5. je ovlivněn motivačně afektivním (emočním) systémem
BCE
67. Epileptický záchvat
 1. může být příznakem chronického mozkového onemocnění, epilepsie
 2. může vzniknout jako okamžitá reakce mozku, např. při hypoglykémii
 3. může být vyvolán některými farmaky
ABC
68. K příznakům centrální obrny patří
 1. paréza
 2. atrofie postižených svalů
 3. hypotonie postižených svalů
 4. zvýšení napínacích reflexů
 5. přítomnost pyramidových jevů iritačních (např. Babinského příznak)
ADE
69. Adiadochokinézu vysvětlujeme vyřazením
 1. bazálních ganglií
 2. vestibulárních jader
 3. mozkové kůry
 4. mozečkové vermis
 5. mozečkových hemisfér
E
70. Při mozkových cévních příhodách podle jejich patogeneze léčebně uvažujeme o prostředcích, které
 1. působí antiagregačně a rheologicky
 2. zlepšují srdeční práci
 3. působí vazodilataci
 4. zvyšují arteriální tlak
 5. snižují arteriální tlak
ABCDE
71. Hepatogenní encefalopatie
 1. je sdružena s tvorbou oktopaminu a fenyletanolaminu v mozkové tkáni
 2. může být potencována zvýšeným přívodem bílkovin
 3. její vznik je spojen se zvýšenou tvorbou glutaminu v nervové tkáni
 4. její vznik je spojen s poruchou hydroxylace tyrosinu
ABCD
72. Při registraci EEG se jako aktivační zkoušky používají
 1. hyperventilace
 2. spánková deprivace
 3. fotostimulace
ABC
73. Při elektromyografii sledujeme
 1. velikost amplitudy potenciálů motorických jednotek (svalových potenciálů)
 2. dobu trvání svalových potenciálů (latence)
 3. tvar svalových potenciálů(mono až polyfázický charakter)
 4. frekvenci svalových potenciálů
ABCD
74. Myasthenia gravis je charakterizovaná
 1. poruchou nervosvalového přenosu
 2. ireversibilní svalovou slabostí
 3. unavitelností, která se během dne stupňuje
 4. poruchou relaxace kosterních svalů
AC
75. Stadium vyčerpání při stresu je provázeno
 1. vzestupem hladiny katecholaminů v krvi
 2. poklesem hladiny katecholaminů v krvi
 3. vzestupem hladiny glukokortikoidů a mineralokortikoidů v krvi
B
76. Depolarizační neuromuskulární blok je způsoben
 1. nedostatkem Ca2+
 2. nadbytkem acetylcholinu
 3. sukcinylcholinem
 4. nedostatkem katecholaminů
BC
77. Nervosvalová ploténka je na acetylcholin
 1. 2x méně citlivá než ostatní části svalové membrány
 2. stejně citlivá jako zbytek membrány
 3. 2x citlivější než zbytek membrány
 4. 1000x citlivější než zbytek membrány
D
78. Poškození zadních míšních provazců je doprovázené
 1. vymizením vnímání svalových vibrací
 2. ataxií
 3. poruchou vnímání taktilních podnětů
 4. spastickou obrnou
ABC
79. EEG záznam
 1. musí být posuzován vzhledem k věku, stavu vědomí a případnému podávání léků
 2. který odpovídá normě, vylučuje postižení mozku
 3. který neodpovídá normě, znamená vždy postižení mozku
A
80. Porucha funkce mozku při intrakraniální hypertenzi nejlépe koreluje
 1. se stupněm vzestupu mozkového průtoku
 2. se stupněm poklesu mozkového průtoku
 3. s voltáží EEG aktivity
 4. se změnami na kostním reliéfu kalvy
B
81. Kurare vyvolává svalovou relaxaci
 1. působením na synapsích retikulární formace mozkového kmene
 2. působením na napěťově závislé iontové kanály svalové membrány
 3. působením v presynaptické části nervosvalového spojení
 4. působením v postsynaptické části nervosvalového spojení
D
82. Při chirurgické léčbě farmakologicky neztišitelné bolesti se používá
 1. částečná myelotomie (chordotomie)
 2. protětí zadních kořenů míšních
 3. protětí předních kořenů míšních
 4. stereotaktický zákrok v oblasti talamu
AD
83. Myopatie jsou skupina onemocnění
 1. většinou vrozeného původu
 2. u nichž je při histologickém vyšetření struktura svalu normální
 3. u nichž se nachází atrofie a pseudohypertrofie určitých svalových skupin
 4. jejichž charakteristickým příznakem je nemožnost relaxovat sval po kontrakci
AC
84. Disociovaná porucha čití
 1. označuje poruchu čití, která není doprovázená hybnou poruchou
 2. je stav, kdy je postiženo vnímání určité modality, vnímání ostatních modalit je zachováno
 3. může doprovázet poškození periferních nervů
 4. doprovází poškození primární somatosenzitivní kůry
 5. doprovází charakteristicky míšní léze
BCE
85. Disociované poruchy čití se objevují při
 1. neurotomii
 2. poruchách míchy
 3. poruchách mozečku
 4. poruchách bazálních ganglií
B
86. K obecným zákonitostem míšních reflexů patří principy a jevy
 1. konvergence
 2. sumace
 3. divergence
 4. facilitace
 5. okluze
ABCDE
87. Během spánku
 1. se postupně zkracuje trvání REM fází spánku
 2. se postupně zkracuje trvání hlubokých stadií synchronního spánku
 3. postupně ubývají hluboká stadia synchronního spánku
 4. následuje REM fáze spánku bezprostředně po stadiu 4 synchronního spánku
BC
88. Hypokalcémie
 1. vede k latentní nebo manifestní tetanii
 2. zvyšuje výhradně dráždivost nervosvalové ploténky
 3. zvyšuje dráždivost i jiných dráždivých membrán
AC
89. Mozkomíšní mok vzniká
 1. jen filtrací
 2. jen sekrecí
 3. filtrací a sekrecí
 4. jiným způsobem
C
90. Epilepsie jsou klasifikovány
 1. pouze vzhledem k příčině onemocnění
 2. pouze vzhledem k rozsahu postižení mozku během epileptickýchzáchvatů
 3. podle obou kriterií současně
C
91. Elektroencefalografický nález rytmu hrot-vlna s generalizovanou distribucí je charakteristický pro
 1. epileptický záchvat typu absencí
 2. spánkové ataky při narkolepsii
 3. generalizovaný tonicko-klonický epileptický záchvat
 4. spánkové apnoe
 5. myoklonické epileptické záchvaty
AE
92. Spasticita
 1. se projevuje jako zvýšení napínacích reflexů
 2. se projevuje jako zvýšený odpor, který klade sval při pasivních pohybech
 3. je také příznakem subjektivním
ABC
93. Příznaky periferní obrny doprovázejí poškození
 1. periferních nervů
 2. hlavových nervů
 3. míchy
 4. motorických drah mozkového kmene
 5. mozkové kůry
ABC
94. EEG alfa rytmus má amplitudu
 1. 200 uV
 2. 2 mV
 3. 100 - 150 uV
 4. 100 - 150 mV

95. Senzorická afázie
 1. je spojena s poškozením Brocova centra
 2. je spojena s poškozením Wernickeova centra
 3. znamená neschopnost rozumět řeči
 4. je spojena s hluchotou
BC
96. Korsakovův syndrom je kombinace
 1. nystagmu a polyneuritidy
 2. svalových atrofií a poruchy dlouhodobé paměti
 3. motorické afázie a atrofické gastritidy
 4. polyneuropatie a poruchy paměti
D
97. EMG jako diagnostická metoda
 1. je vhodná při diagnostice myastenia gravis
 2. je vhodná při diagnostice částečných denervací kosterních svalů
 3. je vhodná při diagnostice úplných denervací kosterních svalů
 4. se v klinické praxi používá při diagnostice jak nervových tak svalových poruch
ABCD
98. Při diagnostice a klasifikaci epileptických záchvatů vycházíme
 1. ze zhodnocení stavu vědomí během záchvatu
 2. ze zhodnocení pohybového doprovodu záchvatů
 3. ze zhodnocení elektroencefalografického záznamu záchvatu
ABC
99. Botulotoxin
 1. působí jako kompetitivní antagonista N-acetylcholinového receptoru
 2. snižuje množství uvolňovaného acetylcholinu
 3. inhibuje acetylcholinesterázu
 4. narušuje průběh repolarizace svalové membrány
B
100. Myotonia congenita znamená poruchu
 1. depolarizace svalové membrány
 2. svalové kontrakce
 3. relaxace svalu
 4. repolarizace svalové membrány
CD
101. Amplituda potenciálových dějů zaznamenávaných při elektroencefalografii se pohybuje
 1. v rozmezí desítek mV
 2. v rozmezí desítek V
 3. v rozmezí stovek V
B
102. K objektivnímu posouzení přítomnosti bolesti může sloužit
 1. sledování spontánní pohyblivosti jedince
 2. hodnocení šíře zornic
 3. stanovení koncentrace metabolitů katecholaminů v moči
ABC
103. V počátečním stádiu stresu se hladina katecholaminů v krvi
 1. nemění
 2. zvyšuje
 3. snižuje
B
104. Při elektromyografickém vyšetření
 1. se hodnotí klidový záznam
 2. hodnotí se záznam při volní kontrakci
 3. hodnotí se záznam při stimulaci kontrakce elektrickým proudem
ABC
105. Blokáda nervosvalového přenosu po podání
 1. sukcinylcholinu je vyvolána inhibicí acetylcholinesterázy
 2. sukcinylcholinu je vyvolána tzv. depolarizačním blokem M-acetylcholinového receptoru
 3. kurare je vyvolána vazbou na M-acetylcholinový receptor
 4. kurare může být antagonizována podáním inhibitorů acetylcholinesterázy
D
106. Při mozkové komoci
 1. je poškození nervové tkáně mozku difuzní
 2. jsou histologické změny nervové tkáně minimální
 3. ukazuje neurologické vyšetření známky lokalizovaného poškození mozku
 4. můžeme při neurologickém vyšetření najít anisokorii
AB
107. Parkinsonův syndrom
 1. je degenerativní onemocnění mozku, které postihuje bazální ganglia
 2. je příznakový soubor doprovázející zánik nervových buněk substantia nigra
 3. může být vyvolán podáváním antagonistů dopaminových receptorů
 4. může doprovázet poškození bazálních ganglií cévního původu
BCD
108. Při intrakraniální hypertenzi nacházíme
 1. změny RTG obrazu kostního reliefu kalvy
 2. zvýšené hodnoty tlaku likvoru
 3. prominenci papily očního nervu
 4. snížené hodnoty mozkového průtoku krve
ABCD
109. K základním mediátorům bazálních ganglií patří
 1. GABA
 2. acetylcholin
 3. serotonin
 4. dopamin
ABD
110. Poruchy bazálních ganglií lze vysvětlit poruchou vztahu mezi neuronovými systémy
 1. GABAergním a cholinergním
 2. serotoninergním a GABAergním
 3. serotoninergním a cholinergním
 4. dopaminergním a cholinergním
AD
111. Porucha čití při neúplném syndromu periferního nervu se projeví
 1. anestézií
 2. parestézií
 3. hypestézií
 4. hyperestézií
BCD
112. Cholinergní receptor přenosu nervového vzruchu na hladký sval
 1. reaguje na nikotin
 2. reaguje na muskarin
 3. neodpovídá ani na nikotin ani na muskarin
B
113. Hypoxicko-ischemická encefalopatie
 1. vzniká jako následek trombózy nebo embolizace mozkových arterií
 2. znamená difúzní poškození mozku
 3. se klinicky může projevit poruchami vidění, krátkodobé paměti a euforií
BC
114. Na velikosti klidové hodnoty membránového napětí se podílí
 1. rozdílné koncentrace určitých iontů uvnitř a vně buňky
 2. nestejná propustnost membrány pro tyto ionty
 3. aktivní transportní děje na membráně buňky
ABC
115. Při poškození periferního nervu je nejzávažnějším stavem
 1. neuropraxis
 2. neurotomie
 3. axonotmesis
B
116. Hypertermie mozku
 1. zvyšuje spotřebu kyslíku v mozkové tkáni
 2. snižuje spotřebu kyslíku v mozkové tkáni
 3. snižuje mozkový průtok
 4. snižuje intrakraniální tlak
A
117. Hodnota likvorového tlaku
 1. je ukazatelem velikosti intrakraniálního tlaku
 2. závisí na poloze těla
 3. kolísá v průběhu dechového cyklu
 4. může být změřena při punkci epidurálního prostoru
ABC
118. K příznakům periferní obrny patří
 1. paréza
 2. spasticita
 3. zvýšení napínacích reflexů
 4. přítomnost atrofií postižených svalů
 5. přítomnost fibrilací postižených svalů
ADE
119. Kurare působí
 1. blokádu biosyntézy acetylcholinu
 2. poruchu uvolňování acetylcholinu
 3. inhibici acetylcholinesterázy
 4. kompetitivní blok nikotinového receptoru pro acetylcholin
D
120. Beta rytmus
 1. je rytmická aktivita, jejíž frekvence se pohybuje v rozmezí 8-12 Hz
 2. je nejčastěji u dospělých registrován frontocentrálně v bdělém stavu
 3. se objevuje u dospělých během usínání
B
121. Afázie
 1. je porucha výslovnosti
 2. je porucha plynulosti řeči
 3. znamená neschopnost rozumět a vyjadřovat se pomocí řeči
C
122. Absence je typ epileptického záchvatu
 1. označovaný podle starší terminologie jako grand mal
 2. sekundárně generalizovaného
 3. který je doprovázený náhlou krátkodobou ztrátou vědomí
 4. který je doprovázený generalizovanými tonicko-klonickými křečemi
C
123. Myotonia congenita je onemocněním
 1. svalové membrány
 2. nervosvalové ploténky
 3. předních rohů míšních
 4. dědičným
 5. získaným
AD
124. Pro nejčastější obraz normálního EEG dospělého člověka platí že
 1. v bdělém stavu nacházíme frontálně rytmus o frekvenci nad 13 Hz
 2. v bdělém stavu nacházíme frontálně rytmus o amplitudě do 30 uV
 3. v bdělém stavu nacházíme frontálně alfa rytmus
AB
125. Mezi příznaky Parkinsonova syndromu patří
 1. rigidita
 2. hypokinézy
 3. intenční tremor
 4. třes při pohybu
AB
126. Klinicky vyšetřované evokované potenciály
 1. jsou záznamem odpovědi primárních korových oblastí na sensorickou stimulaci
 2. jsou záznamem odpovědi všech struktur senzorické dráhy na senzorickou stimulaci
 3. se zaznamenávají po senzorické stimulaci jako potenciálová změna v elektroencefalogramu
 4. jejich registrace vyžaduje techniku počítačového zprůměrnění signálu
BD

© 1999-2005 MaT, All rights reserved
Portions copyrighted by other persons ;-)